11 Gorffennaf 2019yn ôl

Dathlu Creadigrwydd a Rhagoriaeth Mewn Partneriaeth

Partneriaethau gorau Cymru yn cael eu cydnabod mewn seremoni fawreddog

Cynhaliwyd Gwobrau Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru 2019 ar lwyfan Canolfan Mileniwm Cymru ar Ddydd Iau 11 Gorffennaf o flaen dros 400 o westeion. Am dros chwarter ganrif, maen nhw wedi annog, cydnabod a dathlu partneriaethau rhagorol ac arloesol rhwng y sector preifat a’r celfyddydau sydd o fudd i gymunedau ledled y wlad.

Mae Cwmni Ynni Rhyngwladol Valero wedi bod yn brif noddwr y seremoni flaengar hon am y degawd diwethaf a nododd y cwmni’r garreg filltir drwy noddi gwobr un-tro. Cydnabuwyd Gwobr Valero 10 y sefydliad celfyddydol a farnwyd i gael yr effaith fwyaf ar drawsnewid tirlun gweithio mewn partneriaeth yng Nghymru dros y deng mlynedd diwethaf ac fe’i henillwyd gan Elusen Aloud am ei gwaith anhygoel. Mae’r elusen wedi cynnal ei gweithgaredd ledled Cymru trwy ystod eang o bartneriaethau gyda’r sector preifat, yn trawsnewid bywydau ifanc trwy ganu.

Dywedodd Stephen Thornton, Rheolwr Materion Cyhoeddus Valero: “Mae’n bleser enfawr i Valero i noddi’r Gwobrau hyn. Mae purfa Sir Benfro wedi bod yn falch iawn i weithio gyda C&B Cymru dros y degawd diwethaf ac mae’n briodol iawn ein bod ni’n nodi hyn gyda gwobr arbennig sy’n dathlu cydweithio rhwng y ddau sector ac yn cydnabod y cyfraniad rhyfeddol y mae C&B Cymru yn ei wneud i iechyd diwylliannol Cymru.”

Dathlwyd rôl hanfodol unigolion mewn cefnogi’r celfyddydau ledled Cymru mewn dau gategori. Cydnabyddir Y Wobr Robert Maskrey am Ddyngarwch Celfyddydol, wedi’i chefnogi gan Lywodraeth Cymru, haelioni personol tuag at y celfyddydau a chyflwynwyd i Babs Thomas OBE am ei chefnogaeth hael am Elusen Aloud, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru ac Opera Cenedlaethol Cymru.

Enillwyd Gwobr Ymgynghorydd y Flwyddyn am yr unigolyn sydd wedi cael yr effaith fwyaf ar sefydliad celfyddydol yn gweithio trwy Raglenni Datblygiad Proffesiynol C&B Cymru, gan Hayley Hughes o Celtic HR am ei gwaith amhrisiadwy fel Ymddiriedolwr Touch Trust yng Nghaerdydd.

Enwyd Western Power Distribution fel Busnes y Flwyddyn Admiral a hefyd enillodd Celfyddydau, Busnes a Hunaniaeth Brand a noddwyd gan Hern & Crabtree. Mae WPD yn noddi naw sefydliad celfyddydol i godi proffil ei wasanaethau i aelodau’r gymdeithas sy’n agored i niwed, sydd yn anhygoel.

Enillwyd categori Celfyddydau, Busnes a’r Gymuned, a noddwyd gan Wales & West Utilities, gan Brifysgol Caerdydd am noddi gŵyl iaith Gymraeg gymunedol, Tafwyl.

Aeth y wobr am Gelfyddydau, Busnes a Phobl Ifanc, a noddwyd gan Hospital Innovations, i Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys am ei phartneriaeth gyda Chwmni Theatr Arad Goch yn Aberystwyth am greu drama ryngweithiol ar gyfer plant ysgol uwchradd a oedd yn amlygu peryglon camfanteisio rhywiol mewn ardaloedd gwledig. Hefyd enillodd y prosiect hynod o lwyddiannus ac arloesol hwn Wobr Celfyddydau Hodge i’r cwmni theatr, gyda gwobr arian o £2,500 i gydnabod ffordd effeithiol o weithio mewn partneriaeth i gynnal a datblygu ei weithgareddau.

Aeth categori Celfyddydau a Busnes Bach, a noddwyd gan Western Power Distribution, i Traveline Cymru am ddwy bartneriaeth wrthgyferbyniol gyda gŵyl FOCUSWales Wrecsam a’r cwmni theatr cynhwysol Hijinx.

