11 Mehefin 2018yn ôl

Blog Interniaethau Creadigol Wythnos 33

Wythnos 33: Maddie Towell, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Alla i ddim credu mai hwn yw diwedd fy interniaeth. Mae mor anodd i wybod lle i ddechrau'r blog hwn. Mae cymaint wedi digwydd yn ystod y mis diwethaf rydw i am sôn amdano ond gan mai'r diwedd yw hwn rydw i hefyd yn teimlo'r angen i fyfyrio ar fy amser fel intern Creadigol Celfyddydau & Busnes Cymru. Ar ddechrau fy interniaeth, gosodais dargedau i fy hunan ar gyfer y diwedd, i fod yn swyddog codi arian gwych, gwella fy nghryfderau a fy ngwendidau ac i ddod o hyd i swydd. Rydw i'n teimlo fel fy mod i wedi cyflawni pob un ohonynt (ond mae'n anodd mesur pa mor dda ydw i fel swyddog codi arian!)

Hoffwn ddweud ambell ddiolch cyflym, yn gyntaf i fy nghyd-weithwyr i gyd yn CBCDC. Yn ystod yr wyth mis ac ychydig diwethaf rydw i wedi dysgu gymaint am godi arian, ond fel bob amser, mae yna gymaint i'w ddysgu. Mae'n anodd cofio yn ôl i'r diwrnod cyntaf, pan ddoeddwn i ddim yn gwybod unrhyw beth, dim ond pwysigrwydd codi arian a nawr rydw i wedi dysgu sut i wneud hynny! Heb eu cefnogaeth, ni fyddai hyn wedi bod yn bosib. Mae'n rhaid i mi ddiolch i fy mentoriaid, Lucy a Karen, sydd wedi fy nghynghori a fy helpu ar hyd y ffordd ac wedi fy ngwthio i roi cynnig ar bethau y tu hwnt i fy ffiniau cyfforddus. Diolch i Gelfyddydau & Busnes Cymru am ei help, hyfforddiant, i alluogi hyn i gyd i ddigwydd ac i Goody, am ein cyfarfodydd misol, a oedd yn gyfle ardderchog i fyfyrio ar lwyddiannau bob mis. Hefyd, diolch i fy nghyd-interniaid creadigol eraill, rydyn ni wedi joio mas draw eleni, o sesiynau hyfforddi, i bentyrru bwyd, ein sgyrsiau interniaid, i ddawnsio wrth baratoi Gwobrau Celfyddydau & Busnes, mae wedi bod yn anhygoel i fod ar y daith gyda chi gyd.

Wrth i mi nesáu at ddiwedd fy interniaeth – dim ond wythnos sy'n weddill – mae wedi fy helpu i ddeall pa mor bell rydw i wedi dod. Ar hyn o bryd, rydw i'n trefnu pedwar digwyddiad i roddwyr ac yn trefnu'r rhestr o westeion ar gyfer dau arall. Dim ond ychydig o wythnosau yn ôl roeddwn i'n rheoli Cinio’r Llywydd ac yn helpu gyda Gwobrau Celfyddydau & Busnes Cymru. Ar ddechrau fy interniaeth, byddai meddwl am drefnu un digwyddiad wedi codi digon o ofn arna i, a nawr rydw i'n ei wneud heb gyffroi dim. Mae wedi bod yn drist iawn i orfod dechrau dweud hwyl fawr i'n rhoddwyr, ar ôl gweithio'n agos iawn gyda rhai ohonynt. Rydw i'n gobeithio dol nôl a'u gweld nhw i gyd yn rhai o'r digwyddiadau rydw i wedi eu trefnu, ond, pan fyddaf, ni fyddaf yn aelod o staff bellach! Rydw i nawr yng nghyfnod olaf gwaith, pan fod rhaid trosglwyddo nodiadau ac ymchwil i gyd-weithwyr eraill, rydw i'n arbennig o drist i drosglwyddo fy nghynnig am nawdd y gweithiais mor galed arno a'r llwyth o nodiadau ymchwil rydw i wedi'u trefnu a'u ffeilio yn barod i'w defnyddio gan fy nghyd-weithwyr.

Byddaf yn drist i adael y Coleg, ond rydw i'n llawn cyffro i symud dros y ffordd i Amgueddfa Cymru – National Museum Wales. Diolch i chi gyd, mae wedi bod yn bleser!

Gwelwch yr holl newyddion