Gweithwyr Proffesiynol Ifanc ar Fyrddau

A allwch chi helpu mudiad celfyddydol i ffynnu?

Mae Gweithwyr Proffesiynol Ifanc ar Fyrddau (YPB) C&B Cymru yn cynnwys arweinwyr busnes y dyfodol yn rheng flaen y celfyddydau drwy eu lleoli ar Fyrddau mudiadau diwylliannol llewyrchus. Mae cyfranogion yn cyfannu eu sgiliau, egni ac arbenigedd ac yn cael lot yn ôl.

Mewn amgylchedd cystadleuol, gall craffter busnes gael effaith enfawr ar Fwrdd mudiad celfyddydol. Mae YPB yn galluogi gweithwyr addawol, dawnus (o 21 i 35 oed) i chwarae rhan allweddol mewn llwyddiant a chynaladwyedd mudiadau celfyddydol. Yn gyfnewid am hynny, byddant yn profi'r gwahaniaeth o fod yn aelod o Fwrdd diwylliannol, yn gwybod eu bod yn rhoi rhywbeth gwerthfawr yn  ôl a llwybr creadigol tuag at ddatblygiad proffesiynol.

Mae dod yn gyfarwyddwr anweithredol yn sector celfyddydol cyfoethog Cymru yn galluogi arweinwyr y dyfodol i ehangu eu gorwelion, codi eu hyder a gwella eu sgiliau rheoli. Trwy drosglwyddo eu harbenigedd mewn amgylchedd newydd a chreadigol, mae unigolion yn dod â syniadau newydd, gwell cymhelliant a phersbectif ehangach yn ôl i'w gweithle.

Sut mae'n gweithio

Mae YPB yn darparu hyfforddiant, mentora a chefnogaeth i sicrhau bod gweithwyr proffesiynol ifanc sydd ar ddechrau eu gyrfaoedd yn carlamu eu medrau trwy'r profiad rheoli strategaethol ymarferol hwn.

Mae C&B Cymru yn paru cyfranogwyr yn ofalus gyda mudiadau celfyddydol sy'n gobeithio cryfhau eu Byrddau. Mae rhai mudiadau yn chwilio am aelodau newydd sydd â sgiliau penodol mewn meysydd fel cyllid, y gyfraith, adnoddau dynol neu farchnata, tra bod eraill yn chwilio am bersbectif busnes cyflawn.

Fel arfer cynhelir cyfarfodydd Bwrdd yn chwarterol a disgwylir ymrwymiad o un flwyddyn o leiaf.

Gweithredir proses YPB fel a ganlyn:

  • Mae'r cyfranogwr yn mynychu cyfweliad diagnostig un i un gyda C&B Cymru er mwyn adnabod eu cymhellion, diddordebau a sgiliau unigol;
  • Mae seminar hyfforddiant llywodraethu hanner diwrnod yn helpu'r cyfranogwr ddeall rolau a chyfrifoldebau Cyfarwyddwr anweithredol;
  • Mae C&B Cymru yn adnabod Bwrdd sy'n debygol o fod yn addas iawn i'r unigolyn. Os yw'r lleoliad o ddiddordeb, cynhelir cyfarfod gyda'r Cadeirydd a'r Prif Weithredwr i drafod y cyfle yn fwy manwl;
  • Mae'r cyfranogwr yn mynychu cyfarfod Bwrdd fel gwyliwr;
  • Os bydd cytundeb ar y cysylltiad, caiff Mentor Bwrdd addas ei adnabod i gefnogi'r cyfranogwr;
  • Mi fydd C&B Cymru hefyd yn cefnogi'r cyfranogwr trwy gydol tymor y Bwrdd;
  • Gwahoddir y cyfranogwr i fod yn aelod o Fforwm YPB sy'n cwrdd yn chwarterol mewn amgylcheddau creadigol ac ysgogol. Mae'n darparu llwyfan i rwydweithio gydag unigolion o'r un feddwl, trafod materion perthnasol a rhannu ymarfer gorau.

Cymhwyster a Phris

Mae'r cyfle i gymryd rhan yn YPB yn agored yn unig i weithwyr aelodau busnes C&B Cymru ac mae'n costio £500 + TAW y person.

I gofrestru eich diddordeb yn eich gweithwyr i gymryd rhan, cwblhewch y ffurflen hon a'i dychwelyd i Becca.Lloyd@aandbcymru.org.uk erbyn dydd Gwener 20 Rhagfyr fan bellaf.