Rhestrau

Vacancy: Cyfarwyddwr Gweithredol (Llawn Amser)

De Gorllewin Cymru

Dyma gyfle hynod arbennig i chwarae rôl flaenllaw wrth arwain y Torch yn ei blaen i’r bennod nesaf. Gan adeiladu ar ein llwyddiannau presennol a’r rheiny o’r gorffennol, edrychwn am arweinydd uchelgeisiol a deinamig a fydd yn parhau i fynd â’r Torch o nerth i nerth. Gyda’r egni a’r angerdd i fod yn llysgennad cyhoeddus y Torch, byddwch yn cefnogi ansawdd cynyrchiadau’r Torch, gan weithio i gynyddu ein dylanwad a’n cyrhaeddiad, wrth sicrhau ein cynaladwyedd ariannol hir-dymor.

Swydd y Cyfarwyddwr Gweithredol yw rôl arweinyddiaeth y Prif Weithredwr, gan ysgwyddo'r prif gyfrifoldeb dros osod cyfeiriad strategol Theatr y Torch (y Torch), fel y cytunwyd gan Fwrdd yr Ymddiriedolwyr (y Bwrdd); cydweithio â'r Cyfarwyddwr Artistig i benderfynu ar y weledigaeth artistig a chytuno ar y rhaglen artistig ar gyfer y Torch.

Mae'r Cyfarwyddwr Gweithredol yn atebol i'r Bwrdd am holl reolaeth a gweithrediadau'r Torch. Bydd yn cydbwyso datblygiad busnes cynaladwy gydag awydd am risg i oruchwylio cyflwyno'r rhaglen artistig, hyrwyddo gwerthoedd sefydliadol y Torch i dynnu'r gorau o dîm 25 o staff parhaol a dros 70 o wirfoddolwyr rheolaidd, gan sicrhau bod y diwylliant yn gynhwysol, cydweithredol, yn ddiogel ac yn gefnogol; yn ogystal â bod yn feiddgar yn artistig ac yn uchelgeisiol.

Rhaid cyflwyno pob cais ar ffurflen gais swyddogol Theatr y Torch sydd ar gael oddi ar wefan Theatr y Torch - https://www.torchtheatre.co.uk/about-us/vacancies

Dylid anfon y ffurflen gais wedi'i llenwi a'r ffurflen fonitro Cyfle Cyfartal, ar ffurf MS Word os oes modd, trwy e-bost at guy@torchtheatre.co.uk

Nodwch ar eich e-bost: Cyfrinachol - Cais Cyfarwyddwr Gweithredol

Dyddiad Cau: 12yp Dydd Mawrth 27 Awst

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Mawrth 27 Awst 2019

Gwelwch yr holl swyddi