Enillwyr Categoriau Busnes 2016

Celfyddydau, Busnes a Hunaniaeth Brand, noddir gan Great Western Railway 

Enillydd: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Canolfan Mileniwm Cymru, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Rebecca Evans

Noddi prosiect blwyddyn ar ei hyd Canolfan Mileniwm Cymru a ddaeth i’w benllanw ym mherfformiadau Fersiwn Ysgolion Les Misérables oedd y ffordd berffaith o gyrraedd marchnad darged i radd berfformio Gymraeg newydd y Brifysgol. Mae’r ddau bartner yn anelu at ddatblygu doniau creadigol ifainc ar draws y wlad a bu’r prosiect dwyieithog yn ymgysylltu â bron i 250 o bobl ifainc. Cymerodd y cast o dros 100 o berfformwyr ran hefyd yn nathliadau 30 mlwyddiant y sioe gerdd yn Llundain ochr yn ochr â Syr Cameron Mackintosh. Arweiniodd brandio helaeth Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant at dreblu’r ceisiadau am y cwrs BA yn ei ail flwyddyn yn ogystal â gwneud y brand yn fwy amlwg i ymwelwyr â’r Ganolfan a thrwy ei sianeli marchnata.

Codwyd proffil y Brifysgol hefyd o ran hyfforddiant yn y celfyddydau perfformio gydag 20 Awdurdod Lleol yng Nghymru wrth gryfhau ei pherthynas â Chanolfan Mileniwm Cymru, S4C a’r Urdd ac mae llwyddiant y prosiect i’r ddau barti wedi agor y drws i gydweithrediadau pellach yn y dyfodol.

 

Celfyddydau, Busnes a'r Gymuned, noddir gan Wales & West Utilities

Enillydd: United Welsh Housing Association

United Welsh Housing Association a Luke Bailey

Mae’r landlord cymdeithasol, sy’n gweithio ar draws 11 o awdurdodau lleol yn Ne Cymru, yn partneru NoFit State Circus ar ddau brosiect cymunedol. Mae Silver Circus yn cael tenantiaid hŷn sydd â phroblemau o ran iechyd a mynediad i gymryd rhan mewn dosbarthiadau wythnosol. “Mae’n cadw’ch meddwl i fynd ac yn rhoi hwb i’ch hyder”, yn ôl un cyfranogwr 95 oed. Mae United Welsh hefyd yn cefnogi BLOCK, prosiect teithio awyr agored proffesiynol newydd NoFit State a gyflwynir mewn 4 cymuned amddifad – Tredegar, Aberbargod, Bryn Aber a Pharc Lansbury. Bydd y daith a’i gweithdai cysylltiedig yn ymgysylltu â thros 2,000 o bobl. Yn ôl NoFit State, mae wedi canfod ‘partner busnes sy’n rhoi ei gymuned ar ganol yr hyn mae’n ei wneud’. Cred United Welsh fod cydweithio ag artistiaid o’r radd flaenaf o NoFit State yn rhoi mynediad i’w tenantiaid i gelfyddydau o’r safon uchaf lle bynnag maent yn byw. Cytunodd y beirniaid mai dyma enghraifft neilltuol o bartneriaeth busnes / y celfyddydau yn dod â budd go iawn i’r gymuned.   

 

Celfyddydau, Busnes a Phobl Ifanc, noddir gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd 

Enillydd: ScottishPower Foundation

ScottishPower, Theatr Clwyd a Rakie Ayola

Chwythwyd pennau’r beirniaid gan ymrwymiad ScottishPower i ddau brosiect pellgyrhaeddol yng Ngogledd Cymru. Mae perthynas y busnes â Theatr Clwyd wedi datblygu dros 12 mlynedd gan fynd i’r afael yn llwyddiannus ag amryw o wahanol faterion anodd gyda phobl ifainc. Cafodd Justice in a Day a’i dilyniant Connor’s Time eu hanelu at fyfyrwyr sydd mewn perygl o gymryd rhan mewn ymddygiad troseddol. Mae’r dramâu rhyngweithiol wedi cael effaith drawsnewidiol ar y bobl ifainc ac wedi’u cydnabod gan gyrff arbenigol yn y system gyfiawnder. Dim ond un o fuddion pendant y prosiect yw’r lleihad mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol ar safleoedd ScottishPower. Mae’r bartneriaeth hefyd wedi datblygu cysylltiadau agosach ag ysgolion uwchradd gan helpu’r busnes i recriwtio prentisiaid. Bu ScottishPower hefyd yn noddi’r corau Only Boys Aloud newydd yng Ngogledd Cymru gan fynd i’r afael â’r broblem recriwtio honno a hefyd cefnogi a datblygu sgiliau a hyder bechgyn yn eu harddegau o rai o ardaloedd mwyaf amddifad y rhanbarth.

 

Celfyddydau a Busnes Bach, noddir gan Gymdeithas Adeiladu'r Principality

Enillydd: Clwb Ifor Bach

Mei Gwynedd a Hannah Stone

Mae Clwb Ifor Bach yn cydweithio â gŵyl Gymraeg Caerdydd, Tafwyl, er 2012. Mae’r clwb nos a agorodd ym 1983 fel canolfan gerddoriaeth a chymdeithasol Gymraeg y ddinas yn noddi’r llwyfan acwstig yn yr ŵyl ac mae ei staff yn cael profiad gwerthfawr fel rheolwyr llwyfan. Yn 2015, tyfodd y bartneriaeth i gynnwys gigiau mewn gwahanol ganolfannau ar hyd y flwyddyn, megis eglwys leol i ddenu cynulleidfa hŷn. Trawyd y beirniaid gan ba mor berffaith y mae’r partneriaid yn cydweddu a sut, drwy gydweithio, maent yn cyflawni’r amcanion a rennir ganddynt. Yn 2016, cychwynnodd Clwb Ifor Bach nawdd 3 blynedd newydd i Tafwyl sy’n cynnwys arian a chefnogaeth mewn nwyddau a gwasanaethau. Mae’r bartneriaeth yn llwyddo i gyflwyno cerddoriaeth Gymraeg i gynulleidfaoedd newydd a hefyd yn darparu cyfleoedd perfformio i 16 o egin-fandiau, gan sicrhau y gall yr ŵyl dalu’r ffioedd priodol iddynt.

