9 Hydref 2020yn ôl

Dathlu partneriaeth greadigol yn rhithiol

Partneriaethau creadigol gorau Cymru yn cael eu cydnabod mewn seremoni ar-lein llawn sêr

Cynhaliwyd Gwobrau Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru 2020 yn rhithiol ar Ddydd Gwener 9 Hydref gyda chynulleidfa ar-lein o gannoedd o westeion o ledled y byd. Cafodd gofrestriadau am y seremoni ddi-dâl eu gwneud gan gysylltiadau C&B Cymru o Gymru, y DU a hyd yn oed o LA ac Awstralia.

Am dros ddegawd, mae’r seremoni flaenllaw wedi cael ei chynnal ar lwyfan Canolfan Mileniwm Cymru ond roedd cyfyngiadau COVID-19 yn golygu nad oedd yn bosib cynnal y dathliad blynyddol gyda digwyddiad tei du yng Nghaerdydd. Dywedodd Prif Weithredwr C&B Cymru Rachel Evans “Roedden ni’n drist iawn ein bod ni ddim yn gallu cynnal ein gwobrau yn CMC eleni – hwn yw uchafbwynt ein calendr i’n tîm a nifer o’n partneriaid. Ond nid oedden ni am adael i 2020 fynd heibio heb gydnabod y nifer fawr o bartneriaethau busnes / celfyddydau anghredadwy i gyd sy’n bodoli ledled Cymru. Roedd y penderfyniad i gymryd y seremoni ar-lein yn bosib diolch i gefnogaeth ffyddlon anhygoel ein noddwyr a’r bartneriaeth hirdymor rydyn ni wedi’i datblygu gydag Orchard Media & Events. Fydden ni ddim wedi gallu gwneud hyn hebddyn nhw.”

Am dros chwarter ganrif, mae’r Gwobrau wedi annog, cydnabod a dathlu partneriaethau rhagorol ac arloesol rhwng y sector preifat a’r celfyddydau sy’n o fudd i gymunedau ledled y wlad.

Roedd Cwmni Ynni Rhyngwladol Valero, prif noddwr y seremoni proffil uchel am yr 11eg flwyddyn yn olynol, ar ben rhestr o noddwyr hanfodol o’r sectorau preifat a chyhoeddus, a oedd yn cyfrannu yn ariannol ac mewn da.

Fel rhan o’r seremoni, rhoddodd amrywiaeth o enwogion negeseuon o gymorth yn ystod y noson ac yn cyhoeddi enillwyr y Gwobrau. Roedd y rhain yn cynnwys actorion Rakie Ayola, Rhys Ifans, Mark Lewis Jones, Suzanne Packer a Michael Sheen, soprano Rebecca Evans, cantores / cyfansoddwraig Amy Wadge, cyflwynydd teledu Anna Ryder Richardson, Newyddiadurwr Huw Edwards a chyn-fabolgampwr Olympaidd Colin Jackson

Dathlwyd rôl hanfodol unigolion mewn cefnogi’r celfyddydau ledled Cymru mewn dau gategori. Mae Gwobr Robert Maskrey am Ddyngarwch Celfyddydol, wedi’i chefnogi gan Lywodraeth Cymru, yn cydnabod haelioni personol i’r celfyddydau ac fe’i cyflwynwyd i Daniel Weston aelod o staff yn Google yng Nghaliffornia a oedd wedi dod ar draws gwaith Elusen Aloud ar-lein.  Cafodd ei ysbrydoli gymaint gan nodau ac uchelgeisiau Only Boys Aloud, a daeth yn rhoddwr ariannol yn syth ac yn cynyddu ei rodd i helpu’r elusen yn ystod heriau COVID-19. 

Cafodd Wobr Ymgynghorydd y Flwyddyn i’r unigolyn sydd wedi gwneud yr effaith fwyaf ar fudiad celfyddydol yn gweithio trwy Raglenni Datblygiad Proffesiynol C&B Cymru, ei hennill gan Emma Heyes o Admiral am ei gwaith amhrisiadwy fel Ymddiriedolwr i Theatr na nÓg, wedi’i lleoli yng Nghastell Nedd.

Enwyd Distyllfa Penderyn fel Busnes y Flwyddyn Admiral a hefyd enillodd y cwmni gategori Celfyddydau, Busnes a Hunaniaeth Brand, wedi’i noddi gan Hern & Crabtree. Yn 2019, ymestynnodd Penderyn ei bartneriaeth sefydlog gyda Choleg Brenhinol Celf a Drama Cymru drwy noddi arddangosfa Gala Dydd Gŵyl Dewi’r coleg yn Efrog Newydd. Cysonwyd amcanion y ddau bartner – sef rhagoriaeth ac awydd i gysylltu â marchnadoedd rhyngwladol newydd, yn glir gan yr hyn a gafodd ei ddisgrifio gan y beirniaid yn “prosiect rhagorol, mentrus!”

