Interniaethau Creadigol

Rhaglen Interniaethau Creadigol 2020/21

 

Mae C&B Cymru yn falch o gyhoeddi y bydd y ei Rhaglen Interniaethau Creadigol hynod lwyddiannus yn rhedeg am 8fed flwyddyn o Hydref 2020.

Bydd y cynllun arloesol, sy'n gosod graddedigion diweddar i mewn i sefydliadau celfyddydol dielw fel codwyr arian dan hyfforddiant, unwaith eto yn gweithredu ledled Cymru. Hyd yn hyn, mae 20 o raddedigion sydd wedi cwblhau lleoliadau bellach yn godwyr arian proffesiynol ac mae 5 intern arall yn cael eu hyfforddi ar hyn o bryd.

Oherwydd lleihad yng nghyllid gan y sector cyhoeddus, ac effeithiau'r pandemig byd-eang sydd wedi taro'r sector diwylliannol yn galed, mae sefydliadau celfyddydol yn wynebu cryn bwysau i arallgyfeirio eu hincwm. Mae Cymru wastad wedi dioddef gan ddiffyg gweithwyr proffesiynol profiadol yn yr ardal hon ac mae C&B Cymru o'r farn mai'r unig ffordd i fynd i'r afael â'r broblem yn y tymor hir yw denu graddedigion newydd i yrfa mewn codi arian.

Yn 2020-21, bydd y Rhaglen Interniaethau Creadigol yn cynnwys dwy linyn:

Llinyn 1: Bydd graddedigion diweddar o brifysgolion partner* C&B Cymru yn cael eu gosod ar interniaethau llawn-amser, 10 mis gyda sefydliadau celfyddydol sydd ag adran codi arian sefydlog.

Llinyn 2: Bydd interniaid sydd wedi cwblhau lleoliadau Llinyn 1 yn llwyddiannus ond heb sicrhau rolau codi arian yn cael eu gosod mewn sefydliadau celfyddydol heb adran ddatblygu bwrpasol amser llawn. Mae interniaethau Llinyn 2 yn rhan-amser, gydag interniaid yn treulio 21 awr yr wythnos gyda'u sefydliad sy’n lletya.

Ymgeisiwch i fod yn Intern Creadigol

Gwahoddir ceisiadau gan raddedigion diweddar sy'n dymuno cymryd rhan yng nghynllun 2020-21.

Bydd pob intern yn:

 • ymgymryd â lleoliad llawn-amser cyflogedig am 10 mis gyda sefydliad celfyddydol dielw.
 • derbyn cyflog pro-rata o £16,000 (£13,300).
 • derbyn mentora gan godwr arian uwch ac arweinydd busnes a ddewiswyd yn arbennig i ddiwallu anghenion datblygiad proffesiynol yr intern.
 • cael mynediad yn rhad ac am ddim i fynychu cyrsiau hyfforddi C&B Cymru mewn codi arian a sgiliau busnes, yn darparu datblygiad diriaethol yn ogystal â chyfleoedd rhwydweithio allweddol gyda gweithwyr celfyddydol proffesiynol sefydledig.
 • cael gwahoddiad i fynychu digwyddiadau rhwydweithio C&B Cymru, yn rhad ac am ddim.
 • derbyn profiad rheoli digwyddiadau uniongyrchol trwy helpu i gyflwyno digwyddiadau C&B Cymru.

Bydd ymgeiswyr ar y rhestr fer yn cael eu cyfweld mewn dwy rownd trwy Zoom / Skype.

Os ydych wedi graddio’n ddiweddar o un o brifysgolion partner* C&B Cymru ac mae gennych ddiddordeb mewn ceisio am interniaeth, cliciwch yma i lawrlwytho pecyn cais.

Dychwelwch at goody.allsobrook@aandbcymru.org.uk erbyn dydd Mercher 1 Gorffennaf 2020 fan bellaf.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac oddi wrth unigolion waeth beth fo'u hil, ethnigrwydd, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd, oed, rhyw, neu anabledd.

