Interniaethau Creadigol

Mae C&B Cymru yn falch iawn o gyhoeddi ei fenter Diogelu at y Dyfodol newydd, sydd â’r nod o roi cyfle effeithiol i genhedlaeth newydd gynhwysol o reolwyr celfyddydol ddechrau gyrfa yn y sector creadigol.

Mae Diogelu at y Dyfodol yn cyfuno dwy raglen arloesol a phellgyrhaeddol - Interniaethau Creadigol a Phrentisiaethau Creadigol.

Bydd y Rhaglen Interniaethau Creadigol hynod lwyddiannus, sy’n gosod graddedigion diweddar mewn sefydliadau celfyddydol fel codwyr arian dan hyfforddiant, yn rhedeg am 10fed flwyddyn yn olynol o fis Hydref 2022. Hyd yn hyn, mae 29 o raddedigion sydd wedi cwblhau lleoliadau bellach yn godwyr arian proffesiynol a rhyngddynt, maent wedi codi dros £4.3 miliwn ar gyfer y celfyddydau yng Nghymru.

Gan adeiladu ar gyflawniadau’r rhaglen interniaethau, bydd ail gangen Diogelu at y Dyfodol hefyd yn rhedeg o’r hydref. Nod y Rhaglen Prentisiaethau Creadigol yw rhoi cyfleoedd o ansawdd uchel i bobl ifanc, 18+ oed, i gael mynediad at yrfa yn y celfyddydau. Wedi'i cynllunio ar gyfer y rhai sy'n wynebu rhwystrau sylweddol, bydd Prentisiaethau Creadigol yn ymgysylltu â phobl ifanc o gefndiroedd Du, Asiaidd ac Ethnig amrywiol, y rhai sy'n Anabl, B/byddar a / neu niwroamrywiol a'r rhai sy'n profi anawsterau economaidd-gymdeithasol. Mewn lleoliad 10 mis gyda sefydliad celfyddydol, bydd pob prentis yn cael cyflwyniad strwythuredig i weithio yn y sector. Bydd y math o leoliad a gynigir yn cael ei deilwra i waith y sefydliad celfyddydol lletyol.

Ymgeisiwch i fod yn Sefydliad Celfyddydol Lletyol

Mae Aelodau Celfyddydol C&B Cymru yn gymwys i wneud cais am un neu’r ddwy o’r rhaglenni canlynol:

Rhaglen Interniaethau Creadigol

Os yw'ch sefydliad yn cyflogi o leiaf un codwr arian profiadol amser llawn, rydych chi'n gymwys i wneud cais. Bydd pob intern yn:

Bydd pob intern yn:

 • ymgymryd â lleoliad llawn-amser cyflogedig am 10 mis fel codwr arian dan hyfforddiant gyda sefydliad celfyddydol.
 • derbyn cyflog pro-rata o £18,525. Bydd C&B Cymru yn ariannu hyd at 75% o’r swm hwn. Disgwylir i’r sefydliadau sy’n lletya i gyfrannu y swm sy’n weddill yn ogystal â thalu Yswiriant Gwladol ac unrhyw gyfraniad pensiwn angenrheidiol.
 • derbyn mentora gan godwr arian uwch ac arweinydd busnes.
 • cael mynediad yn rhad ac am ddim i fynychu cyrsiau hyfforddi C&B Cymru.
 • cael gwahoddiad i fynychu digwyddiadau rhwydweithio C&B Cymru, yn rhad ac am ddim.
 • derbyn profiad rheoli digwyddiadau uniongyrchol trwy helpu i gyflwyno digwyddiadau C&B Cymru.

I wneud cais i fod yn Sefydliad Lletyol Interniaeth Creadigol, cliciwch yma

Rhaglen Prentisiaethau Creadigol

Os oes gan eich sefydliad yr adnoddau i gefnogi datblygiad proffesiynol prentis, rydych yn gymwys i wneud cais. Bydd pob Prentis yn:

 ymgymryd â lleoliad 10 mis, llawn amser â thâl fel hyfforddai gyda sefydliad celfyddydol. 

