Gweithwyr Proffesiynol Ifanc ar Fyrddau

A fyddai'ch mudiad yn elwa o weithio gydag arweinydd busnes y dyfodol?

Mae Gweithwyr Proffesiynol Ifanc ar Fyrddau (YPB) C&B Cymru yn cynnwys arweinwyr busnes y dyfodol yn rheng flaen y celfyddydau drwy eu lleoli ar Fyrddau mudiadau diwylliannol llewyrchus.

Mewn amgylchedd cystadleuol, gall craffter busnes gael effaith enfawr ar Fwrdd mudiad celfyddydol, yn helpu i sicrhau iechyd tymor hir y sector creadigol.

Mae YPB yn galluogi gweithwyr addawol, dawnus (o 21 i 35 oed) i chwarae rhan allweddol mewn llwyddiant a chynaladwyedd mudiadau celfyddydol trwy gyfrannu eu sgiliau, egni ac arbenigedd. Yn gyfnewid am hynny, byddant yn ehangu eu gorwelion, codi eu hyder a gwella eu sgiliau rheoli.

Sut mae'n gweithio

Mae C&B Cymru yn paru cyfranogwyr yn ofalus gyda mudiadau celfyddydol sy'n gobeithio cryfhau eu Byrddau gydag arbenigedd busnes. Gall rhai mudiadau gael mynediad at sgiliau penodol mewn meysydd fel cyllid, y gyfraith, adnoddau dynol neu farchnata, tra bod eraill yn chwilio am bersbectif busnes cyflawn.

Gweithredir proses YPB fel a ganlyn:

  • Mae Prif Weithredwr ac / neu Gadeirydd yn cwblhau ffurflen gais YPB ac yn mynychu cyfweliad diagnostig un i un er mwyn adnabod y sgiliau, anghenion ac ymrwymiad penodol sydd angen arnynt;
  • Gwahoddir Prif Weithredwr a Chadeirydd y mudiad celfyddydol i fynychu cwrs cyflwyno hanner diwrnod C&B Cymru;
  • Mae C&B Cymru yn adnabod unigolyn sy'n debygol o fod yn addas iawn i'r Bwrdd. Cyn hyn, mi fydd yr unigolyn yn mynychu seminar hanner diwrnod ar hyfforddiant llywodraethu er mwyn sicrhau ei fod nhw'n deall rolau a chyfrifoldebau Cyfarwyddwr anweithredol;
  • Os ydy'r lleoliad o ddiddordeb i'r ddwy ochr, trefnir cyfarfod i drafod y cyfle yn fwy manwl
  • Mae'r cyfranogwr yn mynychu cyfarfod Bwrdd fel gwyliwr;
  • Os bydd cytundeb ar y cysylltiad, caiff Mentor Bwrdd addas ei adnabod o Fwrdd presennol y mudiad celfyddydol i gefnogi'r cyfranogwr;
  • Mi fydd C&B Cymru hefyd yn cefnogi'r cyfranogwr trwy gydol tymor y Bwrdd;
  • Gwahoddir y cyfranogwr i fod yn aelod o Fforwm YPB sy'n cwrdd yn chwarterol mewn amgylcheddau creadigol ac ysgogol. Caiff mudiadau sy'n cymryd rhan mewn YPB y cyfle i gynnal cyfarfod lle bo'n addas.

Cymhwyster a Phris

Mae cyfranogiad mewn YPB yn rhad ac am ddim i aelodau celfyddydol C&B Cymru.

Os oes gennych ddiddordeb mewn trafod y cyfle hwn ymhellach, cysytwch â ni ar 029 20303023.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau - dydd Gwener 20 Rhagfyr 2019.