Gwobr Celfyddydau Hospital Innovations 2017

Gwobr Celfyddydau Hospital Innovations 2017

Enillydd: Theatr Clwyd

Liam Evans Ford ac Annie Dayson, Theatr Clwyd a Dr Phil George

Gwnaethpwyd argraff enfawr ar y beirniaid gan yr amrywiaeth o bartneriaethau y mae Theatr Clwyd wedi’i datblygu. Canmolodd eu cynaliadwyedd a’r ffordd ddychmygus y mae’r sefydliad wedi paru ei weithgareddau â gwahanol nodau ac amcanion ei bartneriaid busnes.

Mae perthynas 13 blynedd â ScottishPower Foundation yn ymdrin â phroblemau ymddygiad gwrthgymdeithasol pobl ifanc drwy weithdai drama arloesol; mae’r theatr yn mynd i’r afael ag anghenion addysgol allweddol yn ei waith â Rhaglen Gogledd a Chanolbarth Cymru Ymestyn yn Ehangach gan gyfoethogi bywydau dioddefwyr dementia a’u gofalwyr drwy fenter â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.   

Yn 2016, bu menter Justice in a Day y theatr, gyda chymorth ScottishPower Foundation, yn targedu myfyrwyr Blwyddyn 9 drwy ddrama ryngweithiol oedd yn rhoi sylw i broblemau ymosod, yfed dan oed, camddefnyddio steroidau a bwlio ar y cyfryngau cymdeithasol. 

Tanio brwdfrydedd ysol am wyddoniaeth ac entrepreneuriaeth ymhlith plant ysgol gynradd oedd y sbardun y tu ôl i ddramâu arbennig i’r dosbarth oedd wedi’u noddi gan y Rhaglen Ymestyn yn Ehangach.

Mae Arts from the Armchair yn brosiect sy’n rhoi cefnogaeth i bobl sy’n colli eu cof, a’u gofalwyr. Mae Theatr Clwyd yn chwarae rôl enfawr yn y prosiect hwn â’r Bwrdd Iechyd, gyda staff o bob adran yn rhannu eu gwaith gan roi cyfleoedd ymarferol i gyfranogwyr fod yn greadigol. Mae gwella iechyd a lles drwy’r celfyddydau’n hollbwysig i waith Theatr Clwyd a chanmolodd y beirniaid ei gweledigaeth wrth hyrwyddo pŵer adferol y celfyddydau mewn cymuned ehangach.  

Yn y Rownd Derfynol

Yr Elusen Aloud am ei phartneriaethau â Chymdeithas Adeiladu’r Principality, ScottishPower Foundation a Snowdonia Cheese Company.  Dymunai’r beirniaid gydnabod yr effaith sylweddol y mae gwaith Aloud wedi’i chael ar bobl ifanc ar draws Cymru, gwaith sydd wedi’i alluogi gan ei phartneriaethau canolbwyntiedig a chynaliadwy â busnes.

Rubicon Dance mewn cydnabyddiaeth o’i bartneriaethau creadigol â Chymdeithas Adeiladu’r Principality a Phrifysgol De Cymru a ganmolwyd gan y beirniaid am y budd amlwg a gynigiant i’w gilydd.