2 Chwefror 2015yn ôl

Partneriaethau Creadigol

Cyllid CultureStep yn annog partneriaethau creadigol ledled Cymru yn 2015

Bydd rhaglen o weithdai creadigol pellgyrhaeddol yn cael eu darparu i grwpiau dan anfantais ledled Gorllewin Cymru y gwanwyn hwn, diolch i bartneriaeth rhwng y VC Gallery, Valero a Chelfyddydau & Busnes (C&B) Cymru.

Bydd y fenter newydd yn gweithio gyda chyn-filwyr yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion, yn enwedig cyn-filwyr sy’n dioddef o Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD), gan ddefnyddio'r celfyddydau i fynd i'r afael ag allgáu cymdeithasol a helpu unigolion i adennill hyder. Bydd y cynllun hefyd yn ymgysylltu â grwpiau eraill, gan gynnwys plant dan anfantais, gofalwyr ifanc, grwpiau iechyd meddyliol ac oedolion ag anableddau.

Bydd y prosiect 14-wythnos o hyd yn canolbwyntio ar gyfuno celf a'r amgylchedd, a bydd yn diweddu gydag arddangosfa o waith cyfranogwyr ar draws Sir Benfro a thu hwnt.


VC Gallery a Valero Energy Ltd 

Mae'r prosiect arloesol hwn yn un o'r partneriaethau amrywiol ledled Cymru sydd wedi elwa yn ddiweddar o gefnogaeth raglen CultureStep C&B Cymru. Mae eraill yn cynnwys:

• Artist Gwydr Rhian Haf a Phoenix Optical Technologies. Mae CultureStep yn ariannu prosiect allgymorth i blant a phobl hŷn yn Sir Ddinbych, gan roi cyfle i ddeall a defnyddio gwydr mewn ffordd greadigol. Ar ôl 10 diwrnod o weithdai a 2 ymweliad safle i ffatri Phoenix, bydd y gwaith sy’n deillio yn cael ei arddangos yn Llyfrgell y Rhyl.

• Canolfan Grefft Rhuthun a Jones Bros. Mae CultureStep yn cyfrannu at y costau ar gyfer cyfres o weithdai i blant lleol yn y ganolfan a fydd yn eu haddysgu am bwysigrwydd eu hamgylchedd.

• Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a Valero. Rhaglen o weithdai drama a ddarperir gan Stiwdio Actorion Ifanc y coleg yn Sir Benfro i ysgolion difreintiedig yng Ngorllewin Cymru. Bydd y prosiect hefyd yn galluogi pump bwrsari wedi’ profi i’r Stiwdio Actorion Ifanc a chreadigaeth ffilm fer gan y disgyblion.

CultureStep yw un o fentrau mwyaf llwyddiannus yr elusen. Mae'n bodoli er mwyn annog nawdd newydd i'r celfyddydau a datblygu'r cymorth presennol drwy ddarparu buddsoddiad ychwanegol i gryfhau a chynnal partneriaethau. Mae prosiectau CultureStep yn canolbwyntio ar y rhai sy'n ymgysylltu â phobl ifanc a phobl hŷn sydd dan anfantais, yn dangos ymrwymiad i faterion amgylcheddol, neu yn cynorthwyo iechyd a lles.

Yn wreiddiol, sefydlwyd CultureStep yn 2008 gyda chyllid gan Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru. Oherwydd toriadau cyllid, cafodd y cynllun ei atal dros dro am flwyddyn yn 2013, ond diolch i gefnogaeth gan Sefydliad Moondance a Sefydliad Jane Hodge, lansiwyd fersiwn newydd, diwygiedig o'r cynllun ym mis Mai 2014.

Ers 2008, mae CultureStep wedi buddsoddi mwy na £280,000 mewn 93 o bartneriaethau rhwng busnes a’r celfyddydau, gan ddenu mwy na £1.7 miliwn gan fusnesau yn uniongyrchol i'r celfyddydau, cymhareb o mwy na £5 i bob £1 o gyllid CultureStep.

Bydd ceisiadau CultureStep nesaf yn cael eu hystyried mewn cyfarfod panel ar 26 Chwefror. Am ragor o wybodaeth am y rhaglen cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Gwelwch yr holl newyddion

Meddai Celfyddydau & Busnes Cymru ...

"Rydym yn hynod o falch o'r prosiectau ystyrlon a phellgyrhaeddol mae CultureStep wedi’u galluogi ledled Cymru; prosiectau sy'n cael effaith wirioneddol yn y cymunedau maent yn cael eu cynnal ynddi. Mae'r cynllun hefyd yn cynnig ffordd bendant o gynnal a chryfhau partneriaethau rhwng busnes a'r celfyddydau, gan eu galluogi i wirioneddol ffynnu.

"Ers i CultureStep gael ei hail-lansio mis Mai diwethaf, mae bron i 2,000 o bobl hŷn dan anfantais a 7,000 o bobl iau sydd wedi'u hallgáu'n gymdeithasol wedi ymwneud â'r celfyddydau ledled Cymru. Ar ben eu hunain mae’r ffeithiau yma yn profi perthnasedd a gwerth y cynllun ac rwy'n wirioneddol ddiolchgar i Sefydliad Moondance a Sefydliad Jane Hodge. Heb eu gweledigaeth a chefnogaeth, ni fyddai dim o’r creadigrwydd hyn yn bosibl.
"Mae'r prosiectau a amlygwyd yn dangos yn glir y manteision pendant i unigolion a chymunedau pan ddaw C&B Cymru, busnesau a sefydliadau celfyddydol at ei gilydd ac mae’n arddangos yr amrywiath o brosiectau mae CultureStep yn eu cefnogi.

"Rwyf wrth fy modd ar yr hyn y mae CultureStep eisoes wedi cyflawni ac rwyf yn edrych ymlaen at ymgysylltu gyda hyd yn oed mwy o bobl, mewn hyd yn oed mwy o ffyrdd dros y misoedd nesaf."

Rachel Jones, Prif Weithredwr,C&B Cymru