1 Gorffennaf 2021yn ôl

Dathlu Gwydnwch a Chreadigrwydd ar Waith

Cydnabod Mudiadau’r Celfyddydau am eu gwaith trwy gydol COVID-19

Mae Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru wedi cyhoeddi cynlluniau ar gyfer digwyddiad arbennig a fydd yn cael ei gynnal yn Theatr y Sherman yng Nghaerdydd ar noson Iau 2 Rhagfyr 2021.

Wedi’i noddi gan Wales & West Utilities, mi fydd y Dathliad o’r Celfyddydau yn rhoi goleuni ar yr hyblygrwydd ac arloesedd a ddangoswyd gan sector y celfyddydau yn ystod y pandemig. Er na chaniatawyd unrhyw berfformiadau, arddangosfeydd neu weithgareddau wyneb yn wyneb, addasodd nifer fawr o fudiadau eu gwaith yn gyflym er mwyn gallu dod â phleser ac ysbrydoliaeth i bobl a chymunedau yn ystod cyfnod mor anodd.

Yn ystod y Dathliad, bydd chwe mudiad yn derbyn gwobr ariannol o £1,000 i gydnabod eu gwaith eithriadol. Mae’r rhain yn bosib diolch i Bartneriaid Gwobrau’r digwyddiad – Admiral, Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro, Cartrefi Conwy, Sefydliad Gofal Parc Pendine, Sefydliad Waterloo a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mi fydd un mudiad yn derbyn prif wobr o £2,500, diolch i gefnogaeth hael y Sefydliad Hodge.

Bydd y noswaith hefyd yn gyfle i gydnabod y gefnogaeth hollbwysig sydd wedi dod o fusnesau, unigolion ac ymddiriedolaethau dos y 15 mis diwethaf. Bydd unigolyn o fusnes hefyd yn cael ei gydnabod fel Ymgynghorydd y Flwyddyn am ei gyngor ac arbenigedd hanfodol a helpodd sicrhau bod ei bartner celfyddydol yn gallu parhau.

Yn siarad yn lansiad rhithiol y Dathliad ar 1 Gorffennaf, dywedodd Pennaeth Materion Corfforaethol Wales & West Utilities, Jaime Falarczyk “Mae gen i’r edmygedd pennaf i’r nifer fawr o fudiadau celfyddydol sydd wedi parhau i rannu eu gwaith yn ystod flwyddyn mor heriol. Rydyn ni’n falch iawn i fod yn Brif Noddwr i helpu dathlu eu cyflawniadau a’r ffyrdd y maen nhw’n cyfoethogi ein bywydau ac yn codi ein hysbryd.”

Yn ogystal â’r mudiadau sy’n cefnogi’r gwobrau ariannol, bydd Partneriaid Digwyddiad y Dathliad yn chwarae rôl hanfodol mewn gwneud y digwyddiad yn bosib. Maen nhw’n designdough, Eversheds Sutherland, Orchard Media and Events, Theatr y Sherman a Phrifysgol De Cymru

Bydd cynrychiolwyr o noddwyr y Dathliad yn creu panel o feirniaid yn yr Hydref i benderfynu ar bwy fydd yn derbyn y gwobrau.

Yn siarad yn Lansiad y Dathliad, dywedodd Prif Weithredwr C&B Cymru Rachel Jones, “O ystyried yr heriau rydyn ni gyd wedi’u hwynebu ers Mawrth 2020, rydyn ni’n teimlo ei fod yn bwysig i gymryd amser i fyfyrio ar gyflawniadau anhygoel y celfyddydau. Rydyn ni am ddathlu’r doreth o benderfyniad a dychymyg rydyn ni wedi’i weld dros y 15 mis diwethaf. Gobeithiwn fydd y digwyddiad yn ein hatgoffa ni am ba mor lwcus ydyn ni yng Nghymru i gael sector y celfyddydau mor fywiog – sector sydd yn mor bwysig i’n hiechyd fel cenedl ac sydd yn haeddu cefnogaeth gan bob un ohonon ni.”

Gellir cael manylion am Ddathliad o’r Celfyddydau, yn cynnwys ffurflenni enwebu, ar wefan arbennig www.abcelebration.cymru. Y dyddiad cau am enwebiadau yw Dydd Iau 2 Medi 2021. Ymunwch â’r sgwrs yn #ABCelebrate

Gwelwch yr holl newyddion