23 Mawrth 2018yn ôl

Ymateb i Adroddiad y Cynulliad Cenedlaethol ar Gyllid Heblaw Cyllid Cyhoeddus ar gyfer y Celfyddydau

Celfyddydau & Busnes Cymru yn croesawu galwad am gyllid gan y Pwyllgor Diwylliant i'r Sector Preifat i gryfhau buddsoddiad yn y Celfyddydau.

Rydyn ni'n falch iawn bod y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu wedi cymeradwyo yn llawn gwerth ein gwaith – y bont rydyn ni'n ei darparu rhwng sefydliadau'r celfyddydau yng Nghymru, y gymuned fusnes, ymddiriedolaethau a sefydliadau a dyngarwr unigol.

Rydyn ni hefyd yn falch iawn bod y Gweinidog Diwylliant, yn ei dystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor, wedi gwneud sylwadau mor gadarnhaol am ein heffaith fel asiantaeth annibynnol sy'n arbenigo mewn datblygu incwm ar gyfer sefydliadau'r celfyddydau, ac yn argymell y dylai'r gweithgareddau hyn cael eu datblygu ymhellach yng Nghymru.

Croesawn y neges glir iawn a roddwyd gan y Pwyllgor – bod rhaid i Lywodraeth Cymru ariannu cefnogaeth sydd wedi'i theilwra ac sy'n wybodus i sefydliadau'r celfyddydau i'w helpu i gynyddu eu hincwm.

Mae hyn wedi bod ein rôl sylfaenol am 30 flynedd, ac rydyn ni wedi datblygu sgiliau a phrofiad unigryw a digymar i gyflawni hyn yng Nghymru.

Rydyn ni'n helpu sefydliadau'r celfyddydau i ffynnu, a busnesau i fuddsoddi trwy:

  • Eirioli o blaid, dathlu a chefnogi'r buddsoddiad gan fusnesau yn y celfyddydau yng Nghymru;
  • Cynnig arian cyfatebol i nawdd busnes i'r celfyddydau;
  • Brocera cytundebau cydfuddiannol yn uniongyrchol rhwng busnes a'r celfyddydau;
  • Darparu hyfforddiant arbenigol wedi'i deilwra a lleoliadau i swyddogion codi arian i'r celfyddydau;
  • Darparu lefel uchel o arbenigedd a chyngor busnes i reolwyr y celfyddydau er mwyn cryfhau gwytnwch a llywodraethu sefydliadau'r celfyddydau.

Dywedodd Rachel Jones, Prif Weithredwraig Celfyddydau & Busnes Cymru:

“Rydyn ni'n falch iawn bod y Pwyllgor wedi argymell y dylai Llywodraeth Cymru barhau i ddarparu cefnogaeth ariannol i hybu'r gwaith hwn a dylai ystyried cyllid pellach i gryfhau gallu sefydliadau'r celfyddydau yng Nghymru i ddenu buddsoddiad ychwanegol o'r sector preifat.

Gallwn ddangos yn hawdd ein bod ni mewn sefyllfa unigryw i allu darparu'r gweithgareddau hyn yng Nghymru. Bob blwyddyn, mae'r elusen yn gyfrifol am ddod â dros £1 miliwn o gefnogaeth o'r sector preifat yn uniongyrchol i'r celfyddydau yng Nghymru. Ers inni ddod yn elusen Gymreig annibynnol ym mis Tachwedd 2011, rydyn ni wedi darparu hyfforddiant teilwredig i 208 o sefydliadau'r celfyddydau mewn meysydd allweddol yn cynnwys codi arian, llywodraethu a sgiliau busnes. Rydyn ni hefyd wedi cryfhau rheolaeth a llywodraethu 194 o sefydliadu'r celfyddydau trwy gyngor arbenigol uniongyrchol gan arbenigwyr busnes ac wedi buddsoddi arian mewn 150 o bartneriaethau cydfuddiannol rhwng busnesau a sefydliadau'r celfyddydau ledled Nghymru.

Er ddaw 17% o'n hincwm o'r pwrs cyhoeddus yn unig, mae ein darpariaeth, o'i chymharu â gwledydd eraill, yn rhagorol. Yn barod rydyn ni wedi cyflawni gymaint, ond rydyn ni'n gwybod drwy fuddsoddiad pellach ac ariannu sefydlog, gallwn gyflawni gymaint mwy ar gyfer y cymunedau sy'n elwa o weithgaredd creadigol, ar gyfer sefydliadau'r celfyddydau sy'n chwilio am incwm, ac ar gyfer busnesau sydd am chwarae rhan lawn yng nghyfoeth diwylliannol Cymru.”

Diwedd

Nodiadau i'r golygwyr

  • Gwelwch isod gymhariaeth o gyllid ac incwm chwaer sefydliadau Celfyddydau & Busnes Cymru yng Ngogledd Iwerddon a'r Alban
  • Am wybodaeth bellach, ceisiadau am gyfweliadau, astudiaethau achos a delweddau, cysylltwch â Rachel Jones yn Rachel.jones@aandbcymru.org.uk neu ar 029 2030 3023 neu 07970 224490

Cymhariaeth o lefelau incwm y sectorau cyhoeddus a phreifat:

Celfyddydau & Busnes Cymru, Gogledd Iwerddon a'r Alban

2017/18

Cymru

Gogledd Iwerddon

Yr Alban

Cyllid Cyhoeddus

£70,000 craidd

£30,000 prosiect (wedi'i geisio amdano)

Cyfanswm grantiau – rhaglenni craidd a buddsoddiad - £386,000

Cyfanswm grantiau – rhaglenni craidd a buddsoddiad - £735,531

Cyfanswm Cyllid Cyhoeddus

£70,000 wedi'i gadarnhau

cyfanswm posib o £100,000

£386,000

£735,531

Cyllid Cyhoeddus fel  % o drosiant

17.5% (craidd)

23.5% gyda chyllido prosiect

78%

85%

Ymddiriedolaethau

£142,000

£0

£0

Aelodaeth

£90,000

(74 busnes, 150 celfyddydau)

£51,000

(70 busnes, 120 celfyddydau)

£45,000

(34 busnes, 110 celfyddydau)

Nawdd a Gwerthiant Tocynnau

£85,000

£25,000

£16,000

 

Gwelwch yr holl newyddion