Rhaglen 2017/18

Rhaglen 2017/18

Mae sicrhau cymysgedd cyllid yn hollbwysig i oroesiad y celfyddydau ac mae sefydliadau o bob maint bellach yn cydnabod mai buddsoddi adnoddau yn yr ardal hon yw'r unig ffordd i sicrhau cynaliadwyedd. Fodd bynnag, mae nifer annigonol o godwyr arian celfyddydol proffesiynol medrus yng Nghymru. Cred C&B Cymru mai'r unig ffordd o gynyddu'r pwll hanfodol hwn o weithwyr proffesiynol yn yr hirdymor yw sefydlu codi arian celfyddydol fel llwybr gyrfa hyfyw a deniadol.

Trwy ei Rhaglen Interniaethau Creadigol, mae C&B Cymru wedi bod yn ymdrechu i gyflawni'r uchelgais hon mewn modd pendant ac effeithiol dros y 5 mlynedd diwethaf. Gwneir y cynllun arloesol yn bosibl diolch i gefnogaeth ariannol hanfodol gan Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston, Sefydliad Garfield Weston a Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru.

Mae'r rhaglen yn gosod graddedigion diweddar i mewn i sefydliadau celfyddydol fel codwyr arian dan hyfforddiant, gan ddarparu hyfforddiant a datblygiad manwl a galluogi cyfranogwyr i ddechrau eu gyrfaoedd yn y sefyllfa gryfaf posibl. Mae eisoes wedi profi ei bod yn ffordd lwyddiannus o fynd i'r afael â rhwystr gwirioneddol iawn i gynaliadwyedd llawer o sefydliadau celfyddydol. Hyd yn hyn, o'r 16 o raddedigion sydd wedi cwblhau lleoliadau, mae 13 bellach yn godwyr arian proffesiynol yng Nghymru.

Yr Interniaid

Llinyn 1

Ym mis Hydref 2017, bydd pedwar graddedigion diweddar yn cael eu rhoi mewn sefydliadau celfyddydol am 10 mis o hyfforddiant codi arian dwys. Mae John Dawson, sydd wedi graddio o gwrs Rheolaeth yn y Celfyddydau yng Ngholeg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru wedi ei leoli gyda Theatr Hijinx yng Nghaerdydd, Sioned Young, wedi graddio mewn Astudiaethau Creadigol o Brifysgol Bangor gyda Phontio ym Mangor, Maddie Towell, graddedig Cerddoriaeth hefyd o Brifysgol Bangor, ei gosod gyda Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yng Nghaerdydd a bydd Lucy Purrington, graddedig Celf Ffotograffig o Brifysgol De Cymru yn gwario ei lleoliad 10 mis yn Theatr Sherman yng Nghaerdydd.

Llinyn 2

Wedi cwblhau ei hyfforddiant blwyddyn gyntaf yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, bydd Eleanor Prescott, graddedigion Newyddiaduraeth o Brifysgol Caerdydd, yn awr yn dod yn intern Llinyn 2. Bydd hi'n gweithio ar ddau leoliad rhan amser - un gyda BAFTA Cymru ac un gyda Sinfonia Cymru, y ddau wedi'u lleoli yng Nghaerdydd.

Dywedodd Rachel Jones, Prif Weithredwr C&B Cymru: 

"Rydym wrth ein bodd ein bod gennym y cyfle i adeiladu ar lwyddiant y Rhaglen Interniaethau Creadigol am bumed flwyddyn yn olynol. Mae wedi bod yn wirioneddol foddhaus i weld pa mor angerddol y mae ein holl interniaid am ddechrau gyrfa godi arian. Dyna fu nod y cynllun yn y pen draw. Mae interniaid 2017/18 yn hynod frwdfrydig am y 10 mis nesaf ac rwy'n hyderus y bydd pob un ohonynt yn elwa'n fawr o'r profiad hyfforddi unigryw. Ond dim ond y cychwyn yw hyn. Os ydym am wneud gwahaniaeth gwirioneddol i ddyfodol y celfyddydau, mae'n rhaid i C&B Cymru sicrhau fod y cynllun hwn yn parhau yn yr hirdymor."

I ddarllen blogiau yr interniaid, cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Am rhagor o wybodaeth am yr Interniaethau Creadigol, e-bostiwch contactus@aandbcymru.org.uk neu galwch 029 2030 3023 os gwelwch yn dda.

Mae’r Rhaglen Interniaethau Creadigol yn bosib diolch i gymorth hanfodol gan: