Enillwyr 2014

Enillwyr Gwobrau C&B Cymru 2014

Ymgynghorydd Busnes y Flwyddyn, noddir gan Prifygol De Cymru
Enillydd: Kay Walters, Pobol

Image by Glenn Edwards
Lee Mead a Kay Walters, Pobol

Roedd y beirniaid yn unfryd unfarn fod cyfraniad Kay I Artis Community yn gryf ym mhob maes. Mae’r sefydliad wedi darparu profiadau celfyddydol proffesiynol ar draws Rhondda Cynon Taf am dros 20 mlynedd. Dechreuodd Kay leoliad Banc Sgiliau yn 2011 i roi polisïau a systemau adnoddau dynol newydd ar waith. Yna, pan aeth y sefydliad ati i ail-frandio, bu’n rhaid ailstrwythuro a dangosodd Kay ymrwymiad pellach drwy ymuno â’r bwrdd gan ddod yn Gadeirydd ar ôl hynny. Mae Artis Community yn credu na fyddai wedi ymdopi â’r newid sefydliadol heb ei chefnogaeth, cyngor, cryfder a’I doethineb. I Kay, mae’r profiad wedi bod yn fuddiol mewn llawer o ffyrdd yn bersonol ac yn broffesiynol, gan ddatblygu sgiliau arwain a mentora a gwell dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o’r celfyddydau.

Celfyddydau, Busnes a Hunaniaeth Brand, noddir gan Arup
Enillydd: Penderyn

Image by Glenn Edwards
Caroline Berry a Laura Davies, Penderyn

Daeth Penderyn, brand adnabyddus Welsh Whisky, o hyd i bartner delfrydol yng Ngŵyl Amser Jazz gynta Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Roedd y nawdd yn cysylltu’r busnes yn amlwg â pherfformiadau o ansawdd uchel ar gyfer cynulleidfa a ddenir o ddemograffig allweddol. Darparodd yr ŵyl gyfle unigryw i gerddorion ifainc yn y Coleg i berfformio mewn amgylchedd diwydiannol, ochr yn ochr â rhai o artistiaid jazz mwyaf adnabyddus y DU. Roedd Penderyn wrth eu boddau â’r bartneriaeth a’r proffil a sicrhawyd ganddi, drwy farchnata helaeth yn ogystal ag yn ystod y penwythnos pan ddaeth dros 1,000 o ymwelwyr i’r ŵyl. Diolch i CultureStep C&B Cymru, perfformiwyd myfyrwyr jazz y coleg ddau berfformiad yn y ddistyllfa yn Aberhonddu ac erbyn hyn mae cynlluniau ar y gweill i gynnal sioe arddangos yn Llundain a fydd o fudd i’r coleg a’r busnes. Fe wnaeth y patrwm nawdd arloesol argraff dda ar y beirniaid, oedd yn cyfuno cymorth ariannol â darparu cynhyrchion Penderyn i’w gwerthu ym mar y coleg.

Celfyddydau, Busnes a'r Gymuned, noddir gan Wales & West Utilities
Enillydd: Merthyr Valleys Homes

Image by Glenn Edwards
Suzanne Packer a Iona Davies, Merthyr Valleys Homes

Daeth Merthyr Valleys Homes yn bartner I Lenyddiaeth Cymru i fynd i’r afael â llythrennedd a lles gyda phreswylwyr mewn llety cysgodol. Aeth yr awdur Mike Church ati i hel atgofion pobl hŷn a chasglu barddoniaeth atgofion i genedlaethau’r dyfodol. Roedd y busnes, perchennog cymdeithasol cofrestredig, am ddathlu hanes Merthyr Tudful a throsglwyddo atgofion ei denantiaid hŷn i’r genhedlaeth iau. Bu’r prosiect yn edrych ar broblemau arwahanrwydd cymdeithasol a iechyd gan hybu cydlyniant cymunedol ac ymwybyddiaeth ddiwylliannol mewn ffordd effeithiol. Casglwyd y cerddi a gyfansoddwyd i wneud cyfrol a’u recordio ar CD a chawsant eu lansio yn Theatr Soar Merthyr ym mis Rhagfyr 2013. Mae’r llyfr bellach ar gael mewn cartrefi preswyl ac yn y llyfrgell leol. Yng Ngwanwyn 2014, ehangwyd Capturing Memories i edrych ar weithdai creadigol sy’n pontio’r cenedlaethau. Fe wnaeth llwyddiant amlwg y bartneriaeth hon a’r ffordd mae’n parhau i ddatblygu gryn argraff ar y beirniaid.

