Sgiliau i Lwyddo

Helpu’r celfyddydau i lwyddo a ffynnu

Mae C&B Cymru yn falch iawn o gyhoeddi rownd newydd o’i raglen Sgiliau i Lwyddo, diolch i gefnogaeth hael Garfield Weston Foundation.

Nod Sgiliau i Lwyddo yw darparu sefydliadau celfyddydol gyda’r offer sydd angen arnynt i ddod yn weithredoedd grymus, cynaliadwy a hyderus. Yn wasanaeth wedi'i deilwra sy'n anelu at adeiladu sgiliau a gallu, mae'n edrych yn strategol ar yr heriau sy'n wynebu sefydliadau ac yn darparu atebion effeithiol ac ymarferol i'w goresgyn.

Er mwyn sicrhau ei heffaith a’i pherthnasedd, gyrrir y fenter gan anghenion yr ymgeiswyr, er mwyn cael gymaint o effaith â phosib i bawb.

Cynllunnir Sgiliau i Lwyddo fel proses gyda thri cham, fel a ganlyn:

1          ASESIAD

Pan dderbynnir ffurflen gais wedi’i llenwi, mi fydd C&B Cymru yn trefnu cyfarfod gyda’r sefydliad celfyddydol er mwyn deall yn gywir yr heriau craidd a wynebir. Yn dibynnu ar natur y rhain, gall aelodau’r bwrdd gael eu cyfweld ac efallai bydd eisiau i C&B Cymru adolygu gwaith papur perthnasol e.e. cyllid, cynllun busnes, strategaeth farchnata a / neu gynlluniau codi arian.

Wedyn paratoir adroddiad yn amlinellu atebion ymarferol awgrymedig. Yn y mwyafrif o achosion, mi fydd yr ateb yn un amlochrog, ynghyd ag amserlen er mwyn cadw momentwm. Bydd strwythur ac amgylchiadau penodol y sefydliad yn dylanwadu ar awgrymiadau Cam 2.

2          GWEITHREDIAD

Cynhelir ail gyfarfod i drafod a chytuno’r awgrymiadau fel y gall C&B Cymru roi cynllun gweithredu wedi’i deilwra ar waith. Rhwystrau tebygol a fydd yn atal sefydliad rhag llwyddo bydd Llywodraethu, Cynllunio a Strategaeth Busnes, Cyllid, AD, TG a Marchnata.

3.         GWEITHGARWCH DILYNOL

Ar ôl cwblhau’r cynllun gweithredu, mi fydd y sefydliad celfyddydol yn cyflwyno arfarniad byr i fesur llwyddiant cychwynnol y prosiect ac i adnabod unrhyw anghenion sgiliau eraill. Mi fydd lefel y gofal pellach yn dibynnu ar anghenion unigol y prosiect.

Cais

I wneud cais am gymorth drwy Sgiliau i Lwyddo, mae’n rhaid i’ch sefydliad fod yn aelod nid-er-elw C&B Cymru. Rhaid i bob sefydliad sydd â diddordeb gwblhau’r ffurflen gais hon a’i dychwelyd i contactus@aandbcymru.org.uk dim hwyrach na dydd Gwener 10 Mehefin 2022.

Caiff pob prosiect sy’n derbyn cefnogaeth eu monitor a’u gwerthuso er mwyn mesur llwyddiant ac effaith y cynllun.

Rwy'n fwy hyderus ynghylch cynaliadwyedd g39 o ganlyniad uniongyrchol i Sgiliau i Lwyddo.

Chris Brown, Cyfarwyddwr Cwmni, g39

Mae Sgiliau i Lwyddo yn fenter C&B Cymru sy’n bosib diolch i gefnogaeth hael: