Interniaethau Creadigol

Interniaethau Creadigol – Crafftio Gweithlu Diwylliannol

Nod Rhaglen Interniaethau Creadigol yw datblygu cenhedlaeth newydd o swyddogion codi arian i’r celfyddydau yng Nghymru. Trwy’r fenter unigryw hon, mae C&B Cymru yn mynd i’r afael ag angen taer mewn modd amlwg ac effeithiol.

Gyda phwrs y wlad yn lleihau o hyd a’r angen canlyniadol i’r celfyddydau i amrywio cynhyrchu incwm, mae’r galw am swyddogion codi arian yn uwch nag erioed. Ond, mae nifer y gweithwyr proffesiynol medrus yn y maes hwn dal i fod yn anhygoel o isel. Mae C&B Cymru yn credu mai’r unig ffordd i fynd i’r afael â’r sefyllfa hon yn effeithiol yn y tymor hir yw sefydlu codi arian i’r celfyddydau fel llwybr gyrfa dichonol a deniadol.

Mae dechrau gyrfa mewn rheoli’r celfyddydau yn her i unigolion sydd wedi graddio’n ddiweddar gan fod llawer o fudiadau heb ddigon o adnoddau i gefnogi eu datblygiad. Mae’r rhaglen yn darparu hyfforddiant trylwyr a dwys, sy’n galluogi cyfranogwyr i ddechrau eu gyrfaoedd o’r fan gryfaf posib. Lleolir pob intern mewn mudiad celfyddydol am 10 mis fel swyddog codi arian dan hyfforddiant llawn amser, cyflogedig, ac maent yn derbyn:

  • cefnogaeth strwythuredig gan y mudiad, yn cynnwys mentora gan brif swyddog codi arian
  • mentora gan gynghorwr busnes sydd wedi’i ddewis yn arbennig
  • cymorth parhaol gan C&B Cymru
  • gwahoddiadau i fynychu cyrsiau datblygu sgiliau C&B Cymru rheolaidd, am ddim
  • gwahoddiadau i fynychu digwyddiadau rhwydweithio C&B Cymru, am ddim
  • profiad ymarferol o reoli digwyddiadau trwy helpu darparu digwyddiadau C&B Cymru

Y Broses

Bob blwyddyn, mae C&B Cymru yn gwahodd eu haelodau celfyddydol i gofrestru eu diddordeb mewn dod yn sefydliad cynnal. Ar yr un pryd, cynhelir ymgyrchoedd recriwtio gyda phob un o brifysgolion partner* y rhaglen ledled Cymru i farchnata’r cynllun i fyfyrwyr sydd ar fin graddio. Mae’r ymgeiswyr i gyd yn mynd trwy broses recriwtio broffesiynol ac mae’r interniaid llwyddiannus yn ymgymryd â rhaglen o hyfforddi wedi’i darparu gan staff C&B Cymru. Wedyn mae’r lleoliadau yn dechrau ym mis Hydref. 

Canlyniadau

Nawr yn ei chweched flwyddyn, mae’r rhaglen wedi haeddu ei henw da am arfer gorau, ac wedi lleoli C&B Cymru fel arweinydd yn y maes.

O’r 20 o raddedigion sydd wedi cwblhau’r lleoliadau yn llwyddiannus, mae 17 ohonynt nawr yn swyddogion codi arian proffesiynol. Yn gryno, mae cenhadaeth newydd o swyddogion codi arian medrus yn dechrau dod i’r amlwg yng Nghymru – unigolion sydd â gwir egni ac awch ochr yn ochr â hyfforddiant amhrisiadwy a phrofiad aruthrol.

Amserlen

Dyddiad

Gweithgaredd

Diwedd mis Mehefin

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau – graddedigion a sefydliadau celfyddydol

Yn gynnar ym mis Gorffennaf 

Cyfweliadau – graddedigion ar y rhestr fer

Gorffennaf - Awst 

Cyfarfodydd rhwng graddedigion a sefydliadau celfyddydol potensial

Medi

Hyfforddiant a chynefino – Interniaid newydd

Hydref

Interniaethau yn cychwyn

 

Am wybodaeth bellach am wneud cais fel Sefydliad Cynnal neu fel intern, cysylltwch â goody.allsobrook@aandbcymru.org.uk neu ffoniwch 02920 303023. 

*Prifysgolion Partner: Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Prifysgol Bangor, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Prifysgol De Cymru, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Prifysgol Metropolitan Caerdydd 

Mae'r Rhaglen Interniaethau Creadigol 2018-19 yn bosibl diolch i gefnogaeth hanfodol gan: