Yn Y Rownd Derfynol Categoriau Busnes 2014

Yn y Rownd Derfynol Categoriau Busnes 2014

Image by Carrick Creative
Cerflun Gwobrau C&B Cymru 2014, dylunwyd gan Jane Beebe
Llun gan Carrick Creative

Ymgynghorydd Busnes y Flwyddyn
Yn y Rownd Derfynol

Elwyn Davies, Spindogs
Fe wnaeth yr effaith amlwg y mae Elwyn wedi’i gael ar Theatr Iolo yn ystod ei 2 flynedd ar y bwrdd argraff dda ar y beirniaid. Yn ystod y cyfnod hwnnw, mae’r Cwmni wedi ail-frandio, wedi lansio gwefan newydd ac wedi cynyddu ei drosiant 71%. Mae ei wybodaeth am fusnes a’i brofiad o reoli’n amhrisiadwy ac mae Elwyn yn teimlo ei fod yntau yn ogystal â Spindogs wedi elwa o’i waith gyda’r sefydliad.

Jeremy Jones, Fulcrum Direct Ltd
Gan ymuno â bwrdd Dawns TAN i ddechrau i gyflwyno arbenigedd marchnata, yn fuan iawn cynorthwyodd Jeremy gyda chynllunio busnes ac ariannu gan awgrymu dulliau newydd o weithio i helpu cynaliadwyedd y cwmni. Fe wnaeth ei ymrwymiad i TAN argraff dda ar y beirniaid. Daeth Jeremy, sy’n frwd iawn am waith y cwmni i wella cymunedau drwy’r celfyddydau, yn Gadeirydd y sefydliad ym mis Rhagfyr 2013.

Kate Sutherland, Gamlins
Mae’r cyfreithiwr, Kate, wedi bod yn gweithio trwy’r Banc Sgiliau â Theatr Gerdd Ieuenctid Llandudno ar nifer o faterion o amddiffyn plant i farchnata. Mae’r cylch gwaith eang hwn wedi gweld y sefydliad yn datblygu ac mae wedi codi ymwybyddiaeth o frand cyflogwr Kate, Gamlins, yng Ngogledd Cymru. Trawyd y beirniaid gan ei buddsoddiad personol sylweddol a chan nifer yr oriau y mae’n eu neilltuo i’r cwmni.

Celfyddydau, Busnes a Hunaniaeth Brand, noddir gan Arup
Yn y rownd derfynol

Air India
Galluogodd partneriaeth Air India â Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru ddau ddiwylliant barddonol a cherddorol i ddod at ei gilydd. Bu’r cerddor o Mumbai, Tauseef Akhtar, a’r gantores a chyfansoddwraig o Gymru, Gwyneth Glyn, yn cydweithio yn India a Chymru i ffurfio’r deuawd Ghazalaw sy’n cymysgu cerddoriaeth draddodiadol o’r ddwy wlad. Cyflwynwyd y cywaith yn WOMEX 2013 yng Nghaerdydd, a hybwyd proffil y busnes ymhellach gan daith i 16 o ganolfannau yng Nghymru. Mae’r bartneriaeth yn parhau yn 2014.

Richer Sounds
Dechreuodd y manwerthwr electroneg, Richer Sounds, roi cymorth mewn nwyddau i Chapter yn 2010. Mae’r busnes yn darparu offer technegol i’w ganolfan gelfyddydol leol ac am hyn mae’n derbyn brandio helaeth, ar y safle yn ogystal â thrwy weithgarwch marchnata. Mae’r gydnabyddiaeth amlwg hon wedi arwain yn uniongyrchol at fwy o bobl yn ymweld â’r siop yng Nghaerdydd a chynnydd sylweddol mewn gwerthiant. Mae cefnogaeth y busnes yn barhaus, ac roedd y beirniaid am gydnabod y bartneriaeth hon sy’n amlwg yn fuddiol wrth gysylltu dau frand mewn ffordd mor llwyddiannus.

Image by Glenn Edwards 
Graffiti Classics 

Celfyddydau, Busnes a’r Gymuned, noddir gan Wales & West Utilities
Yn y rownd derfynol

John Lewis Caerdydd
Mae John Lewis Caerdydd yn ymrwymedig i gefnogi’i gymuned leol a bu’n noddi Corws Forget-Me-Not. Nod y côr yw helpu pobl i fyw bywyd i’r eithaf drwy gerddoriaeth. Pobl sydd â dementia yw’r 45 o aelodau ynghyd â’u gofalwyr, a dewiswyd y côr fel Elusen y Flwyddyn y siop yn 2013. I godi ymwybyddiaeth, gwahoddwyd y côr gan y busnes i berfformio yn y siop, a darparodd staff o’r adran harddwch sesiynau maldodi i’r cantorion.