Ymgeisiwch i fod yn Sefydliad Celfyddydol Lletyol

Yn 2020-21, bydd y Rhaglen Interniaethau Creadigol yn cynnwys dwy linyn:

Llinyn 1

Os yw’ch sefydliad yn cyflogi o leiaf un codwr arian profiadol llawn-amser, rydych yn gymwys i wneud cais ar gyfer Llinyn 1. Bydd pob intern yn:

 • ymgymryd â lleoliad llawn-amser cyflogedig am 10 mis fel codwr arian dan hyfforddiant gyda sefydliad celfyddydol dielw, yn gweithio ar prosiect penodol a mesuradwy.
 • derbyn cyflog pro-rata o £16,000 (£13,300). Bydd C&B Cymru yn darparu hyd at 80% o’r swm hwn. Disgwylir i’r sefydliadau sy’n lletya i gyfrannu y swm sy’n weddill yn ogystal â thalu Yswiriant Gwladol ac unrhyw gyfraniad pensiwn angenrheidiol.
 • derbyn mentora gan godwr arian uwch ac arweinydd busnes a ddewiswyd yn arbennig i ddiwallu anghenion datblygiad proffesiynol yr intern.
 • cael mynediad yn rhad ac am ddim i fynychu cyrsiau hyfforddi C&B Cymru mewn codi arian a sgiliau busnes, yn darparu datblygiad diriaethol yn ogystal â chyfleoedd rhwydweithio allweddol gyda gweithwyr celfyddydol proffesiynol sefydledig.
 • cael gwahoddiad i fynychu digwyddiadau rhwydweithio C&B Cymru, yn rhad ac am ddim.
 • derbyn profiad rheoli digwyddiadau uniongyrchol trwy helpu i gyflwyno digwyddiadau C&B Cymru.

Cliciwch yma i wneud cais i fod yn sefydliad sy’n lletya Llinyn 1.

Llinyn 2

Os yw'ch sefydliad yn cyflogi llai nag un codwr arian amser llawn, rydych chi'n gymwys i wneud cais am Llinyn 2. Bydd pob intern yn:

 • ymgymryd â lleoliad rhan-amser (21 awr yr wythnos) cyflogedig am 10 mis gyda sefydliad celfyddydol dielw.
 • derbyn cyflog pro-rata o £17,000 (£8,500). Bydd C&B Cymru yn darparu hyd at 80% o’r swm hwn. Disgwylir i’r sefydliadau sy’n lletya i gyfrannu y swm sy’n weddill yn ogystal â thalu Yswiriant Gwladol ac unrhyw gyfraniad pensiwn angenrheidiol.
 • derbyn mentora gan godwr arian uwch ac arweinydd busnes a ddewiswyd yn arbennig i ddiwallu anghenion datblygiad proffesiynol yr intern.
 • cael mynediad yn rhad ac am ddim i fynychu cyrsiau hyfforddi C&B Cymru mewn codi arian a sgiliau busnes, yn darparu datblygiad diriaethol yn ogystal â chyfleoedd rhwydweithio allweddol gyda gweithwyr celfyddydol proffesiynol sefydledig.
 • cael gwahoddiad i fynychu digwyddiadau rhwydweithio C&B Cymru, yn rhad ac am ddim.
 • derbyn profiad rheoli digwyddiadau uniongyrchol trwy helpu i gyflwyno digwyddiadau C&B Cymru.

Cliciwch yma i wneud cais i fod yn sefydliad sy’n lletya Llinyn 2.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, peidiwch ag oedi i gysylltu â Goody Allsobrook ar 029 2030 3023 neu e-bostio goody.allsobrook@aandbcymru.org.uk.

Dychwelwch at goody.allsobrook@aandbcymru.org.uk erbyn dydd Gwener 3 Gorffennaf 2020 fan bellaf.

Amserlen

Dyddiad

Gweithgaredd

1 Gorffennaf 2020

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau Interniaid – graddedigion a sefydliadau celfyddydol

3 Gorffennaf 2020

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau Sefydliadau Celfyddydol sy’n Lletya

w/c 13 Gorffennaf 2020

Cyfweliadau – ymgeiswyr ar y rhestr fer

w/c 20 & 27 Gorffennaf 2020

Cyfarfodydd cyfatebu – ymgeiswyr ar y rhestr fer a sefydliadau celfyddydol potensial

Medi / Hydref 2020

Hyfforddiant a chynefino – interniaid newydd

Lleoliadau yn cychwyn


*Prifysgolion partner: Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Prifysgol Bangor, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Prifysgol De Cymru, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Mae'r Rhaglen Interniaethau Creadigol yn bosibl diolch i gefnogaeth hanfodol gan: