Yn y Rownd Derfynol Categoriau Busnes 2016

Celfyddydau, Busnes a Hunaniaeth Brand, noddir gan Great Western Railway 

Pendine Park Care Organisation

Roedd synergedd amlwg rhwng rhaglen Galeri ar gyfer cynulleidfaoedd hŷn a datblygu canolfan Gofal Dementia newydd Parc Pendine yng Nghaernarfon. Bu’r nawdd yn cefnogi gweithgarwch i bobl hŷn, gan gynnwys cyngherddau prynhawn bob mis, sesiynau dawns a symud a grŵp perfformio. Gan rannu ymrwymiad i ddangos buddion iechyd y celfyddydau, mae’r bartneriaeth wedi arwain at godi proffil Parc Pendine yn yr ardal a chynnydd sylweddol yn niferoedd cynulleidfaoedd a chyfranogwyr yn Galeri.

Cymdeithas Adeiladu'r Principality

Datblygodd nawdd Principality i Only Boys Aloud o gefnogi prosiect untro i ymrwymiad o bwys i gael bechgyn yn eu harddegau i gymryd rhan mewn rhaglen blwyddyn gron o hyfforddiant a pherfformio trawsnewidiol. Yn fwyaf diweddar, mae cyllid gan y busnes wedi bod yn allweddol i ffurfio corau newydd yng Ngogledd Cymru. Fe wnaeth y ffordd y mae’r bartneriaeth hon yn parhau i atgyfnerthu delwedd y Principality argraff ar y beirniaid a chytunon nhw ei bod yn arbennig o gryf gan fod y ddau frand bellach yn mynd law yn llaw.   


Celfyddydau, Busnes a'r Gymuned, noddir gan Wales & West Utilities

Otley Ltd

Partneru ChainWorks Productions oedd profiad cyntaf y busnes tafarn o’r Rhondda, Otley’s, o noddi’r celfyddydau. Ar y dechrau, bu Chainworks yn cynnal gweithdai mewn ysgolion a’r gymuned. Datblygwyd drama Tom Jones’ Sofa is Coming o hyn a’i pherfformio mewn 6 thafarn, canolfannau cymdeithasol eu cymunedau. Cyrhaeddodd ChainWorks gynulleidfa newydd sbon ac mae’r bartneriaeth wedi bod mor llwyddiannus nes bod cynlluniau i fynd â chynhyrchiad i Ŵyl yr Ymylon Caeredin yn yr haf eleni. 

Snowdonia Cheese Company

Roedd y busnes am gael effaith ar draws Gogledd Cymru drwy fuddsoddi yn nyfodol yr ardal ac roedd partneru’r Elusen Aloud yn cydweddu i’r dim. Pan oedd y sefydliad celfyddydol am ymestyn Only Boys Aloud drwy sefydlu 4 côr yng ngogledd Cymru, Snowdonia Cheese Company oedd y busnes cyntaf i roi ei gefnogaeth. Mae dros 70 o bobl yn eu harddegau wedi cymryd rhan, llawer ohonynt sydd wedi brwydro â heriau personol sylweddol y mae OBA yn eu helpu i’w goresgyn.     


Celfyddydau, Busnes a Phobl Ifanc, noddir gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd 

Bluestone National Park Resort

Defnyddiwyd dawns y stryd gan Gofal Celf a Dawns TAN i gael pobl ifainc yn Sir Benfro i gymryd rhan mewn prosiect preswyl yn yr haf, diolch i gefnogaeth gan Bluestone. Doedd llawer o’r cyfranogwyr ddim mewn gwaith, addysg na hyfforddiant ac roedd y busnes am wneud gwahaniaeth i’w bywydau drwy ddatblygu sgiliau cymdeithasol a pherfformio. Canmolodd y beirniaid yr enghraifft glir yma o fusnes yn mynd y tu hwnt i’w rwymedigaethau i ddarparu cyfleoedd i bobl ifainc sydd fwyaf eu hangen.

Port of Milford Haven

Roedd Awdurdod y Porthladd am fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn Aberdaugleddau a noddodd glwb celfyddydau ar nos Wener yn yr haf. Gwelodd Under the Bridge Oriel VC, Gofal Celf, Milford Youth Matters a Theatr Torch yn dod at ei gilydd i gyflwyno sesiynau celf drefol wedi’u hanelu at bobl ifainc 14-18 oed. Cymerodd dros 50 o bobl ifainc ran yn y prosiect a ddaeth i’w benllanw mewn perfformiad yn y Torch. Roedd y prosiect mor llwyddiannus nes bydd yn cael ei gynnal eto a’i ymestyn yn yr haf eleni. 


Celfyddydau a Busnes Bach, noddir gan Gymdeithas Adeiladu'r Principality

Aberystwyth EGO Magazine 

Mae cylchgrawn misol Aberystwyth, yr EGO, yn hyrwyddo ac yn dathlu pobl, busnesau a sefydliadau’r dref. Mae ei bartneriaeth â Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn un hir ac wedi troi’n berthynas sy’n wirioneddol gydfuddiol. Mae’r cylchgrawn yn cynnwys llawer o ddigwyddiadau a straeon o’r ganolfan gan redeg system dalebau sy’n darparu cynigion arbennig i’w ddarllenwyr i’w defnyddio yn y ganolfan. Fe wnaeth y berthynas symbiotig yma argraff ar y beirniaid a ganmolodd y busnes bach am ei ymagwedd greadigol tuag at bartneriaeth.         

