25 Tachwedd 2016yn ôl

Pump & yn Ffynnu

Mae Celfyddydau & Busnes Cymru yn dathlu pum mlynedd fel sefydliad annibynnol, yn dilyn bron i dri degawd o lwyddiant fel rhan o gorff oedd yn ymestyn dros y DU gyfan.

Yn y cyfnod hwnnw, mae'r sefydliad wedi ysgogi mwy na £1.5 miliwn o busnes yn uniongyrchol i'r celfyddydau ledled Cymru a frocera a chefnogi mwy na 120 o bartneriaethau nawdd newydd.

Ond nid yw wedi bod yn didrafferth. Pan ddaeth C&B Cymru yn annibynnol, roedd dros 65% o'i incwm yn dod o bwrs y wlad. Mae nifer o doriadau cyllido ers hynny wedi golygu bod angen i addasu'n gyflym os oedd i oroesi.

Meddai Rachel Jones, Prif Weithredwr C&B Cymru: "Mae'r 5 mlynedd diwethaf wedi taflu i fyny materion sylweddol sydd wedi effeithio ar y celfyddydau yng Nghymru a hefyd ni fel sefydliad. Mae ein model busnes wedi gorfod ymateb i hyn, gan adlewyrchu'r newidiadau y mae ein cydweithwyr yn y celfyddydau yn ei wneud.

"Fel hwythau, mae C&B Cymru yn ymdrechu i gynaliadwyedd heb gor-ddibyniaeth ar y pwrs cyhoeddus. Ar adeg pan mae gweithio mewn partneriaeth yn fwy hanfodol nag erioed yn y sector creadigol, rydym yn benderfynol o chwarae ein rhan oherwydd, wedi'r cyfan, mae partneriaeth yn ganolog i C&B Cymru. "

Rôl C&B Cymru yw i hyrwyddo partneriaethau a cefnogi datblygiad. Ers lansio ei Rhaglen Interniaethau Creadigol yn 2013, mae C&B Cymru eisoes wedi hyfforddi 13 o raddedigion, gan eu paratoi ar gyfer gyrfaoedd fel codwyr arian celfyddydol proffesiynol.

Yn ystod y pum mlynedd diwethaf, mae'r elusen hefyd wedi rhoi cyfle i 209 o reolwyr busnes i ddatblygu eu sgiliau trwy ei Rhaglenni Datblygiad Proffesiynol, ac wedi cryfhau llywodraethu 282 o sefydliadau celfyddydol drwy ddatblygiad bwrdd teilwredig.

Ymhlith rhaglenni mwyaf llwyddiannus C&B Cymru a grëwyd ers annibyniaeth yw CultureStep. Mae'r rhaglen unigryw hon yn buddsoddi arian mewn partneriaethau rhwng busnes a'r celfyddydau er mwyn eu cryfhau a’u cynnal, tra'n manteisio ac ymgysylltu â rhai o'r bobl fwyaf agored i niwed mewn cymdeithas.

Parhaodd Ms Jones: "Rydym yn ymfalchïo yn ein gallu i chwarae rhan weithredol o ran bodloni dyheadau Cymru yn yr 21ain ganrif ac yn falch iawn bod y gwaith hwn yn cael ei werthfawrogi a'i gydnabod gan busnes a'r celfyddydau aelodau fel ei gilydd.

"Diolch i waith caled ein tîm, nid ydym wedi llwyddo yn unig i gynnal ein hunain drwy gyfnod anodd - ond rydym yn gwneud yn well nag erioed. Wrth i ni symud i mewn i 2017, byddwn yn parhau i ddatblygu ein gwasanaeth broceriaeth, CultureStep a rhaglenni a hyfforddiant i sicrhau bod y sector creadigol yng Nghymru yn parhau i fod yn flaenoriaeth ar gyfer y blynyddoedd i ddod."

Mae C&B Cymru yn hyrwyddo, yn datblygu ac yn cynnal partneriaethau cyd-fuddiol i'r ddwy ochr o bob math rhwng busnes a'r celfyddydau. Mae'n cyflwyno ystod o raglenni wedi'u teilwra, hyfforddiant a chyfleoedd rhwydweithio i fusnesau o bob maint, ac aelodau celfyddydol yn amrywio o artistiaid unigol i sefydliadau cenedlaethol.

Ers Annibyniaeth ym mis Tachwedd 2011, Mae C&B Cymru wedi cyflawni'r canlynol:

  • Darparu arbenigedd busnes i 166 o reolwyr celfyddydol yn rhad ac am ddim drwy ei Rhaglenni Datblygiad Proffesiynol a chryfhau llywodraethu 282 o sefydliadau celfyddydol drwy ddatblygiad bwrdd teilwredig.
  • Buddsoddi mewn 160 o bartneriaethau busnes / celfyddydau.
  • Galluogi 209 o reolwyr busnes i ddatblygu eu sgiliau ac ehangu gorwelion drwy ei Rhaglenni Datblygiad Proffesiynol
  • Hyfforddi 13 o raddedigion diweddar i fod yn godwyr arian celfyddydol proffesiynol llawn amser trwy ein Rhaglen Interniaethau Creadigol.
  • Ysgogi dros £1.5 miliwn gan fusnes yn uniongyrchol i'r celfyddydau ledled Cymru drwy ei Rhaglen Buddsoddi CultureStep
  • Broceru a chefnogi 120 o barterniaethau cyd-fuddiol rhwng busnes a’r celfyddydau 
Gwelwch yr holl newyddion