13 Mawrth 2017yn ôl

Saith ysblennydd o fyd busnes yn hyrwyddo’r celfyddydau

Mae tîm o feistri cwmni llwyddiannus yng Ngogledd Cymru wedi'i benodi fel llysgenhadon swyddogol i ddod a’r byd celfyddydau a busnes at ei gilydd. Maent yn hyrwyddo’r manteision o weithio gyda Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru. Mae’r holl llysgenhadon yn angerddol am greu partneriaethau a allai roi hwb i fusnes drwy gymryd rhan mewn prosiectau artistig.

Y saith godidog yw:

• Mario Kreft MBE, Sylfaenydd y mudiad gofal arloesol Parc Pendine
• Andrew Bowden, Prif Weithredwr cymdeithas dai Cartrefi Conwy
• Jeremy Salisbury, Cyfarwyddwr cyfrifwyr Salisburys yn Llanelwy
• Ken Grayson, Prif Weithredwr Peninsula Home Improvements
• Chris Frost, Cydberchennog gwestai bwtîc Manorhaus yn Rhuthun a Llangollen
• Paula Jewson, Cyfarwyddwr Tesni Properties sy'n seiliedig yn yr Wyddgrug
• Roy Jones MBE, Rheolwr Cyswllt Cymunedol ScottishPower

Esboniodd Gwenno Angharad, Cyfarwyddwr Partneriaethau Gogledd Cymru C&B Cymru: "Mae’r llysgenhadon ar draws Gogledd Cymru ac yn cynrychioli amrywiaeth eang o fusnesau llwyddiannus. Byddwn yn cwrdd bob chwarter i drafod cyfleoedd datblygu busnes a sut y gall y sector preifat weithio gyda’r celfyddydau i helpu C&B Cymru i ddod yn fwy hygyrch a deinamig. Rwyf wrth fy modd i gael y tîm arbenigol hwn wrth law ac rwy'n hynod ddiolchgar bod gweithwyr proffesiynol prysur o'r fath yn barod i'm helpu i ddatblygu syniadau ar y daith gyffrous hon. Y mae'n sicr yn amser cynhyrfus! Mi fydd eu cyngor yn werthfawr iawn ac mi fydd hyn yn darparu llwyfan ar gyfer beth y gallwn ei gyflawni ar draws Gogledd Cymru. Rwyf nawr yn edrych ymlaen at ddatblygu’r perthnasoedd."

Mae Mario Kreft MBE yn gweld ei rôl newydd fel ffordd o hyrwyddo rhwydwaith sy'n bodoli rhwng busnes a'r celfyddydau. Dywedodd: "Doedd dim angen i mi feddwl dwywaith cyn cytuno i fod yn lysgennad ar gyfer C&B Cymru. Mi wnaethon ni sylweddoli ar y dechrau bod y celfyddydau yn chwarae rôl bwysig iawn yn llwyddiant ein cartrefi gofal Parc Pendine ac yr ydym bob amser yn awyddus i ddatblygu syniadau drwy gerddoriaeth, paentio, ffotograffiaeth neu unrhyw fath arall o gelf. Mae mwy a mwy o fusnesau yn dechrau gweld mantais o gynnwys y celfyddydau ac o ganlyniad yn eu hyrwyddo mwy a mwy mewn llawer o ffurfiau celfyddydol. Mae’r syniad o banel o lysgenhadon, o fusnesau Gogledd Cymru a all gyfarfod a datblygu syniadau yn rheolaidd yn ysbrydoledig. Does dim amheuaeth gennyf y bydd y byd busnes a’r celfyddydau yn elwa."

Roedd Andrew Bowden hefyd wrth ei fodd i gael ei wahodd i ymuno â thîm y llysgenhadon newydd. Dywedodd: "Mae C&B Cymru yn ychwanegu gwerth i Cartrefi Conwy, nid oes unrhyw amheuaeth o gwbl am hynny. Rydym wedi cael help i ymwneud â'n cymunedau mewn ffordd llawn hwyl tra hefyd yn cyfleu ein neges. Drwy C&B Cymru rydym wedi creu atebion i nifer o broblemau, er enghraifft i ddelio gyda bobl sy’n ddiarth gyda’r byd digidol. Gan weithio gyda C&B Cymru, fe wnaethom ddarparu camerâu digidol i grwpiau o denantiaid sydd wedi dysgu sut i'w ddefnyddio’n iawn drwy gwrs ffotograffiaeth dan arweiniad Paul Sampson, curadur Oriel Colwyn. Maent wedi gallu lawrlwytho delweddau ac yna eu rhannu gyda ffrindiau a theulu. Fe wnaeth un tenant ddysgu sut i rannu lluniau gyda'r teulu yn Seland Newydd, rhywbeth na fyddai byth yn meddwl y gallai ei wneud. Fe wnaeth hyn arwain at godi hyder a helpu tenantiaid i ddysgu sut i ddefnyddio'r rhyngrwyd er eu budd eu hunain ac o ganlyniad yn gallu chwilio am gytundeb ynni gwell a bargeinion eraill gan wneud arbedion."

