30 Hydref 2020yn ôl

Codi arian ar gyfer y Dyfodol

Mae Rhaglen Interniaethau Creadigol C&B Cymru yn parhau i chwarae rôl allweddol mewn cynaladwyedd y celfyddydau yng Nghymru.

Dyfeisiwyd y fenter arloesol, sy’n lleoli graddedigion diweddar mewn mudiadau celfyddydol fel swyddogion codi arian dan hyfforddiant, i gynyddu nifer y gweithwyr proffesiynol medrus yn y maes hwn. Yn dilyn llwyddiant y rhaglen dros y saith mlynedd diwethaf, mae’r interniaid newydd wedi cael eu dewis i ddechrau lleoliadau newydd gyda mudiadau yng Nghymru’r mis hwn.

Ers iddi ddechrau yn 2013, mae 24 gweithwyr codi arian proffesiynol wedi dechrau yng ngweithle’r celfyddydau. Hyd yn hyn, maent wedi codi dros £3.1 miliwn rhyngddynt yn uniongyrchol i’r sector.

Ar hyn o bryd, mae mudiadau celfyddydol yng Nghymru yn wynebu heriau ariannol digynsail wrth iddynt geisio addasu eu gwaith i gydymffurfio â chyfyngiadau’r pandemig. Mae’r golled anochel mewn incwm sy’n wynebu nifer fawr o fudiadau yn gwneud y Rhaglen Interniaethau Creadigol yn fwy pwysig nag erioed i’r sector.

Diolch i nawdd ariannol gan Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru a Moondance Foundation, bydd pump intern yn dechrau lleoliadau yn para deg mis ar 2 Tachwedd 2020. Mae’r interniaid yn:

  • Eleanor Benson, sydd newydd ennill MA mewn Rheolaeth yn y Celfyddydau o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, a fydd yn cael ei lleoli gydag Elusen Aloud.
  • Bex Betton, sydd â BA mewn Sgriptio o Brifysgol De Cymru, a fydd yn gwneud ei hinterniaeth fel rhan o’r tîm celfyddydau ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.
  • Aled Rosser, sydd â gradd mewn cerddoriaeth o Brifysgol Bangor, sydd wedi cael ei leoli gyda Chwmni’r Theatr Frân Wen ar Ynys Môn ble bydd yn ymgymryd â’i hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg.
  • Macx Roche, sydd â BA mewn Dylunio a Chynhyrchu Theatr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, a fydd yn cael ei leoli gyda chwmni theatr cenedlaethol Cymraeg Cymru, Theatr Genedlaethol Cymru, yng Nghaerfyrddin
  • Greta Bettinson a fydd yn cael ei lleoli fel intern Llinyn 2 gyda Theatr Hijinx, ar ôl iddi gwblhau lleoliad Llinyn 1 ym mis Gorffennaf yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Bydd Greta yn defnyddio’r sgiliau a enillodd hi wrth weithio gyda’r tîm codi arian arbenigol yn y Coleg er budd y cwmni theatr cynhwysol.

Dywedodd Sarah Horner, Prif Swyddog Gweithredol yn Hijinx: “Rydyn ni wrth ein boddau i gynnal Interniaeth Greadigol yn Hijinx eleni. Yn yr hinsawdd bresennol mae codi arian yn hynod o heriol, ond yn parhau i fod yn hanfodol i gynaladwyedd a gwydnwch elusennau. Nid yw’n bosib pwysleisio digon pa mor bwysig bydd y gefnogaeth bydd y rôl hon yn cynnig i dîm ehangach Hijinx. Bydd yn ein galluogi ni i dyfu ein gwaith codi arian, ac amrywio ein dulliau. Hefyd, cawn ni’r cyfle i ddod â ffordd o feddwl newydd i’n gwaith – rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at groesawu aelod newydd i deulu Hijinx.”

Bydd y pump intern yn cael dau Fentor arbenigol – un busnes ac un o’r celfyddydau – ac yn derbyn cymorth cynhwysfawr trwy gydol eu lleoliadau er mwyn gallu manteisio i’r eithaf ar eu dysgu ac i helpu sicrhau llwyddiant.

Am wybodaeth bellach am Raglen Interniaethau Creadigol, ymwelwch â www.aandbcymru.org.uk neu anfonwch e-bost at rachel.jones@aandbcymru.org.uk

Gwelwch yr holl newyddion

Meddai Celfyddydau & Busnes Cymru ...

Dywedodd Prif Weithredwr C&B Cymru, Rachel Jones: “Rydw i’n falch iawn ein bod ni’n gallu parhau i gynnig y rhaglen bwysig hon, er yr amgylchedd heriol presennol. Gyda’r golled eithaf mewn incwm sy’n wynebu gymaint o fudiadau yn y celfyddydau, nid yw annog pobl ifanc i ymgymryd â gyrfa mewn codi arian i’r celfyddydau erioed wedi bod mor bwysig. Derbyniwyd dros 100 o geisiadau o safon uchel gan raddedigion oedd am gymryd rhan mewn rhaglen eleni ac rydw i’n credu bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn chwarae rôl wirioneddol gadarnhaol mewn cynnal y celfyddydau yng Nghymru yn y dyfodol.”