Ymgynghorydd y Flwyddyn Eversheds 2016

Ymgynghorydd y Flwyddyn Eversheds 2016

Enillydd: Jeremy Jones, Fulcrum Direct Ltd

Jeremy Jones, Fulcrum Direct Ltd a Di Botcher

Llun gan Glenn Edwards

Mae Jeremy yn cadeirio bwrdd y grŵp dawns cymunedol TAN sydd â’i gartref ym Maglan. Wedi’i baru’n wreiddiol drwy Gronfa Sgiliau C&B Cymru yn 2012, cafodd ei arbenigedd mewn marchnata a chyllid effaith sylweddol ar sut gallai TAN gael y gorau o adnoddau cyfyngedig. Arweiniodd ei ymrwymiad i’r cwmni at ymuno â’r bwrdd a chan fod y cyllid craidd blynyddol gan Gyngor Celfyddydau Cymru wedi’i dorri, mae Jeremy wedi cymryd rôl arweinyddol gan lywio TAN tuag at ddyfodol newydd. Canmolodd y beirniaid ei ymrwymiad eithriadol yn ystod amser anhygoel o anodd i’r cwmni. Yn ôl Jeremy, mae’r heriau a wynebwyd gan TAN wedi rhoi profiad amhrisiadwy iddo gan ddysgu mwy iddo nag y gallai gweithio yn y sector preifat byth wedi’i wneud. Ar hyn o bryd mae’n gweithio pro bono un diwrnod yr wythnos i TAN ac yn dweud mai ei uchelgais yw sicrhau cyllid mwy cynaliadwy i wneud yn siŵr y gall y cwmni barhau i gyfrannu i iechyd a llesiant y gymuned leol.

Yn y Rownd Derfynol
Armin Kia, Admiral

Mae Armin wedi trawsnewid strategaeth codi arian Cerddoriaeth mewn Ysbytai Cymru. Mae ei gyngor a’i arweiniad wedi llywio’r elusen i sefyllfa lle mae’n mynd dros ei thargedau cynhyrchu incwm blynyddol ei hun. Argyhoeddodd Armin Cerddoriaeth mewn Ysbytai i wneud cais am lai o grantiau ond rhai sy’n fwy o lawer a hynny gyda llwyddiant ysgubol. Fe wnaeth yr effaith a gafwyd o fewn cyfnod byr argraff fawr ar y beirniaid ac yn ôl Armin, mae yna fwy o ystyr i’w fywyd o gyfrannu i iechyd y gymdeithas y mae’n byw ynddi.

Dave Morgan, Spindogs

Roedd y beirniaid yn unfrydol i Dave fod yn allweddol wrth drawsnewid bwrdd Rubicon Dance. Wedi’i recriwtio yn y lle cyntaf i ddod ag arbenigedd mewn marchnata, TG a’r cyfryngau cymdeithasol, mae cyfraniad Dave wedi mynd ymhellach o lawer. Mae wedi chwarae rhan hanfodol yn ailstrwythuro Rubicon yn ddiweddar, gan roddi peth wmbredd o amser ac egni er mwyn sicrhau ei gynaliadwyedd hirdymor. Ar hyn o bryd, mae’n helpu i ddatblygu gwefan newydd gyda chefnogaeth lawn ei gwmni Spindogs.