Ychwanegodd: "Mae angen i ni annog busnesau i ymgysylltu â C&B Cymru ac i edrych ar y celfyddydau am atebion i'w problemau. Weithiau mae angen meddwl yn fwy agored."

Mae Jeremy Salisbury, Cyfarwyddwr Cyfrifwyr Siartredig Salisburys, wedi ei leoli yn Llanelwy, wedi bod yn weithgar gyda C&B Cymru ers blynyddoedd lawer. Dywedodd: "Fel busnes rydym yn gwneud popeth a allwn i helpu Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru er enghraifft drwy ddarparu swyddfa i'r tîm rheoli. Hefyd rwy’n gweithio'n agos gydag oriel MOSTYN, Llandudno, y sefydliad celf gyfoes mwyaf sy’n cael ei ariannu’n gyhoeddus yng Nghymru, a’r mwyaf blaenllaw ar gyfer y celfyddydau yn y DU. Trwy Raglenni Datblygiad Proffesiynol C&B Cymru, rwyf yn ddiweddar wedi dod yn Gadeirydd Bwrdd yr oriel ac yn mwynhau’n fawr. Yr wyf yn gefnogwr mawr i C&B Cymru ac yn mentora rheolwyr celfyddydau drwy eu rhaglenni. Mae fy mhrofiad wedi bod yn bositif bob tro."

Ychwanegodd: "Mewn gwirionedd mae’r cyfan yn ymwneud a chefnogi a datblygu'r celfyddydau a rhoi cynulleidfa fwy iddynt. Ceir cyfleoedd rhwydweithio anhygoel ac mae celf yn ffordd ardderchog i helpu datblygu staff yn naturiol."

Mae Ken Grayson o Peninsula Home Improvements ar Ynys Môn wedi gweithio â C&B Cymru am ddegawd. Dywedodd: "O safbwynt busnes, caniataodd C&B Cymru ein cwmni i gael ei ystyried mewn ffordd wahanol. Fe wnaethon ni ddechrau fel cwmni gwydro dwbl traddodiadol ond mae ein partneriaethau gyda’r celfyddydau wedi ein helpu i ychwanegu gwerth at yr hyn a wnaethom ni a sut roeddem ni’n cael ein gweld yn allanol. Rydym wedi cymryd rhan mewn nifer o brosiectau sydd i gyd wedi rhoi cyfle i godi proffil, cysylltu gyda'r gymuned a rhoi cyfleoedd datblygu creadigol ac effeithiol i'r staff. Mae ein gwaith gyda'r celfyddydau ac artistiaid unigol yn cyfoethogi ein cwmni ac yn ein helpu i gyfleu'r neges bwysig sef ei fod ddim i gyd am arian."

Ychwanegodd: "Rwy'n edrych ymlaen at weithio'n agos gyda Gwenno, y llysgenhadon a chwmnïau eraill i gyfleu ein neges gan gynnwys celf o bob math ar y cyd gyda sîn busnes Gogledd Cymru."

Dywedodd Chris Frost, partner ym mwytai gyda ystafelloedd Manorhaus yn Rhuthun a Llangollen: "Rydym wedi bod yn aelodau o C&B Cymru am 10 mlynedd. Rydym yn defnyddio celf i integreiddio ein busnes. Rydym eisiau dod ag artistiaid ynghyd a datblygu syniadau sy’n helpu i ddatblygu busnesau. Rydym eisiau cymryd rhan mewn prosiectau celf ac i ddangos i fusnesau sut y gall y celfyddydau helpu i ddatblygu, ysbrydoli a gwella'r hyn a wnânt a sut y maent yn cael eu gweld yn allanol."

Ychwanegodd: "Credaf nad oes digon o bobl yn gwybod, neu yn deall beth mae C&B Cymru yn eu wneud ac felly mi fyddai gallu helpu i ledaenu'r neges honno i gael mwy o bobl i gymeryd rhan dim ond yn cael effaith gadarnhaol."

Mi fydd Paula Jewson, Cyfarwyddwr Tesni Properties, sy’n seiliedig yn yr Wyddgrug, sydd hefyd yn aelod o Fwrdd C&B Cymru, yn Gadeirydd y llysgenhadon, a fydd yn sicrhau bod y tîm yn cael eu hysbysu gyda prosiectau newydd ac yn galw ar gyfer cyngor.

Dywedodd: "Mae'n hanfodol i ni dyfu C&B Cymru ar draws Gogledd Cymru. Bydd y llysgenhadon newydd ein helpu i ganolbwyntio ar beth yw anghenion ein haelodau. Mae C&B Cymru yn sianel sy’n dwyn ynghyd artistiaid/sefydliadau celfyddydol a busnes sy’n datblygu syniadau y gellir eu bwydo i raglen ddiwylliannol sy'n caniatáu gweithgareddau artistig i esblygu a datblygu er budd y celfyddydau a busnes."

Gwelwch yr holl newyddion