View Creative Agency

Mae’r asiantaeth ddylunio, View Creative, yn noddi penwythnos celfyddyd a llenyddiaeth di-dâl Venue Cymru, take pART. Mae’r busnes yn llunio llyfryn yr ŵyl flynyddol ac mae ei staff yn cynnal gweithdai dylunio graffeg i bobl o dan 18 oed. Mor boblogaidd oedd sesiynau 2016 nes bod View Creative wedi cytuno i gynyddu’r niferoedd yn take pART y flwyddyn nesaf. Mae ysbrydoli creadigrwydd plant a rhoi gwell dealltwriaeth iddynt o ddylunio graffeg hefyd wedi bod o fudd mawr i staff y busnes. 


Celfyddydau, Busnes ac Iechyd, noddir gan Western Power Distribution

Betrinac Limited

Mae Betrinac o Sir y Fflint yn cynhyrchu atchwanegiad sy’n helpu problemau gyda’r cof sy’n gysylltiedig â henaint. Mae’n cefnogi cyfres gyngherddau Wrexham Symphony Orchestra i godi arian i elusennau yng Ngogledd Cymru sy’n gysylltiedig ag Alzheimers. Mae’r bartneriaeth wedi codi’r bar i’r cerddorion amatur drwy eu herio i berfformio darnau clasurol uwch. Hyd yma, mae’r cyngherddau wedi codi dros £11,000. Canmolodd y beirniaid wir gyfraniad y busnes i gerddoriaeth ac iechyd, gan deimlo bod y bartneriaeth yn gweddu i’r dim yn y categori hwn. 

Wales & West Utilities

Roedd y beirniaid yn unfrydol y dylai partneriaeth Wales & West Utilities â Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru gael ei chydnabod yn y categori hwn. Mae’n defnyddio pŵer pypedwaith i gyfleu neges sy’n achub bywydau am beryglon gwenwyn CO. Creodd myfyrwyr ar y cwrs cynllunio theatr byped anferth ar gyfer perfformiadau a gweithdai mewn ysgolion uwchradd yn Ne a Gogledd Cymru. Mae’r prosiect yn cyfleu’n effeithiol negeseuon iechyd a diogelwch hanfodol mewn ffordd ddifyr.  


Celfyddydau, Busnes a'r Amgylchedd, noddir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a The Waterloo Foundation

Skyview Estates Ltd

Daeth partneriaeth rhwng Skyview Estates a Ffotogallery â hen adeiladau gwag ym Mae Caerdydd yn fyw. Mae Skyview yn troi tri safle hanesyddol yn ganolbwynt cyfryngau newydd, ac o ganlyniad i berthynas a ddechreuodd yn 2014 â Ffotogallery, cytunon nhw i ddarparu gofod i Ŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol Caerdydd, Diffusion. Denodd yr arddangosfeydd 8,000 o ymwelwyr, y tu hwnt i’r holl ddisgwyliadau o ran niferoedd yn mynychu canolfan newydd dros dro ac mae cynlluniau eisoes yn eu lle i gydweithredu eto yn y dyfodol. 

Waitrose

Mae Chapter yn ymrwymedig iawn i’r amgylchedd ac yn ymdrechu i integreiddio cynaliadwyedd i ddeunydd yr adeilad, gan hyrwyddo buddion byw’n gynaliadwy i’w hymwelwyr. Drwy ei phartneriaeth â Waitrose, dewiswyd y ganolfan gelfyddydau i dderbyn cyllid gan Ymddiriedolaeth y Bag Cario. Mae’r cynllun yn dosbarthu arian a godir drwy’r 5c a godir ar fagiau plastig i fentrau cymunedol. Canmolodd y beirniaid y ffordd y mae’r buddsoddiad hwn gan Waitrose yn cefnogi agenda werdd Chapter.


Celfyddydau, Busnes a Gweithwyr, noddir gan Cartrefi Conwy

Cymdeithas Adeiladu'r Principality

Defnyddiodd y Principality adrodd straeon fel ffordd arloesol o gyfleu gwerthoedd craidd i’w staff. Comisiynwyd Gŵyl Chwedleua Beyond the Border i gyflwyno sesiwn yn null ‘gerila’ i’r gweithle. Bu tri pherfformiwr yn adrodd straeon i 65 o staff yr oedd eu hadborth yn dangos bod hyn yn fwy cofiadwy ac effeithiol na dulliau traddodiadol arferol cyfarfodydd tîm neu hyfforddiant. Canmolodd y beirniaid y Principality am ei ymagwedd greadigol tuag at ymgysylltu â staff. 

Wales & West Utilities

Mae Wales & West Utilities yn 7fed flwyddyn eu partneriaeth ag Act Now Creative Training. Mae technegau drama’n helpu staff i edrych ar ffyrdd o feithrin perthynas â phobl gan wella gofal cwsmeriaid. Mae theatr fyw wedi’i sgriptio sy’n cael ei pherfformio gan actorion proffesiynol yn darparu cyfleoedd unigryw i brofi pŵer y celfyddydau i ddylanwadu ar newid a chefnogi datblygu personol. Erbyn diwedd 2016, bydd dros 500 o gyflogeion ar draws Cymru a De-Orllewin Lloegr wedi elwa ar yr hyfforddiant arloesol a hynod effeithiol yma.