29 Ionawr 2018yn ôl

Blog Interniaethau Creadigol Wythnos 16

Eleanor Prescott, BAFTA Cymru a Sinfonia Cymru 

Wrth i ni ddechrau 2018, strategaeth yw fy ngair allweddol am fis Ionawr. Yn Sinfonia Cymru a BAFTA Cymru, mae'r flwyddyn newydd wedi dod â heriau codi arian newydd gyda hi, yn gysylltiedig ag ymddiriedolaethau a sefydliadau yn bennaf – ond yn BAFTA, mae sicrhau nawdd ar gyfer digwyddiad sydd ar y gweill, a ddechreuais gynllunio cyn y Nadolig, hefyd yn uchel ar y rhestr flaenoriaethau. Gan fod y ddau fudiad wedi gofyn am geisiadau newydd i ymddiriedolaethau a sefydliadau – yn hytrach nag adeiladu ar berthynas gynt (nad oes gen i brofiad blaenorol o hyn) – mae nawr yn amser i roi strategaeth ar waith, gosod cynlluniau am fy narpar gefnogwyr, paratoi fy ngheisiadau yn effeithiol a (gobeithio) ymlacio gan wybod fy mod i wedi gosod y seiliau ar gyfer cyflwyno cais llwyddiannus. Ar wahân i well sgiliau trefnu a rheoli amser, bydd angen hyder newydd arna i gyflwyno fy hun fel wyneb cyhoeddus codi arian fy sefydliadau ar ôl llai na phedwar mis yn gweithio yna ac wedi rhannu'r amser rhwng y ddwy swyddfa, ond rydw i'n gofyn am gyngor gan fy mentoriaid wrth i mi fynd i'r afael â her newydd. Rydw i'n disgwyl byddaf hefyd yn elwa o sesiwn ar Strategaeth Codi Arian gyda Chelfyddydau a Busnes Cymru sydd i ddod cyn bo hir.

Dechreuodd y flwyddyn yn dda yn Sinfonia, gyda grant arall yn cael ei sicrhau – ond dros y cwpl o wythnosau nesaf byddaf yn canolbwyntio ar adeiladu strategaeth ar gyfer ymddiriedolaethau er mwyn codi arian yn y dyfodol agos, ac wedyn yn ei datblygu gyda chymorth ein prif weithredwr newydd, Peter Bellingham – ochr yn ochr â symud ymlaen gyda'r strategaeth Rhoddi Unigol a baratoais yn gynharach yn yr interniaeth. Mae hyn yn amser chwerwfelys i Sinfonia Cymru wrth i ni ddweud ffarwel wrth Sophie Lewis, sydd wedi bod wrth lyw'r gerddorfa am 11 blynedd, bydd yn golled enfawr, ac, yn ôl pob sôn mae hi wedi bod yn rheolwraig ardderchog dros y tair a hanner mis diwethaf ac yn allweddol yn natblygiad fy ngyrfa – rydw i'n drist iawn ei bod hi'n mynd! Rydyn ni gyd yn hyderus fod Peter Bellingham, sydd yn ein hymuno â ni o Gelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru ac yn dod o fwrdd ein Hymddiriedolwyr, yn ddewis ardderchog fel ei holynydd ac rydw i'n edrych ymlaen at weithio gydag e yn rhan olaf fy interniaeth. Cyn i Sophie adael i ddod yn Rheolwr Gyfarwyddwraig Cerddorfeydd Cenedlaethol Plant Prydain Fawr, mae Sinfonia Cymru yn cynnal Cynhadledd Cymdeithas Cerddorfeydd Prydain ochr yn ochr â BBC NOW ac Opera Cenedlaethol Cymru'r wythnos nesaf, sy'n rhoi cyfle i fi i wella fy sgiliau rhwydweithio (rydw i wedi paratoi fy mlog ychydig yn gynnar gan na fydd lot o amser gen i i'w ysgrifennu tra byddaf yn gwirfoddoli ac yn mwynhau'r gynhadledd – erbyn iddo gael ei bostio bydd y digwyddiad wedi bod!).

Mae BAFTA yn fy nghadw ar flaenau fy nhraed hefyd – fel dywedais yn gynharach, rydw i'n ymgymryd â gwaith ymchwil a chynllunio ar gyfer ymddiriedolaethau sy'n debyg i fy ngwaith yn Sinfonia ac ar yr un pryd cyflwyno cynigion nawdd, ymateb i ddarpar gefnogwyr, a chadw golwg ar y cynnydd. Rydw i'n edrych ymlaen at ein diwrnod tîm i ffwrdd o'r gwaith yr wythnos nesaf – rydw i'n credu bydd yn ddefnyddiol iawn i fi gael amser i ffwrdd o fy nesg ac i greu strategaeth (dyna'r gair yna eto!) gyda thîm cyfan BAFTA Cymru. Ar ddechrau blwyddyn newydd, mae'n gyfle gwych i mi gymryd cam yn ôl ac edrych ar ba mor bell rydw i wedi dod gyda fy nodau codi arian, a'r ffordd orau i'w cyrraedd ym misoedd olaf fy interniaeth. Gorau po gyntaf!

Gwelwch yr holl newyddion