Celfyddydau, Busnes a Phobl Ifanc, noddir gan Hospital Innovations
Enillydd: Sony UK Technology Centre

Image by Glenn Edwards
Nathan Bake a Steve Dalton, Sony UK Technology Centre

Ers adleoli i safle Pencoed Sony pedair mlynedd yn ôl, mae It’s My Shout Productions wedi datblygu partneriaeth ddwys â’r busnes. Mae cymorth ariannol Sony yn galluogi cannoedd o bobl ifainc o bob cwr o Gymru i ddatblygu sgiliau mewn drama, ysgrifennu a phob agwedd o wneud ffilmiau. Mae’r berthynas unigryw rhwng y busnes ac It’s My Shout yn darparu gweithgareddau hyfforddi hyblyg mewn amgylchedd sydd ar y blaen yn dechnolegol ac mae llawer o’r bobl yn eu harddegau sy’n cymryd rhan yn y prosiectau’n mynd ymlaen i weithio yn y diwydiant ffilm a theledu. Canmolodd y beirniaid ddwyster y bartneriaeth hon a’r ymdeimlad â dyhead ac uchelgais y mae’n ei ysbrydoli yn y bobl ifainc. Testun edmygedd i’r beirniaid hefyd oedd bod cefnogaeth Sony yn galluogi It’s My Shout i redeg Theatr Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr, er budd dros 300 o bobl ifainc bob blwyddyn. Eleni, mae prosiectau theatr yn cael eu datblygu ar draws De Cymru a bydd ffilmiau, yn y Gymraeg a’r Saesneg, yn cael eu saethu ledled y wlad.

Celfyddydau a Busnes Bach, noddir gan Cymdeithas Adeiladu Principality
Enillydd: Bragdy'r Gogarth

Image by Glenn Edwards
Julian Lewis Jones a Jonathan Hughes, Great Orme Brewery

Nawdd ffantastig gan fenter fach oedd dyfarniad y beirniaid ynglŷn â chefnogaeth Bragdy'r Gogarth i ŵyl gerdd a chelfyddydau cymunedol Ymuno a gynhelir yn flynyddol yn y bryniau ger Abergele. Cysylltodd trefnwyr yr ŵyl â’r micro-fragdy o Fae Colwyn ar ôl mynychu Seminar Noddi C&B Cymru, a chafodd partneriaeth gydfuddiol ei chreu i hybu cwrw arbenigol Bragdy’r Gogarth yn effeithiol, i gynulleidfa darged o fynychwyr yr ŵyl a ddeuai o Gogledd Cymru a thu hwnt. Daeth cydnabyddiaethau llawn ar ddeunydd marchnata i sylw dros 25,000 o bobl ac, yn ychwanegol at y nawdd ariannol, rhoddodd Bragdy’r Gogarth ei elw o far yr ŵyl tuag at ddigwyddiad roedd y trefnwyr wedi’i gynllunio yn Llanelwy. Trawyd y beirniaid gan y synergedd clyfar rhwng dau sefydliad bach sy’n gweithio yn yr un ardal ddaearyddol ac sy’n rhannu uchelgais o ran denu marchnad ehangach. Mae’r ddau bartner yn ymrwymedig i ddatblygu’r berthynas ymhellach yn 2014.

Celfyddydau, Busnes a'r Amgylchedd, noddir gan West Coast Energy
Enillydd: Renault Caerdydd

Image by Glenn Edwards
Anna Ryder RIchardson a Darren Bowen, Renault Cerdydd

Cysylltodd Renault Caerdydd â Chapter I ddechrau, gan ei bod yn awyddus i hybu’i car trydan newydd yn ystod Gŵyl Ffilm Werdd y DU a gynhaliwyd yn y ganolfan gelfyddydol. Yn fuan, datblygodd y ddau bartner gyfle ehangach I gydweithio, gan amlygu’r car a’r gwerthoedd amgylcheddol oedd yn bwysig i’r busnes a’r partner celfyddydol. Erbyn hyn, mae Renault yn benthyca fan trydan 6 gwaith y mis i Chapter, er mwyn i’r ganolfan celfyddydol ddosbarthu ei chylchgronau a’I deunydd marchnata arall. Mae hyn wedi lleihau’r gost i Chapter ac wedi lleihau’n sylweddol yr effaith ar yr amgylchedd. Mae Renault yn edrych ar y bartneriaeth fel ffordd berffaith o godi proffil y cerbydau trydan newydd gyda chynulleidfa fawr sy’n ymboeni am yr amgylchedd. Mae hefyd yn tanlinellu ymrwymiad y busnes i’r gymuned leol a’r celfyddydau ac fe ymddengys fod y nawdd mewn nwyddau yma yn mynd i barhau’n ddiderfyn. Roedd y beirniaid yn unfrydol fod y cyplysu perffaith yma rhwng amcanion a nawdd mewn nwyddau dyfeisgar yn golygu mai enillydd clir oedd hwn.

Celfyddydau, Busnes a Gweithwyr, noddir gan Cartrefi Conwy
Enillydd: Wales & West Utilities

Image by Glenn Edwards
Huw Roberts a Sarah Hopkins, Wales & West Utilities

Estynnodd Wales & West Utilities gynllun hyfforddi yn seiliedig ar y celfyddydau gydag Act Now Creative Training i’w peirianwyr nwy. Yn y lle cyntaf, bu Adrienne O’Sullivan o Act Now yn hyfforddi’r tîmau Gofal am Gwsmeriaid ac roedd y busnes gymaint wrth ei fodd â’r canlyniadau a gafwyd trwy dechnegau drama, nes bod y bartneriaeth bellach yn ei phumed flwyddyn. Mae peirianwyr Wales & West sy’n ymateb i argyfyngau nwy wedi cael hyfforddiant mewn sgiliau gwrando a chyfathrebu, ac o ganlyniad mae’r busnes wedi gweld cynnydd amlwg yn ei sgoriau bodlonrwydd cwsmeriaid. Bellach mae ganddo enw da yn y diwydiant fel y prif feincnod ac arweinydd ysbrydoledig o ran gofal am gwsmeriaid. Cydnabyddir hyfforddiant Act Now fel un o’r prif resymau am hyn a pham mae’r busnes wedi ennill gwobr bwysig yn y diwydiant cyfleustodau. Yn 2014–15, mae Act Now yn estyn y rhaglen hyfforddi ymhellach i staff Wales & West yng Ngogledd Cymru a Lloegr.

Celfyddydau, Busnes a Chefnogaeth Hirdymor, noddir gan SRK Consulting
Enillydd: Cymdeithas Adeiladu'r Principality 

Image by Glenn Edwards
Rhydian Roberts a Pat Ashman, Cymdeithas Adeiladu'r Principality

Mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi bod yn un o brif noddwyr yr Eisteddfod Genedlaethol ers 35 mlynedd. Mae’r busnes yn gweld y bartneriaeth fel un naturiol, sy’n cyfuno dathlu treftadaeth Cymru a ffordd o gefnogi cymunedau ar draws y wlad. Mae’r nawdd wedi galluogi’r Eisteddfod i ddatblygu mentrau newydd - o weithdai plant i ganolfan ymwelwyr ryngweithiol - yn ogystal â chefnogi cystadlaethau corawl a gweithgarwch ar y safle ieuenctid, Maes B, sy’n hyrwyddo’r sin roc Gymraeg. Bu’r beirniaid yn canmol ymrwymiad trawiadol y busnes i ddigwyddiad cenedlaethol sydd hefyd yn effeithio’n uniongyrchol ar amrywiaeth o gymunedau. Roeddent yn teimlo bod yr enghraifft yma o gefnogaeth gynaliadwy’n dangos gwir gydweithio a olygai ei fod yn rhagori mewn categori lle bu gryn gystadleuaeth.