 

Celfyddydau, Busnes ac Iechyd, noddir gan Western Power Distribution

Enillydd: Cartrefi Conwy

Cartrefi Conwy, Oriel Colwyn a Charles Dale

Teimlai’r beirniaid fod y bartneriaeth rhwng Cartrefi Conwy a Paul Sampson Oriel Colwyn y tu hwnt o rymus ac yn enillydd amlwg yn y categori hwn. Yn 2014, lluniodd Paul gwrs ffotograffiaeth ddigidol i bobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi cysgodol. Y nod oedd datblygu sgiliau’r cyfranogwyr a gwella eu hyder mewn cysylltiad â chyfryngau cymdeithasol a’r rhyngrwyd. Trodd y prosiect cychwynnol hwn yn glwb ffotograffiaeth sefydledig. O’r 12 sy’n cymryd rhan, mae 8 yn ddynion, sydd yn draddodiadol yn fwy cyndyn o ymuno â gweithgareddau grŵp.

Comisiynwyd y cyfranogwyr i ddogfennu bywyd ar y rhandir i gystadleuaeth Cymru a Phrydain yn eu Blodau. Bellach maent yn awyddus i sefydlu gwefannau i ddangos eu gwaith ac yn mentora aelodau newydd o’r grŵp yn hyderus. Mae Cartrefi Conwy wrth ei fodd o weld bod cyfeillgarwch ac ymdeimlad ag ymrymuso ar dwf drwy greadigrwydd, gan brofi’r buddion i iechyd a llesiant sy’n deillio o ymgysylltu â’r celfyddydau.  

 

Celfyddydau, Busnes a'r Amgylchedd, noddir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a The Waterloo Foundation

Enillydd: Jones Bros

Jones Bros ac Anna Ryder Richardson 

Roedd y Peirianwyr Sifil Jones Bros am edrych ar ffyrdd o ailddefnyddio ac ailgylchu eu deunyddiau gwastraff ynghyd â chysylltu â’r gymuned ac ysbrydoli pobl ifainc i weithio yn y diwydiant. Bu’r busnes yn cydweithio â Chanolfan Grefft Rhuthun i gynnal gweithdai i 115 o ddisgyblion ysgol lleol a fu’n troi gwastraff yn gerfluniau. Dangosodd y sesiynau bwysigrwydd ailgylchu gan gyrraedd eu hanterth mewn arddangosfa yn y ganolfan grefft. Bu diwrnod datblygu proffesiynol i staff gweinyddol Jones Bros yn amlygu’r deunyddiau a ddefnyddir mewn prosiectau peirianneg sifil a sut gellir eu trawsnewid yn weithiau celf. Gweithiodd y 9 aelod o staff yn ymarferol â deunyddiau nad oeddent wedi’u nabod cyn hynny ond fel eitem ar anfoneb. Mor llwyddiannus fu’r prosiect nes bydd Jones Bros yn cynnwys yr astudiaeth achos hon wrth dendro am waith yn y dyfodol. Teimlai’r beirniaid fod y prosiect yn dangos pa mor effeithiol y gall y celfyddydau fod wrth fynd i’r afael yn greadigol â materion amgylcheddol.

 

Celfyddydau, Busnes a Gweithwyr, noddir gan Cartrefi Conwy

Enillydd: Western Power Distribution

Western Power Distribution, Hijinx a Connie Fisher

Pan oedd Western Power Distribution eisiau i staff eu canolfan gyswllt ddelio’n well â chwsmeriaid sy’n agored i niwed, trodd at Hijinx o Gaerdydd. Mae’r cwmni theatr wedi hyfforddi 10 o actorion sydd ag anableddau dysgu mewn technegau chwarae rôl. Buont yn cyflwyno gweithdai i helpu staff WPD i gyfathrebu’n effeithiol â phobl sydd ag anabledd dysgu, anghenion arbennig neu sy’n dioddef o bryder a straen. Mae dros 150 o staff wedi’u hyfforddi hyd yn hyn, gyda 100 o rai eraill i elwa yn 2016. Yn ôl y cyfranogwyr, mae ganddynt well dealltwriaeth o lawer o anabledd yn gyffredinol ac mae’r prosiect wedi gwella sut maent yn cyflwyno eu gwasanaeth. Nod WPD yw rhoi’r cyfle datblygu hwn i’w holl staff rheng flaen a, diolch i’r berthynas sydd eisoes wedi’i sefydlu â’r actorion sydd ag anableddau dysgu, bydd gweithwyr y busnes yn gwirfoddoli yng Ngŵyl Undod Hijinx ac mae nawdd i sioe Nadolig Odyssey eisoes wedi’i gadarnhau. Cytunodd y beirniaid yn unfrydol mai partneriaeth wirioneddol eithriadol oedd hon a’r enillydd amlwg yn y categori hwn. 


Lluniau gan Glenn Edwards