Llywodraethu

Gwybodaeth Statudol

Dau gwmni sy’n ffurfio Grŵp Arts & Business Cymru: Arts & Business Cymru (elusen gofrestredig – 1143772 – a chwmni cyfyngedig trwy warant heb gyfalaf cyfrannau – Cymru a Lloegr 7767380), ac un is-gwmni a berchenogir yn gyflawn (Arts & Busnes Cymru Trading Cyfyngedig – Cymru a Lloegr 7800296). Swyddfa gofrestredig y ddau gwmni yw 16 Plas yr Amgueddfa, Caerdydd CF10 3BH.

Cyfarwyddwyr ac Ymddiriedolwyr Elusennol

 

David Morpeth               

Cadeirydd
Cathy Owens
Shone Hughes

TJ Rawlinson
 Arwel Gruffydd    David Landen
 

 

 

Louisa Scadden

 

  Nkechi Allen-Dawson

 

Polisi Amrywiaeth y Bwrdd 

Mae Polisi Amrywiaeth y Bwrdd (“y Polisi”) yn amlinellu uchelgais Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru i wella amrywiaeth, cynwysoldeb a chynrychiolaeth yn ei Llywodraethu a Rheolaeth.

Yn y cyd-destun hwn, mae’r term amrywiaeth yn cynnwys y naw nodwedd warchodedig fel y nodir yn Neddf Cydraddoldeb 2010, yn ogystal â gwahanol gefndiroedd (gan gynnwys economaidd-gymdeithasol), ieithoedd (Cymraeg a Saesneg), profiadau bywyd, llwybrau gyrfa ac amrywiaeth meddwl.

Er mwyn sicrhau bod penderfyniadau yn cael eu gwneud mewn modd cadarn a chytbwys, mae C&B Cymru yn benderfynol o gyflawni cydbwysedd priodol o sgiliau a phrofiad ar ei Bwrdd. Disgwylir i bob Ymddiriedolwr ddangos nodweddion personol fel deall, barnu ac asesu beirniadol, dewrder, agwedd agored, gonestrwydd, tact, sgiliau gwrando a galluoedd rhyngbersonol.

Mae’r Bwrdd wedi ymrwymo i sicrhau bod gwaith C&B Cymru yn tynnu ar ac yn adlewyrchu ystod lawn y cefndiroedd a safbwyntiau sydd i’w cael yn ein cymdeithas, yn ogystal â sicrhau bod ei harweiniad a gweithlu yn adlewyrchu amrywiaeth Cymru gyfoes. Bydd cyflawni’r uchelgais hwn yn cynyddu hyder y cyhoedd yn yr elusen ac yn helpu’r Bwrdd goresgyn yn well yr heriau y mae’n eu hwynebu, gyda chymysgedd mwy eang o sgiliau a gwybodaeth.

Bydd creu diwylliant cynhwysol ac amrywiol yn helpu denu a chadw pobl dalentog a gwella effeithiolrwydd y Bwrdd. Dylai’r Bwrdd gynnwys ac elwa o wahaniaethau o ran sgiliau, hyfforddiant ac addysg, gwybodaeth ddaearyddol a phrofiad mewn diwydiant.

Bydd gwahaniaethau o’r fath yn cael eu hystyried wrth benderfynu cyfansoddiad gorau posib y Bwrdd a dylid eu cydbwyso’n briodol.

Mae’r Is-bwyllgor Enwebiadau yn arolygu ac asesu cyfansoddiad y Bwrdd ac yn argymell penodiadau Cyfarwyddwyr newydd i’r Bwrdd. Wrth gydnabod ymgeiswyr posibl i’w penodi, bydd y Pwyllgor yn ystyried unigolion ar sail teilyngdod yn unol â meini prawf gwrthrychol a gan roi ystyriaeth ddyledus i fuddion amrywiaeth Bwrdd.

Fel rhan o adolygiad effeithiolrwydd blynyddol o’r Bwrdd a Phwyllgorau’r Bwrdd, bydd y Bwrdd yn ystyried cydbwysedd cynrychiolaeth amrywiaeth, annibyniaeth, profiad a sgiliau.

Bydd C&B Cymru yn cyflwyno adroddiad yn flynyddol ar y broses y mae wedi’i defnyddio mewn perthynas â phenodiadau i’r Bwrdd a’r cynnydd sydd wedi’i wneud tuag at gynnal neu wella amrywiaeth y Bwrdd. Bydd hefyd yn adrodd ar ei harolygaeth o gynlluniau i hybu amrywiaeth o fewn y gweithlu er mwyn sicrhau bod yr unigolion sy’n gweithio i C&B Cymru wir yn cynrychioli’r cymunedau a wasanaethir gan yr elusen.

O ran amrywiaeth rhywedd mae hyn yn golygu bod y Bwrdd yn anelu at gynnal o leiaf 4 aelod benywaidd, gan gynrychioli 50% o gynrychiolaeth menywod ar y Bwrdd. Mae hyn yn fwy na thargedau Adolygiad yr Arglwydd Davies sydd yn anelu at sicrhau 25% o gynrychiolaeth menywod. Yn ogystal â hyn, mae Prif Weithredwr C&B Cymru yn fenyw ac mae 75% o weddill y staff yn fenywod.

Mae’r ymrwymiad at wella’r byd o’n cwmpas hefyd yn ymestyn at ddiogelu a grymuso pobl – gyda’r nod o drefnu ymgyrch i gydlynu a gwella ein hymdrechion i hybu amrywiaeth o fewn recriwtio (mewn perthynas â grwpiau lleiafrifoedd ethnig ac o ran amrywiaeth yn fwy cyffredinol). Gwnawn hyn drwy ddefnyddio ein rhwydweithiau presennol a sicrhau ein bod ni’n gwneud y gorau o’n hymdrechion i gyfleu neges gadarnhaol, ac ar yr un pryd, mynd i’r afael â rhwystrau rhag recriwtio a chynnal drwy amgylchedd gwaith cynhwysol.

Mae’r Bwrdd a thîm y staff wedi ymrwymo’n llwyr i sicrhau y dylai 33% o’r rolau ar Fwrdd C&B Cymru gael eu llenwi gan unigolion o gefndiroedd Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig erbyn diwedd 2022, sydd yn cefnogi amcanion yr Adolygiad Parker yn llwyr.

C&B_Cymru_Polisi_Amrywiaeth_y_Bwrdd_2021.pdf