Gwobr Celfyddydau Hodge 2019

Gwobr Celfyddydau Hodge 2019

Enillydd: Cwmni Theatr Arad Goch

Cwmni Theatr Arad Goch, David Morpeth, Cadeirydd C&B Cymru a Mark Evans, Hodge

Llun gan Glenn Edwards

“Partneriaeth neilltuol” oedd dyfarniad y beirniaid ar waith Cwmni Theatr Arad Goch gyda Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys. Roeddent yn llwyr gytûn ddylai ffordd mor drawiadol a chreadigol o gyflawni amcanion busnes drwy’r celfyddydau ennill gwobr eleni.  Arweiniodd y berthynas waith agos rhwng Arad Goch a’i bartner busnes at ddrama newydd a oedd yn mynd i’r afael â’r mater sensitif o gamfanteisio rhywiol mewn ardaloedd gwledig a gafodd effaith gwirioneddol ar fywydau cynulleidfaoedd ifanc. Mae ymwybyddiaeth o’r peryglon nawr yn well ac yn barod mae gwelliant mewn hysbysu’r awdurdodau o gamfanteisio rhywiol a chamddefnydd cyffuriau.

Wedi’i ysgrifennu yn Gymraeg a Saesneg, mae Hudo/Tempted yn gynhyrchiad theatr fforwm sydd yn barod wedi’i weld gan tua 3,000 o ddisgyblion ysgolion uwchradd a fydd ar daith o gwmpas ysgolion ledled Cymru yn ddiweddarach yn 2019.

Teimlodd y beirniaid, gyda thîm yn cyfateb i ddim ond 12 aelod o staff llaw n-amser, fod Arad Goch, sydd wedi’i leoli yn Aberystwyth, wedi bod yn anhygoel o lwyddiannus mewn datblygu partneriaeth mor arloesol gyda Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu. Estynnwyd llongyfarchiadau i’r cwmni am ymgysylltu â phobl ifanc a’u haddysgu a’u diogelu mewn ffordd mor greadigol.

Yn y Rownd Derfynol

Hijinx am ei bartneriaethau arleosol gyda Hugh James, Maes Awyr Caerdydd, Prifysgol De Cymru, Traveline Cymru a Wales & West Utilities.

Theatr Clwyd am ei bartneriaethau creadigol gyda Cyfoeth Naturiol Cymru, ScottishPower Foundation a Ymddiriedolaeth Heddlu Gogledd Cymru a’r Gymuned.