14 Mai 2016yn ôl

Gwobrau C&B Cymru 2016

Partneriaethau Perffaith

Noddir gan 

Cafodd y partneriaethau creadigol gorau rhwng busnes a'r celfyddydau eu cydnabod yn ystod 23ain seremoni Gwobrwyo blynyddol Celfyddydau & Busnes Cymru, a noddir gan Valero, yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar 14 Mai. Bu’r enillwyr, sy’n amrywio o gefnogwyr unigol i gwmnïau mawr, yn derbyn tlysau a gomisiynwyd yn arbennig gan yr artistiaid Sue Hiley Harris ac Owen Harris.  Bu’r actorian Rakie Ayola, Luke Bailey, Di Botcher o Stella, Charles Dale  Casualty ar  BBC 1 a Suzanne Packer yn cyflwyno’r gwobrau i enillwyr y categorïau ynghyd â’r gantores opera Rebecca Evans, y cyn delynores Frenhinol, Hannah Stone a’r dylunydd sydd wedi troi yn gadwraethwr, Anna Ryder Richardson. Cafodd gwesteion y seremoni tei du eu diddanu gan ddawnswyr A3 a’r pedwarawd aml-dalentog, Stringfever.

Mae'r Gwobrau yn annog, cydnabod ac yn dathlu partneriaethau rhagorol rhwng y sector breifat a'r celfyddydau ac yn adlewyrchu’r ystod eang o waith a gyflawni’r gan C&B Cymru ledled y wlad. Mae’r enillwyr yn cynnwys busnesau sy'n amrywio o glwb annibynnol yng nghanol y ddinas i gwmnïau ynni, cymdeithas dai a phrifysgol Gymreig. Roedd gan pob un ohonynt amcanion clir ar gyfer partneru gyda’r celfyddydau – gwella eu brand, targedu marchnad penodol, chwarae rhan gweithredol yn y gymuned neu hyfforddi a datblygu eu staff.

Noddir y categorïau gan sefydliadau allweddol yng Nghymru ac enillwyr eleni yw:

Celfyddydau, Busnes a Hunaniaeth Brand, noddir gan Great Western Railway:

Enillydd:           Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant am ei bartneriaeth gyda Chanolfan Mileniwm Cymru

Celfyddydau, Busnes a’r Gymuned, noddir gan Wales & West Utilities:

Enillydd:           United Welsh Housing Association am ei bartneriaeth gyda NoFit State Circus

Celfyddydau, Busnes a Phobl Ifanc, noddir gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd:

Enillydd:           Scottish Power Foundation am ei nawdd o’r Elusen Aloud a Theatr Clwyd

Celfyddydau a Busnes Bach, noddir gan Gymdeithas Adeiladu’r Principality:

Enillydd:           Clwb Ifor Bach am ei nawdd o Tafwyl

Celfyddydau, Busnes ac Iechyd, noddir gan Western Power Distribution:

Enillydd:           Cartrefi Conwy am ei bartneriaeth gydag Oriel Colwyn  

Celfyddydau, Busnes a’r Amgylchedd, noddir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a The Waterloo Foundation:

Enillydd:           Jones Bros am ei nawdd o Ganolfan Grefft Rhuthun

Celfyddydau, Busnes a Gweithwyr, noddir gan Cartrefi Conwy:

Enillydd:           Western Power Distribution am ei bartneriaeth gyda Hijinx

Ymgynghorydd y Flwyddyn Eversheds:

Enillydd:           Jeremy Jones, Fulcrum Direct Ltd am ei gyfraniad i’r grŵp ddawns cymunedol, TAN

Busnes y Flwyddyn Admiral:

Enillydd:           Cartrefi Conwy am ei bartneriaethau gyda Jan Gardner, Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru, Paul Sampson ac Oriel Colwyn 

Gwobr Celfyddydau Hospital Innovations:

Enillydd:           Hijinx am ei bartneriaeth ragorol gyda Western Power Distribution  

Cyflwynwyd y Wobr Dyngarwch arbennig i David Seligman OBE a’i ddiweddar wraig Philippa am eu cefnogaeth hael personol o lawer o sefydliadau celfyddydol blaenllaw ledled Caerdydd.

Dewisir enillwyr y gwobrau gan banel annibynnol o feirniaid sydd gydag arbenigedd mewn ffurfiau celf ymarferol, nawdd ac amcanion y sector breifat. Y rhain yw: Geoff Barber, Cymdeithas Adeiladu'r Principality; Mary Czulowski, Prif Weithredwr, Britwind Ltd; Chris Frost, cyd-berchennog manorhaus, Llangollen a Rhuthun;  Gareth I Jones, Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredu, Canolfan Arloesi Menter Cymru;  Eilir Owen Griffiths, Cyfansoddwr, darlithydd a chyfarwyddwr cerdd; Cathy Owens, Cyfarwyddwr, Deryn, a Ted Sangster,  Cadeirydd, Canolfan Darwin ac Oriel Waterfront.

Prif noddwr y Gwobrau oedd cwmni ynni rhyngwladol Valero, sydd yn cefnogi'r seremoni am y 7fed flwyddyn. Dywedodd Rheolwr Materion Cyhoeddus y Purfa:

“Mae Cymru yn mwynhau enw da byd-eang am greadigrwydd a diwylliant. Caiff yr enw da yma ei danategu gan gydweithrediad cryf rhwng y celfyddydau a’r byd busnes. Wrth wraidd yr ymdrechion hyn yw Celfyddydau & Busnes Cymru, sefydliad sy'n chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi datblygiad cysylltiadau rhwng sefydliadau celfyddydol a'r sector preifat yng Nghymru. Mae Purfa Penfro Valero eto yn hynod o falch o allu cefnogi Gwobrau Celfyddydau & Busnes Cymru fel prif noddwr, ac yn dathlu'r partneriaethau cyfoethog a chyffrous rhwng y celfyddydau a busnes yng Nghymru sydd o fudd i bob rhan o'r gymuned.”

Mae Gwobrau C&B Cymru hefyd yn elwa o gefnogaeth mewn nwyddau pybyr gan ystod o fusnesau a leolir yng Nghymru, gan gynnwys Ancre Hill Estates, Carrick Creative, Celtic Spirit, Flightlink, Flower Lodge, Flybe, Freshwater, Fruitapeel, Gemwaith Mari Thomas, Intercity Removals, Llanllyr Source, Maes Awyr Caerdydd a Park Plaza, Caerdydd. Partner cyfryngau y seremoni yw Orchard Events.

Am wybodaeth pellach ynglyn a'r Gwobrau, cysylltwch gyda contactus@aandbcymru.org.uk

Gwelwch yr holl newyddion

Meddai Celfyddydau & Busnes Cymru ...

“Mae'r ystod o bartneriaethau a enwebwyd eleni yn adlewyrchu cefnogaeth gref y sector preifat o’r celfyddydau ledled Cymru mewn prosiectau sy'n cyflawni amcanion busnes go iawn. Unwaith eto eleni, cawsom ein synnu gan y gwaith ysbrydoledig y mae’r ddau sector yn ei gyflawni gyda'i gilydd. Mae’r gwobrau blynyddol yn gyfle i ddathlu’r gwaith rhagorol rhwng busnes a'r celfyddydau ac rydym yn ddiolchgar am gefnogaeth ein noddwyr, hen a newydd. Mae tîm Celfyddydau & Busnes Cymru yng Ngogledd a De Cymru yn falch o weithio gyda gymaint o bartneriaid ymroddedig ac yn llongyfarch yr holl enillwyr ac enwebeion."

Rachel Jones, Prif Weithredwr C&B Cymru