13 Mawrth 2018yn ôl

Blog Interniaethau Creadigol Wythnos 21

Eleanor Prescott, BAFTA Cymru & Sinfonia Cymru

Wel, am wythnos ddramatig! Mae “Eiramagedon” wedi dod a mynd, ond nid cyn iddo gael effaith ar fy nau sefydliad. Dyddiadau teithiau yn cael eu canslo, nifer y mynychwyr yn is – ond er gwaethaf yr heriau, llwyddais i fynd i Lundain ar gyfer y cyfleoedd mwyaf pwysig fy ngyrfa hyd yn hyn a diwedd arbennig i fis o bethau'n digwydd am y tro cyntaf.

Cynhaliodd BAFTA Cymru ei Ginio Gala agoriadol yn 195 Piccadilly nos Wener – ac er cafodd nifer fawr eu rhwystro rhag mynychu gan yr eira (yn cynnwys rhai o'r perfformwyr!) cafodd pawb a ddaeth amser ardderchog. Roedd yn wych cael gweld misoedd o waith caled gan ein tîm gael ei wireddu ac i gael profiad o weithio mewn digwyddiad cinio codi arian nid yn unig ar y noson ei hun ond hefyd y paratoadau ymlaen llaw. Rydw i'n teimlo fel fy mod i wedi datblygu dealltwriaeth ddyfnach o'r nifer fawr o'r ystyriaethau sy'n hanfodol wrth gynllunio a chyllido ar gyfer y math yma o ddigwyddiad – yn enwedig mewn amgylchiadau annisgwyl – ac rydw i wedi dysgu sawl gwers a bydd yn ddefnyddiol yn y dyfodol. Rydw i hefyd wedi cyflwyno fy nghais gyntaf i ymddiriedolaeth ar ran BAFTA.

Ar ôl penwythnos pleserus yn Llundain, mynychais fy nghynhadledd codi arian gyntaf ar ddydd Llun – Cynhadledd Genedlaethol Rhwydwaith Sector Diwylliannol Y Sefydliad Codi Arian – yng Nghanolfan y Barbican anhygoel. Roedd yn bosib imi fynychu'r digwyddiad hwn diolch i haelioni fy nau sefydliad a oedd yn talu amdano yn ogystal â'r gostyngiad diolch i fy aelodaeth am ddim i rwydwaith Swyddogion Codi Arian i'r Celfyddydau Ifanc, ac rydw i'n hynod o ddiolchgar i Sinfonia Cymru a BAFTA Cymru am gefnogi cyfle datblygiad proffesiynol mor anhygoel a oedd yn cynnwys:

  • Rhwydweithio gyda gweithwyr codi arian proffesiynol eraill o ledled y DU, yn enwedig swyddogion codi arian i'r celfyddydau ifanc sydd ar adeg debyg i fi yn eu gyrfaoedd
  • Areithiau cyweirnod gan ffigurau blaenllaw yn y sector diwylliannol
  • Sesiwn lawn ar Reoliad Diogelu Data Cyffredinol (y prif bwynt oedd peidiwch â chynhyrfu!)
  • Mewnwelediadau ar destunau fel: cysylltu â rhoddwyr o genhedlaeth y mileniwm ac astudiaethau achos ar gymhellion gweithwyr proffesiynol ifanc i roi, buddion o ddod yn aelod y bwrdd ifanc, arweinyddiaeth gyrfa mewn codi arian a gwersi gan uwch weithwyr proffesiynol codi arian a rheini yn y sector diwylliannol.

Fy uchafbwynt personol y gynhadledd oedd dysgu gwersi gan uwch weithwyr proffesiynol codi arian – rhywbeth sydd wedi aros gyda fi yw mewnwelediad gan Gyfarwyddydd Datblygu Opera Garsington: “Os nad ydw i'n teimlo fy mod i y tu allan i fy mharth cysur o leiaf unwaith y flwyddyn, dydw i ddim yn teimlo fel fy mod i'n dysgu.” Mae hyn yn bendant yn wir i mi. Rydw i wedi gwthio fy hun yn fwriadol ymhellach o fy mharth cysur y mis diwethaf – yn siarad ar banel o fy nghyd cyn-fyfyrwyr o fy ysgol ym Mhrifysgol Caerdydd am yrfaoedd mewn codi arian i'r celfyddydau, teithio ar ben fy hunan i gynhadledd a gosod nodau gyda fy mentoriaid er mwyn parhau i wthio fy hun yn ystod y pum mis olaf o fod yn intern godi arian yn fy nau sefydliad.

Gwelwch yr holl newyddion