23 Ionawr 2020yn ôl

27ain Gwobrau Celfyddydau & Busnes Cymru 2020 - Comisiwn

Mae Gwobrau C&B Cymru yn bodoli i annog, cydnabod a dathlu partneriaethau rhagorol rhwng busnes a’r celfyddydau ar hyd a lled Cymru. Cynhelir y 27ain seremoni, digwyddiad o ansawdd a phroffil uchel, yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar ddydd Gwener 9 Hydref 2020.

Mae C&B Cymru yn dymuno comisiynu 11 gwobr a fydd yn cael eu cyflwyno i enillwyr y categorïau gwahanol. Rhoddir ffi hollgynhwysol o £3,000 + TAW am y comisiwn yma. Bydd y ffi yn talu am yr holl gostau dylunio, creu, pecynnu a chludo.       

Meini prawf y dyluniad:

  • Dylai’r gwobrau fod yn nodedig ac yn addas i ddathlu partneriaeth lwyddiannus rhwng busnes a’r celfyddydau;  
  • Dylai’r gwobrau fod yn ddeniadol ac o werth i’r busnesau buddugol, a dylent fod yn addas i’w harddangos yn safleoedd yr enillwyr; 
  • Dylai 10 o’r 11 gwobr fod yn debyg eu harddull ond nid oes rhaid iddynt fod yn union yr un fath. Bydd yr 11eg wobr yn cael ei chyflwyno i Fusnes y Flwyddyn a dylai felly sefyll ar wahân i’r gwobrau eraill mewn rhyw ffordd;
  • Dylai’r gwobrau fod yn hawdd eu harddangos yn y seremoni, ac o faint a phwysau sy’n sicrhau y gellir eu cyflwyno a’u cario’n gyfforddus. Dylai’r tlysau fod rhwng 9 - 14 modfedd o uchder;  
  • Dylai fod pecynnu ar gael ar gyfer pob gwobr fel y gall yr enillydd ei gludo;                    
  • Dylai pob gwobr ddwyn ymadrodd megis  Arts & Business Cymru 2020 / Celfyddydau & Busnes Cymru 2020. Gellir ymgorffori’r ymadrodd yn nyluniad y wobr ei hun neu gellid ei osod ar blinth os yw hyn yn fwy addas;  
  • Dylai’r wobr gyntaf ddod i law erbyn dydd Iau 4 Mehefin fan bellaf. Rhaid i’r 10 gwobr sy’n weddill gyrraedd erbyn dydd Iau 17 Medi fan bellaf;       
  • Rhaid i’r artist fod yn fodlon cydweithio â C&B Cymru ar unrhyw gyhoeddusrwydd sy’n gysylltiedig â’r comisiwn.   
  • Mae’r comisiwn yn agored i artistiaid sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru neu artistiaid Cymraeg sydd yn byw neu’n gweithio mewn mannau eraill.

Gwelwch yr holl newyddion

Meddai Celfyddydau & Busnes Cymru ...

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau pellach am y brîff hwn, rhowch alwad i Rachel Jones yn C&B Cymru ar 029 20303023 neu e-bostiwch Rachel.Jones@aandbcymru.org.uk

 Mae’n rhaid cyflwyno cynnig ysgrifenedig gan gynnwys darlun(iau) o’r wobr erbyn

dydd Iau 12 Mawrth 2020 fan bellaf. Ni fydd C&B Cymru yn talu ffi am y cynnig.

C&B Cymru, 16 Stryd yr Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3BH