Legal & General
Mae Legal & General wedi cefnogi gwaith cymunedol Canolfan Mileniwm Cymru ers i’r adeilad agor yn 2004. Mae’r bartneriaeth wedi galluogi llawer o bobl o ardaloedd difreintiedig i fwynhau ystod eang o brofiadau artistig. Yn fwyaf diweddar, bu’r busnes yn noddi gweithdai yn y ganolfan fel rhan o’r Big Draw ar draws y DU. Bu’r beirniaid yn canmol cyflwyniad a dull creadigol y bartneriaeth wrth ymgysylltu â’r gymuned yn ogystal â’r ffordd mae’n helpu i bobl leol deimlo eu bod yn cymryd rhan yn y Ganolfan ac yn berchen arni.

Celfyddydau, Busnes a Phobl Ifanc, noddir gan Hospital Innovations
Yn y Rownd Derfynol

Cardiff City Football Club
Bu’r beirniaid yn canmol y bartneriaeth rhwng Cardiff City FC a Pippin’s Designs am y ffordd effeithiol y mae’n dod â chwaraeon a’r celfyddydau yn nes at ei gilydd. Pan oedd y clwb yn ail-frandio ac yn newid ei liw o las i goch, cysylltodd â Pippin’s i greu celfwaith mawr gyda phlant o bob gallu ac o amrywiaeth o gefndiroedd. Bu dros 400 o blant yn cymryd rhan, gan ymweld â Cardiff City a chwrdd â’u harwyr pêl-droed. Mae eu paentiadau’n sirioli waliau’r Stadiwm fel rhywbeth parhaol i goffau’r bartneriaeth.

Cymdeithas Adeiladu’r Principality
Mae’r bartneriaeth rhwng y Principality ac Only Boys Aloud yn parhau i dyfu a datblygu. Mae’r gymdeithas adeiladu wedi cefnogi menter y bechgyn yn eu harddegau ers i’r côr ddechrau yn 2010 ac mae wedi bod yn hanfodol i’w llwyddiant. Mae’r ddau bartner yn rhannu’r un dyheadau, sef hybu bywyd cymunedol, annog datblygu sgiliau bywyd a dathlu diwylliant a threftadaeth Cymru. Mae nawdd y Principality wedi galluogi dau grŵp newydd i gael eu sefydlu ac aelodau’r côr i brofi cyfleoedd sy’n newid bywydau.

Celfyddydau a Busnes Bach, noddir gan Gymdeithas Adeiladu’r Principality
Yn y Rownd Derfynol

Bay Resourcing
Noddodd yr asiantaeth athrawon Bay Resourcing ŵyl Tafwyl Menter Caerdydd i gyrraedd marchnad darged glir yn y brifddinas. Roedd y busnes eisiau codi’i broffil ymhlith cynulleidfa o siaradwyr a dysgwyr Cymraeg a daeth yn bartner i’r ŵyl i gynnig mwy o berfformiadau artistig mewn Pabell Ysgolion a sioeau gan NoFit State Circus. Helpodd buddsoddiad Bay Resourcing i sicrhau y gallai’r ŵyl aros yn ddigwyddiad didâl i deuluoedd ac mae wedi ymrwymo i gynyddu ei gymorth ariannol yn 2014.

Cathedral Orthodontics
Dysgu gwell ffyrdd o weithio gyda phlant anabl a sbardunodd y bartneriaeth rhwng Cathedral Orthodontics a chwmni theatr Taking Flight. Cynyddwyd ymwybyddiaeth a sgiliau cyfathrebu staff y busnes yn ystod y prosiect oedd yn seiliedig ar ymchwil i greu theatr amlsynhwyraidd. Bu Taking Flight yn gweithio gyda phlant o dair ysgol arbennig gan edrych ar faterion mynediad gyda nhw ac actorion proffesiynol anabl. Cafodd y beirniaid eu taro gan y ffordd y gwnaeth ymgysylltu â’r celfyddydau wir ddylanwadu ar ymarfer y busnes.

Celfyddydau, Busnes a’r Amgylchedd, noddir gan West Coast Energy
Yn y Rownd Derfynol

GE Aviation
Roedd GE Aviation am godi ymwybyddiaeth o’i frand ac atgyfnerthu’i gysylltiadau â’r gymuned leol drwy noddi Valleys Kids. Drwyddo galluogwyd plant o gymunedau difreintiedig i fynychu perfformiad Mzansi Cymru Valleys Kids yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Cydweithiodd staff Amgylchedd, Iechyd a Diogelwch GE â’r bobl ifainc a’r artistiaid ar galendr ar y cyd sy’n codi ymwybyddiaeth o faterion amgylcheddol. Mae’r busnes yn ymrwymedig i gefnogi gwaith Valleys Kids yn y dyfodol, yn enwedig mewn prosiectau sy’n ystyriol o'r amgylchedd.

