Sgiliau i Lwyddo

Helpu’r celfyddydau i lwyddo a ffynnu

Mae C&B Cymru yn falch i gyhoeddi peilot menter newydd a ariennir gan y Foyle Foundation. Nod Sgiliau i Lwyddo yw darparu sefydliadau celfyddydol gyda’r offer sydd angen arnynt i ddod yn weithredoedd grymus, cynaliadwy a hyderus. Yn adeiladu ar lwyddiannau Rhaglenni Datblygiad Proffesiynol C&B Cymru, mae’n wasanaeth wedi’i deilwra sy’n adnabod heriau a wynebir ac yn darparu atebion effeithiol ac ymarferol i’w datrys.

Y gobaith yw bydd Sgiliau i Lwyddo yn chwarae rhan allweddol mewn cynnal y celfyddydau yng Nghymru, yn eu helpu i adeiladu sgiliau a gallu.

Er mwyn sicrhau ei heffaith a’i pherthnasedd, gyrrir y fenter gan anghenion yr ymgeiswyr a chaiff cefnogaeth ei theilwra i bob sefydliad, er mwyn cael gymaint o effaith â phosib i bawb.

Cynllunnir Sgiliau i Lwyddo fel proses gyda thri cham, fel a ganlyn:

1. Asesiad

Pan dderbynnir ffurflen gais wedi’i llenwi, mi fydd C&B Cymru yn trefnu cyfarfod gyda’r sefydliad celfyddydol er mwyn deall yn gywir yr heriau craidd a wynebir. Yn dibynnu ar natur y rhain, gall aelodau’r bwrdd gael eu cyfweld, yn ogystal ag aelodau staff allweddol. Efallai bydd rhaid i C&B Cymru adolygu gwaith papur perthnasol e.e. cyllid, cynllun busnes, strategaeth farchnata a/neu gynlluniau codi arian.

Wedyn paratoir adroddiad yn amlinellu atebion ymarferol awgrymedig, yn cynnwys rhesymeg dros yr argymhellion. Yn y mwyafrif o achosion, mi fydd yr ateb yn un amlochrog ac awgrymir amserlen er mwyn cadw momentwm. Bydd strwythur ac amgylchiadau penodol y sefydliad yn dylanwadu ar awgrymiadau Cam 2.

2. Gweithrediad  

Cynhelir ail gyfarfod i drafod a chytuno’r awgrymiadau fel y gall C&B Cymru roi cynllun gweithredu wedi’i deilwra ar waith. Rhwystrau tebygol a fydd yn atal sefydliad rhag llwyddo bydd Llywodraethu, Cynllunio a Strategaeth Busnes, Cyllid, AD, TG, Marchnata a Chodi Arian.

3. Gweithgarwch Dilynol

Ar ôl cwblhau’r cynllun gweithredu, mi fydd y sefydliad celfyddydol yn cyflwyno arfarniad byr i fesur llwyddiant cychwynnol y prosiect ac i adnabod unrhyw anghenion sgiliau eraill. Mi fydd lefel y gofal pellach yn dibynnu ar anghenion unigol y prosiect.

Cais

I wneud cais am gymorth drwy Sgiliau i Lwyddo, mae’n rhaid i’ch sefydliad fod yn aelod nid-er-elw C&B Cymru.

Caiff pob prosiect sy’n derbyn cefnogaeth eu monitor a’u gwerthuso er mwyn mesur llwyddiant ac effaith y cynllun.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio neu os hoffech gael mwy o wybodaeth am y rhaglen, cysylltwch â contactus@aandbcymru.org.uk.

Mae Sgiliau i Lwyddo yn fenter C&B Cymru sy’n bosib diolch i gefnogaeth hael: