Gwobr Celfyddydau Hospital Innovations 2016

Gwobr Celfyddydau Hospital Innovations 2016

Enillydd: Hijinx

Clare Williams, Hijinx a Dr Phil George, Cyngor Celfyddydau Cymru

Llun gan Glenn Edwards

Dechreuodd partneriaeth Hijinx â Western Power Distribution yn 2002 pan gefnogodd y busnes Grŵp Cymunedol Odyssey’r cwmni theatr. Ers hynny, mae’r berthynas wedi datblygu i fynd i’r afael ag amcanion y busnes o ran hyfforddiant ac ymgysylltu â’r gymuned.

Un o brif weithgareddau Hijinx yw datblygu actorion ag anableddau dysgu mewn academïau yng Nghaerdydd, Caerfyrddin a Phrestatyn ac yna sicrhau cyfleoedd gwaith ar eu cyfer. Mae’r actorion wedi defnyddio eu sgiliau mewn chwarae rôl i hyfforddi staff canolfan gyswllt WPD, gan eu helpu i ddeall yn well anghenion cwsmeriaid sy’n agored i niwed. Cafodd staff WPD ddealltwriaeth ddyfnach o’r heriau a’r rhwystrau sy’n wynebu rhai cwsmeriaid gan sylweddoli pwysigrwydd trin pob galwr fel unigolyn. Mor llwyddiannus fu’r prosiect nes bydd staff WPD yng nghanolbarth Lloegr yn ymgymryd â’r hyfforddiant eleni. Bydd gweithio y tu allan i Gymru’n datblygu ymhellach brofiadau bywyd a sgiliau actorion Hijinx sydd, yn ogystal â derbyn ffioedd proffesiynol, yn tyfu o hyd o ran hyder, cymhelliad a menter. 

Derbyniodd y bartneriaeth hon y nifer mwyaf o bleidleisiau o holl enwebiadau 2016 gan y beirniaid. Roeddent yn cytuno mai dyma ffordd wych o hyfforddi staff busnesau wrth roi cyfleoedd gwerthfawr i actorion Hijinx. Buont yn canmol ymagwedd y cwmni theatr tuag at gydweithio â’r sector corfforaethol sy’n sicrhau buddion ar y cyd ac sydd wedi sefydlu ffrwd incwm gynaliadwy.     


Yn y Rownd Derfynol 

Yr Elusen Aloud am ei phartneriaethau â Chymdeithas Adeiladu’r Principality, Hospital Innovations, ScottishPower Foundation a Snowdonia Cheese Company.

Theatr Clwyd am ei phartneriaeth â ScottishPower Foundation.