 • derbyn cyflog pro-rata o £15,000. Bydd C&B Cymru yn ariannu hyd at 75% o’r swm hwn. Disgwylir i’r sefydliadau sy’n lletya i gyfrannu y swm sy’n weddill yn ogystal â thalu Yswiriant Gwladol ac unrhyw gyfraniad pensiwn angenrheidiol.  
 • derbyn mentora gan arweinydd busnes.
 • derbyn cymorth gan “Ffrind” o rwydwaith Cyn-Interniaid C&B Cymru.
 • cael mynediad am ddim i gyrsiau hyfforddi C&B Cymru.
 • cael gwahoddad i fynychu digwyddiadau rhwydweithio C&B Cymru, yn rhad ac am ddim.
 • derbyn profiad rheoli digwyddiadau uniongyrchol trwy helpu i gyflwyno digwyddiadau C&B Cymru.

I wneud cais i fod yn Sefydliad Lletyol Prentisiaeth Creadigol, cliciwch yma

 Ymgeisiwch i fod yn Intern Creadigol

Gwahoddir ceisiadau gan raddedigion diweddar o’n prifysgolion partner sy'n dymuno cymryd rhan yng nghynllun 2022-23. Bydd pob intern yn:

 • ymgymryd â lleoliad llawn-amser cyflogedig am 10 mis fel codwr arian dan hyfforddiant gyda sefydliad celfyddydol.
 • derbyn Cyflog Byw pro-rata o £18,525.
 • derbyn mentora gan godwr arian uwch ac arweinydd busnes.
 • cael mynediad yn rhad ac am ddim i fynychu cyrsiau hyfforddi C&B Cymru.
 • cael mynediad am ddim i gyrsiau hyfforddi C&B Cymru.
 • cael gwahoddad i fynychu digwyddiadau rhwydweithio C&B Cymru, yn rhad ac am ddim derbyn profiad rheoli digwyddiadau uniongyrchol trwy helpu i gyflwyno digwyddiadau C&B Cymru.

Cliciwch yma i lawrlwytho Pecyn Cais Interniaethau Creadigol.

Ymgeisiwch i fod yn Brentis Creadigol

Gwahoddir ceisiadau gan fyfyrwyr sydd wedi cwblhau cyrsiau yn un o’n colegau partner* ac sy’n dymuno cymryd rhan yng nghynllun 2022-23. Bydd pob Prentis yn:

 

 • ymgymryd â lleoliad 10 mis, llawn amser â thâl fel hyfforddai gyda sefydliad celfyddydol. 
 • derbyn cyflog pro-rata o £15,000.
 • derbyn mentora gan arweinydd busnes.
 • derbyn cymorth gan “Ffrind” o rwydwaith Cyn-Interniaid C&B Cymru.
 • cael mynediad am ddim i gyrsiau hyfforddi C&B Cymru.
 • cael gwahoddad i fynychu digwyddiadau rhwydweithio C&B Cymru, yn rhad ac am ddim derbyn profiad rheoli digwyddiadau uniongyrchol trwy helpu i gyflwyno digwyddiadau C&B Cymru.  

 Cliciwch yma i lawrlwytho Pecyn Cais Prentisiaethau Creadigol.

 Amserlen

Dyddiad

Gweithgaredd

27 Mehefin 2022

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau Interniaid

1 Gorffennaf 2022

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau Sefydliadau Celfyddydol Lletyol

4 Gorffennaf 2022

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau Prentisiaid

w/c 11 Gorffennaf 2022

Cyfweliadau – Interniaid ar y rhestr fer

w/c 18 Gorffennaf 2022

Cyfweliadau – Prentisiaid ar y rhestr fer

Diwedd Gorffennaf - Awst 2022

Cyfarfodydd cyfatebu – ymgeiswyr ar y rhestr fer a sefydliadau celfyddydol potensial

Medi / Hydref 2022

Hyfforddiant a chynefino – interniaid a phrentisiaid newydd. Lleoliadau’n cychwyn


*Colegau a phrifysgolion partner: Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Coleg Caerdydd a’r Fro, Coleg Dewi Sant, Coleg Gwent, Coleg Menai, Coleg Penybont, Coleg Sir Gâr, Grŵp Colegau NPTC, Prifysgol Bangor, Prifysgol De Cymru, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Mae Diogelu at y Dyfodol yn bosibl diolch i gefnogaeth hanfodol: