Gwobr Ymgynghorydd y Flwyddyn 2019

Gwobr Ymgynghorydd y Flwyddyn 2019

Enillydd: Hayley Hughes, Celtic HR

Hayley Hughes, Celtic HR a Kai Owen

Llun gan Glenn Edwards

Dechreuodd perthynas Hayley fel cynghorydd gyda Touch Trust pan oedd yr elusen yn cael ei hailstrwythuro. Ers hynny mae hi wedi ymuno â’r Bwrdd a, tra’n parhau i ddarparu cyngor AD arbenigol, mae ei chyfrifoldebau wedi ehangu ac mae hi nawr yn cefnogi’r sefydliad i gyflawni dyfodol cynaliadwy. Roedd Hayley yn allweddol mewn ail-drafod cytundeb prydles ac wedi darparu hyfforddiant i staff ar fwlio ac aflonyddu. Mae ei hymrwymiad a’i phersonoliaeth atyniadol wedi ysgogi staff ar adeg o ansicrwydd. Roedd hi yn noddi parti Nadolig y tîm yn bersonol ac wedi ymgymryd ag ymgyrch codi arian sylweddol ar gyfer yr elusen sy’n cefnogi pobl sydd ag anableddau dwys a lluosog drwy’r celfyddydau. Canmolodd Touch Trust gefnogaeth amhrisiadwy Hayley ac mae hi’n credu bod gweithio gyda’r elusen wedi ehangu ei phrofiad yn sector y celfyddydau ac wedi rhoi iddi foddhad personol anhygoel wrth wneud gwahaniaeth i fywydau unigolion sy’n agored i niwed.

Yn y Rownd Derfynol

Hoodi Ansari, GoCompare

Mae myfyriwr graddedig Ffotograffiaeth Ddogfennol, Hoodi, yn Gadeirydd Bwrdd g39, oriel wedi’i harwain gan artistiaid yng Nghaerdydd. Mae’n dod â’i wybodaeth enfawr am ddatblygu busnes i’r sefydliad celfyddydau cyfoes, rhoddodd dystiolaeth ar ran g39 i ymchwiliad y Cynulliad Cenedlaethol ac mae ei arbenigedd wedi cael effaith enfawr ar sefydlogrwydd a pherfformiad yr oriel, yn ogystal ag atgyfnerthu ei hyder am y dyfodol.

Gemma Barnett, Blake Morgan LLP 

Ymunodd Rheolwr Gweithredu Gemma â Bwrdd Rubicon, y sefydliad dawns cymunedol lle’r oedd hi arfer mynychu dosbarthiadau. Roedd ei hystod o sgiliau busnes yn atgyfnerthu’r Bwrdd ac mae Gemma hefyd wedi defnyddio ei chysylltiadau proffesiynol i gyflwyno Rubicon i nifer fawr o lunwyr barn a darpar noddwyr. Mae hi’n arwain ar agweddau o newid busnes strategaethol ac ar fin dod yn Is-Gadeirydd y Bwrdd.

James Downes, Tŷ'r Cwmnïau 

Fel aelod o Fwrdd Hijinx, goruchwyliodd James gyflwyniad strategaeth ddigidol newydd a helpu gyda chydymffurfiad â GDPR, yn ogystal â chreu strwythur rheoli newydd. Mae Hijinx yn teimlo bod ei gyfraniad wedi bod yn hanfodol ac mae James yn dweud bod gweithio gyda’r cwmni wedi dod â buddion personol a phroffesiynol iddo ac wedi datblygu ei dealltwriaeth o amrywiaeth.