Noddodd darparwr tai Cartrefi Conwy gategori Celfyddydau, Busnes ac Iechyd a gafodd ei ennill gan Parc Pendine am weithio mewn partneriaeth gyda Cwmni’r Frân Wen ar ei chynhyrchiad o’r ddrama Wy, Chips a Nain.

Dyfarnwyd gwobr Celfyddydau, Busnes a’r Amgylchedd, a noddwyd gan The Waterloo Foundation a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, i Fy Nhrên Cymru am bartneriaeth gyda Breaking Barriers Community Arts a greodd gêm fideo ryngweithiol i blant yn pwysleisio negeseuon diogelwch a buddion i’r amgylchedd o deithio ar y trên.

Aeth Gwobr Celfyddydau, Busnes a Gweithwyr, a noddwyd gan Ymddiriedolaeth Celf a Chymuned Pendine, i Hugh James am waith y cyfreithwyr gyda Hijinx ar ffilm am wahaniaethu yn y gweithle gydag actorion gydag anableddau dysgu yn chwarae rhannau ynddi ochr yn ochr â staff.

Yn ogystal â noddwyr arian y gwobrau, mae C&B Cymru yn gweithio gydag ystod o bartneriaid digwyddiad ar ei seremoni flaenllaw, ac ychwanegodd pob un ohonynt at lwyddiant y noson. Mae’r rhain yn Noddwr Adloniant, Prifysgol De Cymru a Phartner Cyfryngau Orchard Media & Events yn ogystal â Maes Awyr Caerdydd, Celtic Spirit Company, DesignDough, Flawsome Drinks, FlightLink Wales, Flower Lodge, Glamorgan Brewing Company, Intercity Removals, Llanllyr Source, Manumit Coffee Roasters, Mari Thomas Jewellery, Park Plaza Caerdydd, Roger Jones Auctioneers a Snowdon Craft Beer.

Dywedodd Prif Weithredwr C&B Cymru Rachel Jones: “Unwaith eto mae ein partneriaid busnes wedi dangos eu hymddiried ym mhwysigrwydd a phŵer y celfyddydau ac roedd ystod enwebiadau am Wobrau eleni yn arwydd cywir o ba mor effeithiol yw partneriaethau celfyddydol i fusnesau yng Nghymru. Mae C&B Cymru yn falch i chwarae rhan mewn meithrin gymaint o brosiectau arloesol sy’n helpu creu cymdeithas gyfoethocach. Yn y seremoni flaengar hon mae wir yn anrhydedd gallu dathlu’r gorau oll mewn cydweithio traws-sector.”

Dewiswyd yr enillwyr gan banel annibynnol o feirniaid sydd ag arbenigedd mewn dulliau celf ymarferol, nawdd ac amcanion y sector preifat: Karen Hodge, Ymddiriedolwr The Hodge Foundation, Cadeirydd Pwyllgor Diwylliannol Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bethan Sayed AS, Lynne Sheehy, Rheolwr Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol Legal & General, Huw Thomas, Gohebydd Y Celfyddydau BBC Cymru Wales a Denise Hicks, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, Valero.

Barnwyd Gwobr Ymgynghorydd y Flwyddyn gan ddau gefnogwr allweddol Rhaglenni Datblygiad Proffesiynol C&B Cymru, Roy Jones sydd newydd ymddeol o ScottishPower ac yn un o Lysgenhadon Gogledd Cymru C&B Cymru, ac enillydd y wobr yn 2018, Joanne Taylor o Baldwins.

Dyluniwyd a chrëwyd tlysau’r Gwobrau, a gomisiynwyd yn arbennig ar gyfer y seremoni, gan y seramegydd Daniel Boyle. Cyflwynwyd y tlysau i’r enillwyr gan enwogion yn cynnwys actorion Di Botcher, Aneirin Hughes, Mark Lewis Jones, Kai Owen, Charles Venn a Suzanne Packer, Cyflwynydd Teledu a Chynllunydd Anna Ryder Richardson ac Enillydd Gwobr Grammy Soprano Rebecca Evans.

Darparwyd adloniant ysblennydd y noson gan aelodau Upside Down Circus a oedd yn rhyfeddu’r gynulleidfa gyda’u sgiliau acrobatig yn yr awyr.

 

Gwelwch yr holl newyddion