Prosper

Prosper 2021-22

Codi Arian ar gyfer y dyfodol

Nodau ac amcanion y cynllun 

Mae'n bleser gan C&B Cymru gyhoeddi trydedd flwyddyn ei fenter Prosper, diolch i gyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Garfield Weston Foundation.

Nod y cynllun yw datblygu gallu a sgiliau codi arian sefydliadau celfyddydol ledled Cymru, gan eu cynorthwyo i ddod yn fusnesau elusennol llwyddiannus, ffyniannus.

Gwahoddwyd ceisiadau gan:

 • Codwyr arian sydd am ddatblygu ei sgiliau a gwybodaeth er mwyn amrywio incwm ar gyfer eu mudiadau.
 • Mudiadau heb staff codi arian penodol sydd am ddatblygu eu gallu i godi arian

Er mwyn sicrhau ei effaith a pherthnasedd, caiff Prosper ei yrru gan anghenion ymgeiswyr a chaiff cefnogaeth ei theilwra yn benodol i bob mudiad, er mwyn gweld yr effaith mwyaf posib i bawb dan sylw.

Gwahoddir i fudiadau celfyddydau wneud cais am gefnogaeth i gael mynediad at arbenigedd a hyfforddiant sy'n helpu cyrraedd targedau cynhyrchu incwm a chyflawni nodau sefydliadol.

Er Enghraifft.…..

Gallai cefnogaeth Prosper gynnwys, ond heb gael ei chyfyngu i:

 • Strategaeth Codi Arian. Gall y cyfranogwr gael ei fentora er mwyn creu strategaeth codi arian yn unol â thargedau cynhyrchu incwm o fewn cynllun busnes ei fudiad.
 • Nawdd gan Ymddiriedolaeth.  Gallai Prosper dalu i reolwr celfyddydol fynychu cwrs hyfforddi arbenigol ac, i ategu hyn, ei baru gyda mentor codi arian sydd ag arbenigedd yn y maes hwn.
 • Marchnata Mentrau Codi Arian Newydd.  Gallai Prosper ariannu deunyddiau hysbysebol i helpu sefydlu cynllun codi arian newydd a pharu'r cyfranogwr gydag arbenigwr marchnata i'w helpu i greu'r deunydd, yn darparu cyngor ac arweiniad trylwyr.
 • Meithrin Darpar Gyfranwyr.  Gallai C&B Cymru helpu'r cyfranogwr i gynnal digwyddiad amaethu i arddangos gwaith ei fudiad i ddarpar roddwyr / noddwr, ayb.
 • Nawdd Busnes.  Gallai'r cyfranogwr gael ei fentora i greu cynigion pwrpasol a derbyn arweiniad ar bartneriaid busnes posib.
 • Rhoddion gan Unigolion. Gallai’r cyfranogwr dderbyn cefnogaeth i adnabod a sefydlu'r cynlluniau mwyaf priodol ar gyfer ei fudiad.
 • Cyrsiau Hyfforddi. Gallai C&B Cymru gyflwyno Seminar Codi Arian pwrpasol i staff a bwrdd y cyfranogwyr. 

Meini Prawf

I wneud cais am gefnogaeth trwy Prosper, mae'n rhaid:

 • eich bod chi wedi eich cyflogi gan fudiad celfyddydol sydd wedi’i ymrwymo at ddatblygu ei sgiliau a gallu codi arian;
 • eich bod chi’n gallu dangos yn glir sut allai’r cynllun helpu cyrraedd targedau cynhyrchu incwm a chynaladwyedd y mudiad;
 • i chi gwblhau ffurflen gais Prosper ar y cyd gyda'ch rheolwr llinell a bod gennych gefnogaeth lawn eich cyflogwr i ymgymryd â'r prosiect arfaethedig;
 • eich bod chi wedi eich cyflogi gan fudiad celfyddydol sy'n aelod o C&B Cymru.

Faint y Gallaf Geisio amdano?

Mi fydd y mwyafrif o brosiectau Prosper yn cynnwys cefnogaeth ariannol a mynediad at arbenigedd penodol am ddim. Gall mudiadau wneud cais am rhwng £300 - £3,000 fel elfen ariannol y prosiect.

Sut Mae'n Gweithio

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Gwener 4 Mawrth 2022. Mi fydd Prif Weithredwr C&B Cymru yn goruchwylio Prosper a chaiff ceisiadau eu hystyried yn rheolaidd.

Caiff ymgeiswyr llwyddiannus hysbysiad am eu cymeradwyaeth yn gyflym er mwyn sicrhau bod C&B Cymru yn ymateb mewn amser real i ymgeiswyr ac anghenion eu mudiadau. Yn y mwyafrif o achosion, gwahoddir ymgeiswyr i gyfarfod gyda C&B Cymru i helpu llywio’r gefnogaeth i’r prosiect a thrafod y ffyrdd mwyaf effeithiol o sicrhau datblygiad sgiliau gwirioneddol.

Caiff pob prosiect a gefnogwyd ei fonitro a'i werthuso’n drylwyr er mwyn mesur llwyddiant ac effaith y cynllun.

Mae'r proses o wneud cais i Prosper fel a ganlyn:

 • Cyflwyno’r cynnig llawn i C&B Cymru trwy e-bost (contactus@aandbcymru.org.uk), cyn y dyddiad cau a gyhoeddir.
 • Mi fydd C&B Cymru yn rhoi gwybod i chi am ganlyniad eich cynnig o fewn pythefnos o'i gyflwyno.
 • Os ydych yn llwyddiannus, anfonir Llythyr Cynnig yn manylu unrhyw amodau sydd angen eu bodloni cyn y gellir gwneud y taliad. Gall taliad elfen ariannol buddsoddiad Prosper gael ei rannu, yn dibynnu ar natur y prosiect unigol.

Noder:

 • Ni all Prosper dalu am gostau staff;
 • Bydd C&B Cymru yn adolygu prosiectau fesul achos. Mae cyllid cyfyngedig ar gael gan y cynllun ac mae penderfyniad y Panel Prosper yn derfynol. Nid oes unrhyw broses ar gyfer apelio;
 • Rhaid i brosiectau Prosper gael eu cynnal rhwng 1 Ionawr - 1 Medi 2022.

Mae Prosper yn fenter C&B Cymru sy'n bosib diolch i gefnogaeth hael:

Arts Council Wales, Lottery Funded, Welsh Government