Gwobrau C&B Cymru 2017

Gwobrau C&B Cymru 2017

Noddir gan 

  

Partneriaethau Perffaith

Cafodd y partneriaethau creadigol gorau rhwng busnes a’r celfyddydau eu cydnabod yn 24ain seremoni Wobrwyo Flynyddol Celfyddydau a Busnes Cymru, dan nawdd Valero, yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar 23 Mehefin. Derbyniodd yr enillwyr, a amrywiai o gefnogwyr unigol i gwmnïau mawr, dlysau wedi’u comisiynu’n arbennig gan yr artist Ingrid Walker sydd â’i chartref ym Mro Morgannwg.

Cyflwynwyd y gwobrau i’r enillwyr gan sêr y byd actio Clare Hingott, Amanda Mealing, Julian Lewis Jones a Will Thomas, ynghyd â’r cantorion Rebecca Evans ac Amy Wadge, a chyn-gynllunydd Changing Rooms a’r gadwraethwraig Anna Ryder Richardson.

   

Diddanwyd y gwesteion yn y seremoni tei du gan y grŵp dawns laser Photon a Band Tredegar. Ymunodd y seren o’r West End, John Owen Jones, â myfyrwyr amryddawn o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ar gyfer eu perfformiad.

   

Mae’r gwobrau’n hybu, yn cydnabod ac yn dathlu partneriaethau rhagorol rhwng y sector preifat a’r celfyddydau gan adlewyrchu’r sbectrwm gwaith eang a wneir gan C&B Cymru ar draws y wlad.

Ymhlith yr enillwyr yn y seremoni nodedig eleni roedd Bwrdd Iechyd, carchar a chwmni rhentu bythynnod gwyliau, yn ogystal â rhai o brif fusnesau Cymru. Roedd gan bob un amcanion diffiniedig eglur wrth bartneru â’r celfyddydau – hybu brand, cyrraedd marchnadoedd targed penodol, chwarae rhan weithredol yn y gymuned neu hyfforddi a datblygu staff.

Gellir gweld manylion llawn am yr holl enillwyr a'r rheini yn y rownd derfynol ar hyd ochr chwith y dudalen.

Dewiswyd enillwyr y gwobrau gan banel beirniaid annibynnol sydd ag arbenigedd ym meysydd ffurfiau ar gelfyddyd ymarferol, nawdd a nodau’r sector preifat.  Y beirniaid yw Siân Humpherson, Ymgynghorydd Busnes, Gwesty’r Royal Oak, Betws-y-coed; Debbie Green, Prif Weithredwr Coastal Housing; Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru, Arwel Gruffydd; La-Chun Lindsay, Prif Weithredwr GE Aviation Cymru, a Craig Stephenson, Cyfarwyddwr Gwasanaethau’r Comisiwn, Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Beirniadwyd Gwobr Ymgynghorydd Grant Stephens Family Law gan un o hoelion wyth Rhaglenni Datblygu Proffesiynol C&B Cymru, yr Ymgynghorydd Busnes, Ian Hannah a Jeremy Jones o Fulcrum Direct.

Yn ôl Prif Weithredwr C&B Cymru, Rachel Jones:
“Roedd safon y cystadleuwyr ar gyfer gwobrau 2017 yn rhagorol gan ddangos yr amrywiaeth gynyddol o fusnesau sy’n ymgysylltu’n llwyddiannus â’r celfyddydau. Mae’r cysylltiadau hynny’n grymuso llawer o bobl a chymunedau sydd bellach yn profi cyfleoedd artistig efallai na fuasai ar gael fel arall.

“Mae’r partneriaethau sydd wedi’u cydnabod yn profi bod buddsoddi yn y celfyddydau’n sicrhau manteision masnachol pendant a hefyd yn gadael i gwmnïau gael effaith go iawn y tu hwnt i’r gweithle. Rydym yn ffodus iawn o dderbyn cefnogaeth gyson gan ein noddwyr a phartneriaid ac rwyf wrth fy modd i ni lwyddo eleni i dynnu sylw at y gwaith pwysig sy’n mynd ymlaen ledled Cymru.” 

Prif noddwr y Gwobrau oedd y cwmni ynni byd-eang Valero, sy’n cefnogi’r seremoni am yr 8fed flwyddyn. Yn ôl Rheolwr Materion Cyhoeddus y Burfa, Stephen Thornton:

“Mae gan Gymru enw da’n fyd-eang am greadigrwydd a diwylliant. Mae’r enw da hwn yn cael ei danategu gan gydweithrediad cryf rhwng y celfyddydau a byd busnes. Wrth graidd yr ymdrechion hyn mae Celfyddydau a Busnes Cymru, sefydliad sy’n chwarae rôl hanfodol wrth gefnogi datblygu cysylltiadau rhwng sefydliadau celfyddydol a’r sector preifat yng Nghymru. Unwaith eto, mae Purfa Penfro Valero’n hynod falch o fedru cefnogi Gwobrau Celfyddydau a Busnes Cymru fel y prif noddwr a dathlu’r partneriaethau cyfoethog a chyffrous rhwng y celfyddydau a busnes yng Nghymru sydd o fudd i bob sector o’r gymuned.”

Mae Gwobrau C&B Cymru hefyd yn elwa o gefnogaeth gadarn o ran nwyddau a gwasanaethau gan amrywiaeth o fusnesau sydd â’u cartref yng Nghymru, gan gynnwys Bragdy’r Gogarth, Carrick Design & Print, Celtic Spirit Company, FlightLink Cymru, Flower Lodge, Fruitapeel, Gemwaith Mari Thomas, Intercity Removals, Llanllyr Source, Maes Awyr Caerdydd, Pant Du, Park Plaza Caerdydd, Seidr Hallets, Seidr y Mynydd a Spindogs. Partner cyfryngau’r Gwobrau yw Orchard.

Am wybodaeth bellach am y Gwobrau, cysylltwch â contactus@aandbcymru.org.uk