Rhestrau

Vacancy: Uwch Reolwr – Cyllid (Llawn Amser)

De Gorllewin Cymru

Llawn amser (o leiaf 37.5 awr yr wythnos), neu rannu swydd yn rhan-amser a / neu rannu swydd trwy gytundeb

Llawn amser £35,000 y flwyddyn a rhan-amser pro-rata.

Rydym yn chwilio am gyfrifydd cymwys neu sydd o leiaf yn gymwys i lefel addysg gradd o fewn disgyblaeth berthnasol ac sydd â phrofiad rheoli ariannol helaeth. Mae profiad theatr yn ddymunol ond nid yw'n hanfodol.

Byddwch yn rhan o, ac yn gweithio’n agos gyda’r Uwch Dîm Rheoli (SMT) a bod yn gyfrifol am arwain a rheoli tîm Cyllid bach.

Mae hon yn rôl Uwch Reolwyr gyda chyfrifoldeb rheoli ariannol penodol ar gyfer datblygu, gweithredu a goruchwylio polisïau ariannol parhaol, arferion, prosesau a systemau. Mae’n cynnwys cynhyrchu'r gyllideb flynyddol a chyfrifon rheoli misol a chynhyrchu adroddiadau cyllid chwarterol. Bydd deilydd y swydd yn rheoli'r archwiliad allanol a chynhyrchu cyfrifon statudol diwedd blwyddyn ac yn gyfrifol am reoli perthynas â banciau, CThEM a sefydliadau eraill sy'n ymwneud â chyllid. Byddant hefyd yn darparu cefnogaeth gynhwysfawr i gydweithwyr, gan gynnwys cefnogi'r Cyfarwyddwr Gweithredol mewn dadansoddi ariannol, cynllunio, rheoli ac adrodd i'r Bwrdd Rheoli (y Bwrdd).

Rhaid cyflwyno pob cais ar ffurflen gais swyddogol Theatr y Torch sydd ar gael oddi ar wefan Theatr y Torch - https://www.torchtheatre.co.uk/about-us/vacancies

Dylid anfon y ffurflen gais wedi'i llenwi a'r ffurflen fonitro Cyfle Cyfartal (sydd hefyd ar gael ar y wefan), ar ffurf MS Word os oes modd, trwy e-bost at: guy@torchtheatre.co.uk

Nodwch ar eich e-bost: Cyfrinachol - Cais

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 12 hanner dydd ar ddydd Llun 1af Gorffennaf 2019 

Cynhelir cyfweliadau ar 10fed a’r 12fed o Orffennaf 2019 gydag ail gyfweliad, os oes angen, ar 19eg o Orffennaf. Cadarnhewch yn yr adran berthnasol o’r ffurflen gais os na fyddwch ar gael am gyfweliad ar y diwrnodau yma.

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Llun 1 Gorffennaf 2019

Gwelwch yr holl swyddi