Rhestrau

Vacancy: Prentis Modern Technegol (Contract)

Gogledd Gorllewin Cymru

Cyflog: Isafswm cyflog cenedlaethol

37 awr yr wythnos, cyfnod penodol am 18 mis

Gofynion y Gymraeg: Dymunol

Mae cyfle cyffrous wedi codi i Brentis Modern ddatblygu sgiliau gwerthfawr yn Adran Dechnegol y Theatrau a’r Ganolfan Gynadledda yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Venue Cymru yw Canolfan Adloniant a Chynadleddau prysuraf yr ardal, yn cynnwys awditoriwm 1500 sedd, Arena sydd â lle i 2500 o bobl sefyll ynghyd â chyfleusterau Cynadledda ac Arddangos mawreddog.  

Rhaid i ddeiliad y swydd allu gweithio fel rhan o dîm a byddant yn derbyn hyfforddiant i weithio ym mhob maes technegol y busnes, sy’n cynnwys cynorthwyo i baratoi, gweithredu a chynnal a chadw’r holl gyfarpar a’r systemau technegol sydd eu hangen ar gyfer rhaglen theatr, ffilm a chynadleddau’r adain yn Venue Cymru ac yn Theatr Colwyn.  Bydd angen i chi weithio fin nos, ar y penwythnos a gwyliau'r banc yn ôl trefn rota.

Ein nod yw penodi person brwdfrydig a medrus sy’n uchelgeisiol ac eisiau dilyn gyrfa heriol a llawn boddhad mewn Theatr Dechnegol.   Fel rhan o’r swydd dan hyfforddiant mewn partneriaeth â Grŵp Llandrillo Menai, byddwch yn derbyn hyfforddiant i ennill NVQ Lefel 2 Theatr Dechnegol.

I sicrhau darpariaeth ddwyieithog ddigonol o fewn yr adain, mae’r gallu i gyfathrebu yn Saesneg yn hanfodol a'r gallu i sgwrsio yn Gymraeg yn ddymunol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dechrau ei swydd newydd ar 14 Hydref 2019.

Manylion y Rheolwr ar gyfer trafodaeth anffurfiol am y swydd: Mr Steve Cridge ar 01492 879771

Mae Conwy wedi ymrwymo i ddiogelu. Bydd cymwysterau a geirdaon yn cael eu dilysu.

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd hon, gwnewch gais ar-lein drwy wefan www.conwy.gov.uk/jobs.  Rydym yn darparu opsiwn i bobl ag anableddau wneud cais mewn gwahanol fformatau, cysylltwch â’r Tîm AD ar 01492 576129 i gael rhagor o wybodaeth.

Mae’n rhaid i ymgeiswyr lenwi ein ffurflen gais ni i gael eu hystyried. Ni dderbynnir CVs ar eu pen eu hunain.

Dyddiad Cau: 12am Dydd Iau 22 Awst 2019

 

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Iau 22 Awst 2019

Gwelwch yr holl swyddi