Peninsula Home Improvements
Teimlai’r beirniaid fod partneriaeth Peninsula Home Improvements â’r darlunydd Danuta Hedley yn ffordd arloesol o amlygu ei ymrwymiad i gynaliadwyedd amgylcheddol wrth ddatblygu’i staff gwerthu ar yr un pryd. Wrth i’r artist a thîm gwerthu Peninsula gydweithio i greu “cartref breuddwydion” o gynhyrchion amgylcheddol y busnes, cafodd y ddau ddealltwriaeth ddyfnach o gynllunio a sut mae’n cael ei wireddu. Bu’r celfwaith terfynol yn cael ei arddangos yn ystafell arddangos Peninsula ym mis Ebrill 2014, a bydd hefyd ar ddangos mewn orielau yn Ynys Môn.

Image by Glenn Edwards 
Nofit State Circus 

Celfyddydau, Busnes a Gweithwyr, noddir gan Cartrefi Conwy
Yn y Rownd Derfynol

Knights Properties Ltd
Bu Knights Properties o Gasnewydd mewn partneriaeth â Theatr Ffynnon mewn cynhyrchiad safle-benodol gyda staff y busnes yn ymwneud yn uniongyrchol â phob cam o’r ddrama. Gan weithio gydag oedolion oedd ag anableddau dysgu, dyfeisiwyd sioe gan Theatr Ffynnon yn swyddfeydd y busnes ac un o’i adeiladau gan edrych ar syniadau ynglŷn â chymuned. Bu staff Knights yn hyfforddi chwech o’r perfformwyr i chwarae rhan arwerthwyr tai a hefyd yn mynychu sesiynau ymarfer a’r sioe derfynol. Erbyn hyn, mae’r busnes yn awyddus i weithio ymhellach â’r celfyddydau.

Legal & General
Noddwyd UCAN Productions gan Legal & General yn gyntaf 9 mlynedd yn ôl ac mae’n rhoi cymorth ariannol ac mewn nwyddau i’w ŵyl undydd flynyddol. Prif amcan UCAN yw creu cyfleoedd i bobl ifainc sydd â nam ar eu golwg i ymgysylltu â’r celfyddydau a chodi ymwybyddiaeth o’r heriau y maent yn eu hwynebu. Derbyniodd staff L&G hyfforddiant Ymwybyddiaeth Weledol ac yn ystod yr ŵyl, buont yn ymgymryd ag ystod o dasgau, o sicrhau diogelwch ar ac oddi ar y llwyfan i ofalu am gŵn tywys yn ystod ymarferion.

Celfyddydau, Busnes a Chefnogaeth Hirdymor, noddir gan SRK Consulting
Yn y Rownd Derfynol

Hospital Innovations
Roedd y beirniaid am gydnabod ymrwymiad parhaus Hospital Innovations i Touch Trust. Mae’r busnes yn cefnogi rhaglen symudiad creadigol ar gyfer pobl ifainc 19-25 oed sydd ag anableddau dwys sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn i’w bywydau a bywydau eu teuluoedd. Dechreuodd y bartneriaeth yn 2008 ac erbyn hyn, mae’n cynnwys cyngor busnes, cefnogaeth ariannol, gweithgareddau codi arian a chymorth wrth feithrin perthynasau â chwmnïau eraill.

Lloyds Bank
Daeth Lloyds Bank yn un o brif noddwyr Canolfan Mileniwm Cymru yn 2011, gan ymrwymo i roi 3 blynedd o gefnogaeth i weithgareddau mewnol ac allgymorth i bob grŵp oedran. Mae’r bartneriaeth wedi bod mor llwyddiannus nes cael ei hestyn am 3 blynedd ymhellach, ac mae mwy o fuddsoddiad wedi’i addo i nodi 10 mlwyddiant Y Ganolfan. Bu lefel yr ymrwymiad a’r cynaliadwyedd mae’n ei gynnig i’r ganolfan yn creu argraff dda ar y beirniaid.

West Coast Energy
Ers 10 mlynedd, mae West Coast Energy, sydd â’i gartref yn Yr Wyddgrug, yn noddi FUSE, cwmni Dawns Anghenion Arbennig Clwyd Theatr Cymru. Mae’r busnes ynni adnewyddadwy’n credu bod cefnogi FUSE yn amlygu’r cyfrifoldeb, gofal a diwydrwydd sy’n rhan o’i ethos. Trawyd y beirniaid gan ddyfnder y berthynas rhwng West Coast Energy a’r theatr a sut na fyddai gwaith FUSE yn bosibl heb ymrwymiad y busnes.