11 Rhagfyr 2017yn ôl

Blog Interniaethau Creadigol Wythnos 11

Eleanor Prescott, BAFTA Cymru a Sinfonia Cymru 

Yn Sinfonia Cymru a BAFTA Cymru, rydw i wrthi'n herio fy hun i siarad yn greadigol am yr hyn rydw i'n ei wneud i gyfnerthu fy ngwaith codi arian yn gyffredinol.

Pan mae cyfoedion a phobl rydw i'n dod i adnabod yn gofyn i fi beth rydw i'n gwneud fel swydd, fel arfer rydw i wedi ymateb; “Rydw i'n godwr arian i'r celfyddydau. Ar hyn o bryd rydw i yn ail flwyddyn fy hyfforddiant.” Fel arfer mae hyn yn ennyn ymateb dryslyd...

“Beth, ysgwyd bwced, o ddrws i ddrws neu rywbeth?”
“Ew, doeddwn i erioed wedi ystyried bydd hynny'n gyrfa bosibl. Pa fath o beth ydych chi'n eu gwneud?
Mae rhai digrifwyr ymhlith fy ffrindiau wedi awgrymu “Dwi'n artist, allet ti godi arian i fi?

Gan nad yw codi arian i'r celfyddydau yn aml yn swydd ble rydych chi'n cwrdd â'r cyhoedd wyneb yn wyneb, neu yn swydd amlwg iawn, mae hyn yn ddealladwy. Yn y gorffennol mae rhoi ymateb cynhwysfawr i'r sylweddau hyn wedi bod yn her. Er fy mod i yn esbonio “Rydw i'n codi cyllid elusennol ar gyfer sefydliadau celfyddydol”, mae'r hyn rydw i'n ei wneud o ddydd i ddydd a'r ffaith bod angen swydd ar wahân, dal i ddrysu rhai pobl. Gan fod fy ngwaith pob dydd mor amrywiol, yn cynnwys unrhyw beth o ysgrifennu testun ar gyfer blychau rhoddion newydd i gael paned gyda noddwr cyfredol er mwyn cael adborth ar gynllun aelodaeth, dydy adrodd fy rhestr o bethau i'w wneud yn egluro'r rôl chwaith.

Gyda C&B Cymru, rydw i wedi adnabod yn y gorffennol un o fy ngwendidau sef canolbwyntio gormod ar fanylion a blaenoriaethau sydd angen sylw ar unwaith, yn hytrach na meddwl am y darlun mawr - “pam ydw i'n gwneud hyn, a pham ei fod yn ddefnydd pwysig a gwerthfawr o fy amser i ac amser y sefydliad?” Mae meddwl yn fwy creadigol am y darlun mawr yn fy helpu i gyfathrebu'r gwerth hwn i bobl eraill, ac mae ateb eu cwestiynau, yn ei dro, yn fy herio i'w hysbrydoli am fy achos i.

Mae'r gwaith rydw i wedi gwneud yn ddiweddar gyda Sinfonia Cymru a BAFTA Cymru wedi bod yn ysbrydoledig. Trwy ysgrifennu testun ar gyfer negeseuon elusennol Sinfonia fel rhan o fy strategaeth rhoddion gan unigolion, ac ymchwilio ar gyfer cynigion nawdd a cheisiadau i ymddiriedolaethau ar gyfer BAFTA, rydw i wedi archwilio yn fanwl eu gwerth craidd, yn asesu ac ailasesu enghreifftiau o effaith fawr ar unigolion a thystiolaeth o angen. Rydw i'n edrych ymlaen at werthuso hyn o safbwynt cefnogwr hefyd yn banel CultureStep C&B Cymru sydd yn digwydd cyn bo hir. Mae meddwl am y darlun mawr yn helpu i fy nghadw yn frwdfrydig wrth godi arian, ac yn dangos pa mor bwysig ar gyfer sefydliadau yw gallu cyfleu'r angerdd hwn y tu allan i'r sefydliad – ac felly pam bod angen swydd un pwrpas! O ymchwil i adeiladu perthnasau, i lwyddo i ddiogelu grant, rhodd neu nawdd arall (ar hyn o bryd rydw i'n dathlu cynnig llwyddiannus am grant yn Sinfonia!) - dydy'r rhain ddim ar wahân i sut rydw i'n dweud fy stori ar unrhyw adeg pan ddaw'r cyfle, a dim ond yn atgyfnerthu cynigion codi arian pwrpasol. Nid yw “Codwr Arian i'r celfyddydau” yn deitl swydd dwi'n gwisgo o 9 y bore tan 5:30 – mae wir yn yrfa lawn-amser.

Fel y mae cyn cyfarwyddydd Jerwood Charitable Foundation Shonagh Manson wedi dweud; “Rydych chi'n codi arian drwy'r amser.”

Gwelwch yr holl newyddion