25 Mawrth 2020yn ôl

Awgrymiadau Defynyddiol COVID-19

Isod fe welwch ddolenni a dogfennau sy'n darparu cyngor a chefnogaeth mewn ymateb i'r argyfwng COVID-19 cyfredol. Mae cronni gwybodaeth a phrofiad ein haelodau wedi ein galluogi i lunio'r catalog hwn o adnoddau. Os oes gennych unrhyw ddolenni defnyddiol y credwch y dylem eu cynnwys a'u rhannu ar y dudalen hon, cysylltwch â contactus@aandbcymru.org.uk

Traciwr Polisi Coronafeirws Cymru

http://www.deryn.co.uk/news/69-wales-coronavirus-policy-tracker

Canllawiau a Chefnogaeth Ariannol 

Pecyn cefnogaeth o £18m i’r sector diwylliant, creadigol a chwaraeon a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru: https://llyw.cymru/pecyn-18-miliwn-o-gymorth-ar-gyfer-y-sector-diwylliant-creadigol-chwaraeon-yng-nghymru

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi pecyn ychwanegol o gefnogaeth i fusnesau sy’n cael eu heffeithio gan Coronafeirws. Mae mwy o fanylion i'w gweld yma: https://businesswales.gov.wales/cy/cyngor-coronafeirws 

Mae Banc Datblygu Cymru yn cynnig gwyliau ad-dalu cyfalaf tri mis i'w gwsmeriaid i helpu i reoli llif arian wrth i'r Coronafeirws barhau i ddatblygu. https://developmentbank.wales/cy/coronafirws-cefnogaeth-ar-gyfer-busnesau-cymru 

Mae'r cyhoeddiad hwn ar wefan Gov.uk yn rhestru'r amrywiol fesurau sydd ar gael a phwy sy'n eu gweinyddu https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-covid-19/covid- 19-cefnogaeth-i-fusnesau - mae'n gynhwysfawr ac yn cael ei ddiweddaru wrth iddynt ychwanegu mesurau ychwanegol. 

Bydd y cynllun benthyciadau ‘ymyrraeth busnes’ (hyd at fenthyciadau o £5m) yn lansio’r wythnos nesaf ac yn cael ei ddarparu trwy Fanc Busnes Prydainhttps://www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/coronavirus-business-interruption-loan-scheme-cbils/  

Dau gynllun sy'n cynnwys Banc Lloegr

• Roedd y mesurau ar 11 Mawrth yn cynnwys cynllun cyllido tymor wedi'i anelu at fusnesau bach a chanolig a ddarperir trwy'r banciau:  https://www.bankofengland.co.uk/news/2020/march/boe-measures-to-respond-to-the-economic -shock-from-covid-19 Gofynnwch i'ch banc am gefnogaeth. 

Mae Cymdeithas Yswirwyr Prydain wedi cyhoeddi datganiad ar yswiriant busnes yma ac mae ganddyn nhw Holi ac Ateb COVID-19 yma sy'n cynnwys yswiriant busnes, credyd masnach, amddiffyn incwm a phensiynau a buddsoddiadau. 

Yr Hunangyflogedig a'r Coronafeirws

https://www.baldwinsaccountants.co.uk/news-and-insights/the-self-employed-and-coronavirus

Llwyodraethu

Awgrymiadau Baldwins ar gyfer Ymddiriedolwyr (Cliciwch yma am PDF)

Ystyriaethau Adroddiad Ymddiriedolwyr Baldwins (Cliciwch yma am PDF) 

Sut i gynnal cyfarfodydd rhithwir effeithiol o'r Bwrdd (Cliciwch yma am PDF) 

Dolenni defnyddiol eraill:

 • Newyddion Cronfeydd Brys gan Richard Newton Consulting (Cliciwch yma am PDF)
 • Cymorth Ariannol i Fusnesau a Staff (Cliciwch yma am PDF)
 • https://www.blakemorgan.co.uk/covid-19-business-fact-sheet/
 • Cliciwch yma i gael gwybodaeth gan Dŷ'r Cwmnïau ynghylch y cyfnod estyniad 3 mis arfaethedig i ffeilio cyfrifon yn ystod COVID-19
 • Cliciwch yma i gael gwybodaeth am Gronfa Caledi Ariannol Coronafirws Help Musicians
 • Cliciwch yma am Ganolfan Adnoddau GoodFinance ar gyfer Elusennau a Mentrau Chymdeithasol
 • Cliciwch yma i gael gwybodaeth am Gronfa Cadernid Economaidd newydd Llywodraeth Cymru gwerth £500m
 • Cynhaliodd Caerdydd Creadigol arolwg ar-lein i gasglu ymatebion gan weithwyr llawrydd Cymru mewn ymateb i gynlluniau cyllido COVID-19 y llywodraeth, cliciwch yma i weld y canfyddiadau
 • Cliciwch yma i weld casgliad o ddolenni ac arweiniad amrywiol, a gasglwyd gan Baldwins, a ddarparwyd gan y Llywodraeth ac arbenigwyr sector. Mae'r cysylltiadau'n cynnwys adnoddau ar gyfer seibiant a'r comisiwn elusennau
 • Mae'r Comisiwn Elusennau wedi cyhoeddi canllawiau ar sut i reoli anawsterau ariannol a achosir gan coronafeirws

 • Cliciwch yma i gael rhifyn Ebrill o Gylchlythyr Elusennau Blake Morgan, sy'n cynnwys amrywiaeth o adnoddau sector-benodol

Iechyd Meddwl a Hunan Ynysu

Canllawiau i fusnesau a chyflogwyr ymateb i COVID-19

Gwelwch yr holl newyddion