15 Hydref 2021yn ôl

Datgelwyd Rhestr Fer Dathliad o’r Celfyddydau C&B Cymru!

Dathliad o’r Celfyddydau C&B Cymru

Noddir gan Wales & West Utilities

Cydnabod Creadigrwydd a Gwytnwch Eithriadol

Mae pymtheg o sefydliadau celfyddydol ar y gweill i ennill gwobrau ariannol mawreddog yn Dathliad o’r Celfyddydau C&B Cymru sydd ar ddod, a noddir gan Wales & West Utilities.

Wedi'i lwyfannu yn Theatr y Sherman, Caerdydd ar nos Iau 2 Rhagfyr, bydd y digwyddiad yn tynnu sylw at yr hyblygrwydd a'r arloesedd a ddangosir gan y sector creadigol yn ystod y pandemig. Er gwaethaf cyfyngiadau, addasodd llawer o sefydliadau eu gwaith yn gyflym er mwyn dod â llawenydd ac ysbrydoliaeth i bobl a chymunedau yn ystod yr amseroedd anoddaf.

Mae'r rhestr fer amrywiol yn cwmpasu sefydliadau o bob maint a ffurf ar gelf ledled Cymru.

Yn ystod y Dathliad, bydd chwech ohonynt yn derbyn gwobr ariannol o £1,000 yn cydnabod eu gwaith eithriadol. Gwnaethpwyd y rhain yn bosibl gan Bartneriaid Gwobr y digwyddiad – Admiral, Elusen Iechyd Caerdydd a'r Fro, Cartrefi Conwy, Distyllfa Penderyn, Pendine Park Care Organisation, The Waterloo Foundation a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Bydd un sefydliad yn derbyn gwobr uchaf o £2,500, diolch i gefnogaeth hael gan Sefydliad Hodge.

Bydd unigolyn o fusnes hefyd yn cael ei gydnabod fel Ymgynghorydd y Flwyddyn am yr arbenigedd a'r cyngor hanfodol a helpodd i sicrhau goroesiad eu partner celfyddydol.

Bydd y noson hefyd yn gyfle i gydnabod y gefnogaeth hanfodol sydd wedi dod gan fusnesau, unigolion ac ymddiriedolaethau yn ystod y 18 mis diwethaf.

Mae'r rhestr fer lawn ar gael yn https://www.abcelebration.cymru/cy/y-rhestr-fer/ 

Bydd Dathliad o’r Celfyddydau yn cael ei ffrydio'n fyw i gynulleidfa fyd-eang, yn rhad ac am ddim, diolch i gefnogaeth selog a gwerthfawr iawn y Partneriaid Digwyddiad. Bydd cynulleidfa o 200 o westeion hefyd yn bresennol yn y theatr a bydd tocynnau ar werth o 1 Tachwedd ar gost o £25 + TAW i Aelodau C&B Cymru a £35 + TAW i'r rhai nad ydynt yn Aelodau.

Mae mwy o fanylion am y digwyddiad arbennig ar gael yn https://www.abcelebration.cymru/cy/adref/.

Diwedd

Nodiadau i Olygyddion

Mae C&B Cymru yn sefydliad elusennol ac aelodaeth Cymreig, sy'n gweithio ledled Cymru

Am fanylion pellach, cysylltwch â Rachel Jones ar 07970 224490

Gwelwch yr holl newyddion

Meddai Celfyddydau & Busnes Cymru ...

Dywedodd Prif Weithredwr C&B Cymru, Rachel Jones “O ystyried yr heriau rydyn ni i gyd wedi’u hwynebu ers mis Mawrth 2020, mae’n bwysig cymryd yr amser i fyfyrio ar gyflawniadau anhygoel y celfyddydau. Cawsom ein darostwng yn wirioneddol a'n hysbrydoli gan faint ac ansawdd yr enwebiadau a dderbyniwyd. Mae'r gwaith y mae sefydliadau wedi'i wneud i rannu eu gwaith yn dangos y penderfyniad a'r dychymyg anhygoel sy'n bodoli mor helaeth ledled Cymru. Rydyn ni'n gobeithio y bydd y digwyddiad yn ein hatgoffa pa mor lwcus ydyn ni i gael sector celfyddydau mor fywiog - sector sydd mor bwysig i'n hiechyd fel cenedl ac sy'n haeddu cefnogaeth pob un ohonom."