1 Tachwedd 2011yn ôl

Celfyddydau & Busnes Cymru Annibynnol

Arts & Business
Only Boys Aloud yn ystod Gwobrau C&B Cymru 2011

Am dros ddau ddegawd mae Celfyddydau & Busnes Cymru wedi gweithio fel rhan o sefydliad sy’n ymestyn dros y DU gyfan. O heddiw ymlaen, mae’n gallu teilwra ei weithgarwch ymhellach i anghenion penodol Cymru drwy ddod yn elusen annibynnol.

Mae Celfyddydau & Busnes Cymru yn arbenigo mewn broceru a datblygu perthnasau cynaliadwy rhwng y sector preifat a’r celfyddydau, gan chwarae rôl werthfawr yn economi’r wlad. O swyddfeydd yng Nghaerdydd a Llandudno, mae’n gweithio â busnesau sy’n amrywio o gwmnïau rhyngwladol i unig fasnachwyr a sefydliadau celfyddydau blaenllaw i artistiaid unigol. Mae C&B Cymru yn arbenigo mewn paru’r ddau sector i ymdrin â materion twf busnes, cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol a hyfforddi, datblygu a chadw staff.

O dan arweiniad ei Brif Weithredwr, Rachel Jones, mae C&B Cymru wedi bod yn allweddol i lwyddiant llawer o brosiectau celfyddydol. Ymhlith y rhai mwyaf nodedig roedd broceru partneriaeth rhwng Cymdeithas Adeiladu Principality ac Only Boys Aloud. Daeth y nawdd cychwynnol yn Haf 2010 â chymaint o fudd i’r ddau bartner nes iddo dyfu’n gyflym yn gytundeb 3 blynedd sylweddol. Mae’r côr, sy’n ymgysylltu â phobl yn eu harddegau o bob cwr o gymoedd de Cymru, eisoes â 200 o aelodau, a diolch i Principality, mae gan y fenter werthfawr hon ddyfodol disglair.

Mae Bwrdd Ymddiriedolwyr Cymru wedi’i sefydlu o dan gadeiryddiaeth Huw Roberts, a gadeiriodd Bwyllgor Cynghori C&B Cymru am 2 flynedd. Wedi ymddeol yn ddiweddar o’i rôl fel Cyfarwyddwr Materion Cymreig yn y Post Brenhinol, mae gan Huw rwydwaith busnes a gwleidyddol sylweddol.

Mae aelodau sefydlu eraill bwrdd C&B Cymru yn cynnwys: Simon King, Rheolwr Gyfarwyddwr, Core Matters; Alison Love, a adawodd ei swydd fel Partner gyda Hugh James yn ddiweddar i sefydlu ei busnes ei hun Alison Love Limited; Samantha Maskrey, Cyfarwyddwr, Present Choices a Lynne Sheehy, Rheolwr Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol, Legal & General. Mae pob aelod wedi cefnogi C&B Cymru am flynyddoedd lawer drwy aelodaeth o’r pwyllgor cynghori ac ymwneud yn rhagweithiol â’i waith.

Mae Celfyddydau & Busnes Cymru datganoledig eisoes yn bwrw ymlaen â rhaglenni gwaith newydd, yn ogystal â gweithio’n ddiflino i sicrhau nad yw’r cyfnod trawsnewid hwn yn effeithio ar y gwasanaeth i’r holl aelodau.

Gwelwch yr holl newyddion

Meddai Celfyddydau & Busnes Cymru ...

"Mae llawer o amserau cyffrous o flaen C&B Cymru wrth i ni barhau a datblygu ein gwaith ledled ein gwlad. Dwi’n arbennig o bles bod gyda ni fwrdd mor effeithiol a chraff yn ein cefnogi. Bydd yr arbenigedd maen nhw’n ei gynnig i’r gwaith, yn ogystal â’u dealltwriaeth ddwys o C&B Cymru a’u hymrwymiad iddo, yn sicrhau trawsnewid esmwyth i’r bennod gyffrous newydd hon yn ein hanes. Dw i’n credu’n gryf y bydd mynd yn annibynnol yn galluogi’r tîm i gael mwy byth o effaith ar bobl a chymunedau Cymru."
Rachel Jones, Prif Weithredwr, Celfyddydau & Busnes Cymru

"Mae heddiw yn dynodi oes newydd i Celfyddydau & Busnes Cymru. Dw i’n croesawu penderfyniad bwrdd A&B Cyf i ddatganoli ei bwerau yng Nghymru i Celfyddydau & Busnes Cymru. Dilyniant naturiol yw’r symudiad hwn, sy’n adlewyrchu’r datblygiadau datganoli ehangach. Mae gyda ni dîm gwych yn Celfyddydau & Busnes Cymru ac mae fy nghyd-aelodau ar y bwrdd a finnau’n hollol ymrwymedig i gydweithio â nhw a Llywodraeth Cymru i siarad â busnesau o blaid y celfyddydau ac i danio ac ysbrydoli partneriaethau newydd."
Huw Roberts, Cadeirydd, Celfyddydau & Busnes Cymru

"Heb C&B Cymru fyddai fy sefydliad celfyddydau ddim yn bodoli heddiw. Mae ei ymagwedd ddi-lol at greu partneriaethau amrywiol ac arloesol rhwng y cymunedau celfyddydau a busnes yng Nghymru wedi gwneud shwt gymaint i gyfoethogi ein tirwedd ddiwylliannol. Dw i wrth fy modd bod C&B Cymru yn gallu parhau â’i waith allweddol sy’n cael cymaint o effaith ar bobl ar draws y wlad gyfan.”
Tim Rhys Evans, Cyfarwyddwr Cerddorol, Only Boys Aloud