24 Gorffennaf 2015yn ôl

Blog Interniaethau Creadigol Wythnos 39

Ava Plowright, Canolfan Mileniwm CymruNid yw diwrnodau arbennig yn digwydd yn aml, ond roedd dydd Gwener yn ddydd hynod o arbennig. Ynghyd â gweddill fy ffrindiau yn fy nosbarth (a fy nghyd-Intern Creadigol, Louisa) croesais llwyfan Neuadd Dewi Sant i dderbyn fy MA swyddogol mewn Rheolaeth y Celfyddydau. Ie, dydd Gwener oedd diwrnod ein Seremoni Graddio hir ddisgwyliedig, oedd yn cael ei chynal bron i 10 mis ar ôl i mi gyflwyno fy nhraethawd estynedig enfawr. Roedd dydd Gwener yn ddiwrnod i ddathlu gyda theulu a ffrindiau, ond roedd hi hefyd yn ddiwrnod i fyfyrio. Ni allwn helpu ond edrych yn ôl ar y 28 mis ers i mi ddechrau astudio fy ngradd Meistr, a sylweddoli gymaint yr wyf wedi ei gyflawni. 

Cyflawniad.

Dyma air sydd wir yn amlygu ei hun yn fy meddwl ar hyn o bryd.

Pan dechreuais fy ngradd Meistr, roeddwn yn ymwybodol fod angen i mi weithio’n galed iawn i wneud y gorau o'r cyfle, ac i gyfiawnhau faint o arian yr oeddwn wedi buddsoddi ynddi. Bûm yn gweithio yn hwyr yn y nos i berffeithio fy aseiniadau, tra hefyd yn ceisio amsugno gymaint o brofiad ymarferol â phosibl (a jyglo swydd hefyd!). Cwblheais fy MA mewn Rheolaeth y Celfyddydau gyda Theilyngdod, ac yna es i’n syth i i’r cynllun Interniaethau Creadigol. Yn ystod yr interniaeth dwi wedi llwyddo ennill grantiau gan ymddiriedolaethau a sefydliadau ar gyfer y Ganolfan, wedi rheoli ac adnewyddu sawl cyfrif cefnogwyr corfforaethol, a trefnu a chynnal digwyddiadau a lletygarwch ar gyfer ein cefnogwyr. Yn bwysicach fyth, rydw i wedi ennill parch ac ymddiriedaeth fy nghydweithwyr yn y Ganolfan, a dwi’n teimlo fy mod i wir yn perthyn yma.

Yn fy marn i, mae rhain i gyd yn lwyddiannau enfawr, ond y llwyddiant mwyaf yw fy mod i wedi derbyn swydd fel aelod parhaol o Dîm Datblygiad Canolfan Mileniwm Cymru, unwaith daw’r Interniaeth Creadigol i ben ym mis Gorffennaf! Yn fy rôl newydd fel Cynorthwy-ydd Datblygu, byddaf yn parhau i weithio ar hyd y portffolio codi arian cyfan yn y Ganolfan ac yn parhau i amsugno gymaint o wybodaeth ag y bo modd gan fy nghydweithwyr. Wrth edrych yn ôl yn awr, mae pob awr a phob ceiniog o fuddsoddiad wedi bod yn werth chweil, ac rwy'n edrych ymlaen felly i barhau ar fy nhaith fel codwr arian.

Rhaid i mi ddweud diolch enfawr i Gelfyddydau & Busnes Cymru am roi’r cyfle i mi fod yn Intern Creadigol. Dwi wir yn gobeithio bydd y rhaglen yn parhau i ffynnu dros y blynyddoedd nesaf - nid oes cyfle gwell ar gyfer graddedigion Celfyddydol! Diolch hefyd i'r tîm cyfan yng Nghanolfan Mileniwm Cymru am fy nghroesawu fel rhan o’r teulu o'r cychwyn cyntaf, ac am fod mor gefnogol o fy natblygiad. Rydw i mor hapus i fod yn aros yn y Ganolfan!

Ac i’r Interniaid Creadigol flwyddyn nesaf, pwy bynnag ydych chi – gwnewch y mwyaf o’r cyfle yma. Ni fyddwch yn difaru!

Gwelwch yr holl newyddion