 

Enillwyd categori Celfyddydau, Busnes a’r Gymuned, wedi’i noddi gan Wales & West Utilities, gan landlord cymdeithasol Cartrefi Conwy am noddi’r Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst a oedd o fudd i nifer fawr o aelodau’r gymuned leol.

Aeth y wobr am Gelfyddydau, Busnes a Phobl Ifanc, a noddwyd gan Cartrefi Conwy, i The Hodge Foundation am ei gefnogaeth eang o Elusen Aloud, sy’n hanfodol i waith a dyfodol y mudiad.

Enillwyd categori Celfyddydau a Busnes Bach, wedi’i noddi gan Western Power Distribution, gan Werthwyr Tai Hern & Crabtree sydd wedi’i lleoli yng Nghaerdydd, am ei nawdd cyntaf erioed o waith allgymorth Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru gyda phobl ifanc ledled De Ddwyrain Cymru.

Aeth gwobr Celfyddydau, Busnes ac Iechyd i Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro am ei phartneriaeth hirdymor gyda Rubicon Dance sy’n gwella bywydau, iechyd corfforol a lles cleifion oedrannus.

Gwobrwywyd Celfyddydau, Busnes a’r Amgylchedd, wedi’i noddi gan The Waterloo Foundation a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, i Cyfoeth Naturiol Cymru am bartneriaeth gyda Theatr Clwyd a galluogodd ddrama a gafodd ei pherfformio mewn lleoliad coedwigol, a oedd yn benodol i’r safle, ac yn defnyddio pethau a gafwyd i archwilio materion amgylcheddol.

Aeth Gwobr Celfyddydau, Busnes a Gweithwyr i Legal & General Investment Management am ei bartneriaeth gyda Hijinx a gyflogodd actorion gydag anawsterau niwrolegol i gynnig sesiynau chwarae rôl i staff y busnes ar sgiliau cyfathrebu gydag unigolion sy’n agored i niwed.

Mae’r Wobr Celfyddydau Hodge Foundation fawreddog yn wobr ariannol o £2,500.  Mae’n mynd i’r mudiad celfyddydol sydd wedi gweithio yn fwyaf llwyddiannus mewn partneriaeth â busnes i gynnal a datblygu ei weithgareddau. Aeth Gwobr 2020 i Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru am ei bartneriaethau eang, ac sydd o fudd i’r partneriaid i gyd, gyda Bad Wolf, Hern & Crabtree, Distyllfa Penderyn a Valero.

Yn ogystal â noddwyr ariannol y gwobrau, mae C&B Cymru yn gweithio gydag ystod o bartneriaid digwyddiad ar y seremoni flaenllaw, a chyfrannodd pob un ohonynt at lwyddiant y noson. Mae’r rhain yn: Noddwr Adloniant, Prifysgol De Cymru a Phartner Cyfryngau Orchard Media & Events, yn ogystal â Celtic Spirit Company, DesignDough, Llanllyr Source a Mari Thomas Jewellery.

Dewiswyd yr enillwyr gan banel annibynnol o feirniaid sydd ag arbenigedd mewn dulliau celf ymarferol, nawdd ac amcanion y sector preifat: Kathy Brown, Rheolwr Dinasyddiaeth Rhanbarthol yn Barclays plc, newydd ymddeol; Jean Church, MBE, Sefydlydd My Business Lynq Ltd ac Aelod Cyngor Annibynnol Uwch Sefydliad y Cyfarwyddwyr; Ruth Fabby, MBE, DL, Cyfarwyddydd Celfyddydau Anabledd Cymru; Ceidiog Hughes, a sefydlodd y cwmni cysylltiadau cyhoeddus blaenllaw Ceidiog Communications; Cyfarwyddydd CelticHR wedi’i leoli yn Ne Cymru, Hayley Hughes; actor, darlledwr ac Uwch Darlithydd Drama Suzanne Packer; Tim Rhys Evans MBE, arweinydd, cyfansoddwr, trefnwr a chyflwynydd teledu a Stephen Thornton, Rheolwr Materion Cyhoeddus ym Mhurfa Benfro Valero.

Dyluniwyd a chrëwyd tlysau’r Gwobrau, a gomisiynwyd yn arbennig i’r seremoni, gan seramegydd Lowri Davies.

Darparwyd adloniant ysblennydd y noson gan aelodau Only Men Aloud a Chantores a Chyfansoddwraig Amy Wadge.

Gwelwch yr holl newyddion