Prosper

Prosper

Datblygiad Proffesiynol Parhaus i Swyddogion Codi Arian Iau

Yr Angen

Mae'n bleser gan C&B Cymru gyhoeddi peilot menter newydd sbon a ariennir gan Ymddiriedolaeth Backstage ac Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston.

Mae adborth gan aelodau celfyddydol wedi adnabod yr angen i gefnogi datblygiad proffesiynol parhaus swyddogion codi arian iau, trwy fynediad at arbenigedd, rhwydweithiau a chyfleoedd hyfforddi.

Nod Prosper yw cefnogi cenhedlaeth newydd o weithwyr proffesiynol i fireinio eu sgiliau a'u harbenigedd yn y maes ac, wrth wneud hynny, cefnogi eu mudiadau i fod yn fusnesau elusennol llwyddiannus a llewyrchus.

Y gobaith yw bydd Prosper yn chwarae rôl allweddol mewn cynnal y celfyddydau yng Nghymru, yn helpu adeiladu sgiliau a gallu arweinwyr diwylliannol y dyfodol yn effeithiol.

Er mwyn sicrhau ei effaith a pherthnasedd, caiff Prosper ei yrru gan anghenion ymgeiswyr a chaiff cefnogaeth ei theilwra yn benodol i bob mudiad a swyddog codi arian, i weld yr effaith mwyaf posib i bawb dan sylw.

Mae'r fenter hon ar gael yn unig i swyddogion codi arian sydd â llai na 5 mlynedd o brofiad o weithio mewn mudiadau celfyddydol bach a chanolig eu maint.

Gwahoddir i swyddogion codi arian iau wneud cais am gefnogaeth i gael mynediad at arbenigedd a hyfforddiant sy'n helpu'r cyfranogwr i gyrraedd ei dargedau cynhyrchu incwm a chyflawni nodau sefydliadol.

Er Enghraifft.…..

Gallai cefnogaeth Prosper gynnwys, ond heb gael ei chyfyngu i:

 • Nawdd gan Ymddiriedolaeth.  Gallai Prosper dalu i gyfranogwr fynychu cwrs hyfforddi arbenigol ac, i ategu hyn, ei baru gyda mentor codi arian sydd ag arbenigedd yn y maes hwn.
 • Marchnata Mentrau Codi Arian Newydd.  Gallai Prosper ariannu deunyddiau hysbysebol i helpu sefydlu cynllun codi arian newydd a pharu'r cyfranogwr gydag arbenigwr marchnata i'w helpu i greu'r deunydd, yn darparu cyngor ac arweiniad trylwyr.
 • Meithrin Darpar Gyfranwyr.  Gallai C&B Cymru helpu'r cyfranogwr i gynnal digwyddiad amaethu i arddangos gwaith ei fudiad i ddarpar roddwyr / noddwr, ayb.
 • Nawdd Busnes.  Ar ôl mynychu Seminar Nawdd C&B Cymru, gallai'r cyfranogwr gael ei fentora i greu cynigion pwrpasol a derbyn arweiniad ar bartneriaid busnes posib.
 • Rhoddion gan Unigolion. Ar ôl mynychu Seminar Rhoddion gan Unigolion C&B Cymru, byddai cyfranogwyr yn derbyn cefnogaeth i adnabod a sefydlu'r cynlluniau mwyaf priodol ar gyfer eu mudiadau.
 • Trafodaeth. Byddai C&B Cymru yn paru'r cyfranogwr gyda mentor i gynnig cyngor a chefnogaeth ymarferol mewn technegau a strategaethau trafodaeth.

Meini Prawf

I wneud cais am gefnogaeth trwy Prosper, mae'n rhaid:

 • eich bod chi wedi eich cyflogi fel swyddog codi arian gan fudiad celfyddydol sydd â throsiant o lai na £2m y flwyddyn sy'n aelod o C&B Cymru;
 • i chi cwblhau ffurflen gais Prosper ar y cyd gyda'ch rheolwr llinell a bod gennych gefnogaeth lawn eich cyflogwr i ymgymryd â'r prosiect arfaethedig;
 • bod gennych fwy nag 1 flwyddyn a llai na 5 mlynedd o brofiad mewn codi arian.


Faint y Gallaf Geisio amdano?

Mi fydd y mwyafrif o brosiectau Prosper yn cynnwys cefnogaeth ariannol a mynediad at arbenigedd penodol am ddim. Gall swyddogion codi arian wneud cais am rhwng £250 - £5,000 fel elfen ariannol y prosiect.

Sut Mae'n Gweithio

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i rownd ail Prosper yw Dydd Gwener 22 Chwefror 2019.

Mi fydd Prif Weithredwr C&B Cymru yn goruchwylio'r peilot a chaiff ceisiadau eu hystyried yn rheolaidd gan banel o arbenigwyr. Yn ogystal â staff C&B Cymru, mi fydd y panel yn cynnwys uwch swyddogion codi arian a rheolwyr busnes.

Caiff ymgeiswyr llwyddiannus hysbysiad am eu cymeradwyaeth yn gyflym er mwyn sicrhau bod C&B Cymru yn ymateb mewn amser real i ymgeiswyr ac anghenion eu mudiadau. Mewn nifer o achosion, gwahoddir ymgeiswyr i gyfarfod gyda C&B Cymru i helpu llywio cefnogaeth y prosiect a thrafod y ffyrdd mwyaf effeithiol o sicrhau datblygiad sgiliau gwirioneddol. Caiff pob prosiect a gefnogwyd ei fonitro a'i werthuso er mwyn mesur llwyddiant ac effaith y cynllun.

Mae'r proses o wneud cais i Prosper fel a ganlyn:

 • Cysylltwch â C&B Cymru i drafod eich prosiect. Os ydych yn gymwys, anfonir ffurflen cynnig atoch trwy e-bost.
 • Cwblhewch y ffurflen gynnig mewn ymgynghoriad â'ch rheolwr llinell a'i chyflwyno i C&B Cymru trwy e-bost, erbyn y dyddiad cau a gyhoeddir.
 • Mi fydd C&B Cymru yn rhoi gwybod i chi am ganlyniad eich cynnig o fewn pythefnos o'i gyflwyno.
 • Os ydych yn llwyddiannus, anfonir Llythyr Cynnig yn manylu unrhyw amodau sydd angen eu bodloni cyn y gellir gwneud y taliad. Gall taliad elfen ariannol buddsoddiad Prosper gael ei rannu, yn dibynnu ar natur y prosiect unigol.

Noder mi fydd C&B Cymru yn adolygu prosiectau fesul cais.

Bydd penderfyniad Panel Prosper yn derfynol. Na cheir proses am apelio.

Mae Prosper yn fenter C&B Cymru sy'n bosib diolch i gefnogaeth hael: