Gwobr Dyngarwch C&B Cymru

Gwobr Dyngarwch C&B Cymru

David Seligman, OBE

Mae’r cyfreithiwr o fri o Gaerdydd, David Seligman a’i ddiweddar wraig Philippa wedi bod yn hael eu cefnogaeth i’r celfyddydau ers dros bedwar degawd. Mae eu cyfraniad eithriadol wedi bod yn hanfodol wrth ddatblygu seilwaith diwylliannol y brifddinas ac yn 2010, nhw ill dau oedd y Cymry cyntaf i dderbyn Medal Tywysog Cymru am Ddyngarwch yn y Celfyddydau.

Dros y blynyddoedd, mae amrywiaeth o sefydliadau a chanolfannau wedi elwa ar gryn dipyn o gefnogaeth ariannol ac arall.

Bu David yn allweddol wrth sefydlu Canolfan Mileniwm Cymru fel canolfan celfyddydau perfformio o fri, gan gyfrannu cymorth cyfreithiol, eiriolaeth a chyllid yn ystod y cyfnod cychwynnol. Mae’n dal i fod yn gyfaill hael i’r Ganolfan.

Gyda Philippa, mae David wedi bod yn gefnogwr hirdymor i Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Cyfrannodd y Seligmaniaid rodd sylweddol i ddatblygu cyfleusterau newydd yn y coleg. Dilynwyd hyn gan David yn ddiweddar gyda rhoddion pellach gan gynnwys dyfarniadau blynyddol i fyfyrwyr opera.

Yn 2015, fe wnaeth David gyfraniad mawr i Chapter. Mae’n teimlo cysylltiad personol cryf â’r adeilad (ei hen ysgol) a bu’n aelod o fwrdd y ganolfan gelfyddydau ar ddechrau’r 1970au. Bydd y rhodd yn sicrhau llawer o weithgarwch y ganolfan i’r dyfodol hyd y gellir ei ragweld ac mae’r ddau brif ofod perfformio wedi eu hailenwi yn Theatr a Stiwdio Seligman.

Teimlai C&B Cymru fod brwdfrydedd y Seligmaniaid am y celfyddydau, ynghyd â’u hymrwymiad i daenu’r buddion yn eang yn y gymuned, yn enghraifft eithriadol o wir ddyngarwch ac roeddent am gydnabod haelioni parhaus David. 

Roedd C&B Cymru yn awyddus i sôn yn arbennig am ddau unigolyn haelionus arall am eu cefnogaeth amhrisiadwy i’r celfyddydau yng Nghymru

Joanna Munro am gefnogi cynllun Awduron Preswyl yn Llyfrgell Gladstone ym Mhenarlâg. Mae ei rhoddion eisoes wedi ariannu 11 o breswyliadau ac fe ddywed yr elusen fod y buddsoddiad wedi gosod y cynllun ar seiliau ariannol cadarn.

Babs Thomas am ei hymrwymiad ariannol i’r Elusen Aloud sy’n cefnogi côr Only Cardiff Boys Aloud. Ar ben hynny, mae hi’n aelod gwerthfawr o’r bwrdd, yn godwr arian diflino ac yn eiriolwraig frwd dros yr elusen.