3 Awst 2020yn ôl

Ffynnu trwy Gydweithio Creadigol

Trwy gydol y cyfnod clo, mae Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru, yr elusen Gymreig sy’n arbenigo mewn ffurfio cydweithrediadau creadigol, wedi bod yn fwy prysur nag erioed. Mae’r tîm bach wedi gweithio’n ddiflino i gefnogi ei haelodau busnes a chelfyddydol ledled y wlad trwy ystod o wasanaethau arloesol wedi’u haddasu i sicrhau bod y cyfyngiadau presennol ddim yn rhwystr i lwyddiant.
Diolch i grant gan Gronfa Sefydlogi’r Loteri Genedlaethol Cyngor Celfyddydau Cymru, mae C&B Cymru yn helpu ei haelodau celfyddydol i ffurfio partneriaethau perthnasol pellgyrhaeddol gyda busnes. Dywedodd Prif Weithredwr yr elusen, Rachel Jones: Rydw i’n hynod o falch o ba mor gyflym yr oedd C&B Cymru yn gallu addasu ei rhaglenni mewn ymateb i’r cyfyngiadau, yn arwain at gefnogaeth ymarferol a defnyddiol i’n haelodau, wedi’i theilwra i’w hanghenion penodol. Mae wedi bod yn wirioneddol galonogol gweld pa mor fodlon mae ein partneriaid busnes wedi bod i helpu sector y celfyddydau yn ymarferol. Mae’n gyfnod anodd iawn i bawb ac nid yw’r celfyddydau yn eithriad i hynny. Mae nifer o gwmnïau ardderchog, llwyddiannus wedi colli’r mwyafrif o’u hincwm dros nos ac mae’n rhaid i ni ymdrechu i sicrhau bod y cwmnïau gwerthfawr hyn yn dod trwy’r cyfnod ofnadwy hwn.
Defnyddir rhan o’r grant a roddwyd i C&B Cymru i roi bwrsariaethau aelodaeth gelfyddydol i gwmnïau sydd ddim yn gallu talu eu ffioedd blynyddol ar hyn o bryd. Mae hyn wedi sicrhau bod y lefel o wasanaeth a ddarperir i’r sector wedi aros yn gyflawn. Mae’r rhain yn cynnwys NoFit State Circus sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd. Dywedodd Cyfarwyddydd Gweithredol y cwmni Alison Woods: Rydyn ni wedi bod yn Aelod o C&B Cymru am sawl blynedd – ac mae’r buddion yn enfawr. Yn ystod y cyfnod anodd hwn pan mae’n rhaid gwario pob ceiniog ar oroesi yn y tymor byr, ni fydden ni wedi gallu talu am ein Haelodaeth. Diolch i’r gefnogaeth ychwanegol gan CCC drwy’r Gronfa Sefydlogi – rydyn ni’n gallu parhau i gael mynediad at wasanaethau hyfforddi a chefnogaeth am ddim – budd go iawn yn y cyfnod anodd hwn.
Mae C&B Cymru hefyd yn annog ei haelodau yn rhagweithiol i addasu’r partneriaethau llwyddiannus maen nhw wedi’u sefydlu er mwyn parhau i gydweithio yn y partneriaethau sydd yn cyflawni cymaint i’r ddau sector. Tair blynedd yn ôl, sefydlodd yr elusen bartneriaeth i Theatr na nÓg sydd wedi’i lleoli yn Nedd gydag Awdurdod Harbwr Caerdydd ac Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau. Mae’r ddau fusnes yn wynebu’r her barhaus o atal ymddygiad gwrthgymdeithasol a pheryglus ar eu tir, yn arbennig neidio i’r dŵr o uchelder mawr. Roedd y cwmni theatr wedi trefnu ymweliadau i ysgolion yng Nghaerdydd ac Aberdaugleddau dros yr haf ac mae’r rhain nawr wedi cael eu gohirio ac o ganlyniad mae’r partneriaid wedi gweithio gyda’i gilydd i greu fersiwn ddigidol o’r ddrama sydd wedi’i lleoli yn ystod y pandemig presennol. Dosbarthwyd y ffilm i ysgolion yng Nghaerdydd a Sir Benfro er mwyn dysgu ac ymgysylltu â phobl ifanc yn eu harddegau mewn ffordd ystyrlon a phellgyrhaeddol. Dywedodd Cyfarwyddydd Artistig Theatr na nÓg, Geinor Styles: Roedden ni wir yn gwerthfawrogi gallu dod o hyd i ffordd i gyflwyno’r prosiect, mewn sefyllfa mor heriol gyda chefnogaeth C&B Cymru a’n ddau bartner busnes. Nid yn unig creu ffordd newydd o gyflwyno’r stori ond haelioni ac agwedd mor agored y partneriaid i gyd i wneud iddo weithio ar gyfer y bobl ifanc.
 

"Just Jump" gan Theatr na nÓg

Mae’r Gronfa Sefydlogi hefyd wedi ariannu gwasanaeth cyngor hanfodol i’r celfyddydau, wedi’i darparu yn rhithiol gan aelodau busnes C&B Cymru. Wedi’i addasu at anghenion unigol, mae’r rhaglen yn galluogi mudiadau celfyddydol i gael mynediad at gyngor penodedig fel cynllunio busnes, cyllid a marchnata. Mae David Drake, Cyfarwyddydd Ffotogallery, yn un o’r rheolwyr sy’n elwa o’r rhaglen. Dywedodd: Mae Ian Hannah wedi bod yn fentor a seinfwrdd am syniadau newydd ac mae wedi rhoi cefnogaeth amhrisiadwy i mi yn ystod y cyfnod heriol hwn. Nid yn unig ydy Ffotogallery yn paratoi i ail-agor, ond yn gwneud newidiadau sefydliadol sylweddol er mwyn ein galluogi ni i ddarparu’r gwasanaeth gorau posib y gallwn ni i artistiaid a chynulleidfaoedd yn y dyfodol. Mae rhannu fy syniadau a meddyliau gyda Ian a derbyn ei adborth craff, yn helpu fi rhoi min ar y ffordd rydw i’n ymgysylltu’r staff, bwrdd a rhanddeiliaid â’r broses o newid yn y busnes.
Dros y misoedd nesaf, bydd C&B Cymru yn ymdrechu i ddarparu ffyrdd hyd yn oed mwy defnyddiol ac ymarferol o helpu mudiadau celfyddydol i oresgyn yr heriau sylweddol a digynsail maen nhw nawr yn eu hwynebu. Y gobaith yw, trwy bartneriaeth a chydweithio gwirioneddol, bydd y sector diwylliannol bywiog sy’n mor bwysig i iechyd a lles Cymru a’i phobl, yn dod allan o’r argyfwng presennol yn ffynnu ac yn gryf.

Roedd y prosiect yma’n bosibl gydag arian y Loteri Genedlaethol drwy Gyngor Celfyddydau Cymru

Gwelwch yr holl newyddion