Cymeradwyaeth Interniaid

Profiad Emma

I wylio'r fideo hwn gydag isdeitlau Cymraeg, dilynwch y ddolen i YouTube ac yna cliciwch ar: Settings, Subtitles CC, Welsh – Cymraeg

Profiad Izzy


Stori Llwyddiant Sara

Mae’n anodd credu bod fy amser fel Intern Creadigol wedi dod i ben. Mae wedi bod yn gyfnod y byddaf yn ei drysori am byth; rwyf wedi dysgu a phrofi gymaint dros y chwe mis diwethaf ac wedi llwyddo i gael cynnig swydd llawn amser ar ôl cwblhau’r interniaeth.

Rwy’n cofio fy niwrnod cyntaf fel Intern Creadigol – roeddwn yn nerfus a gyda fawr ddim profiad o godi arian. Ond eto roeddwn yn edrych ymlaen i weld beth a fyddai’r chwe mis nesaf yn ei gynnig. Roedd ymgymryd mewn gyrfa a fyddai’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol o fewn y celfyddydau wir yn apelio ataf i, ac ni gefais fy siomi. Wrth ganolbwyntio ar Ymddiriedolaethau a Sefydliadau yn bennaf, rwyf ar ben fy nigon fy mod wedi llwyddo i godi £31,948 mewn cyfnod o chwe mis – o sicrhau cyllid ar gyfer cynnal ein ysgol haf i sicrhau cyllid ar gyfer datblygu gwefan newydd i Rubicon. O ganlyniad y ffocws yma ar ysgrifennu ceisiadau, rwy’n teimlo fel bod fy sgiliau ysgrifennu wedi datblygu ac rwyf nawr yn ystyried fy hun yn ysgrifennwr hyderus. Mae fy sgiliau rheoli amser wedi gwella hefyd – gyda gymaint o ddyddiadau cau ar y gweill yn barhaol, rwyf wedi sylwi pa mor bwysig ydi trefnu amser yn effeithiol i godwr arian, yn ogystal â’r gallu i flaenoriaethu tasgau.

Gyda’r cymaint o gyrsiau hyfforddi a digwyddiadau rhydweithio sydd ar gael drwy’r rhaglen, rwy’n falch bod fy hyder wedi datblygu llawer ers dechrau fy interniaeth. Mae’r cyrsiau hyfforddi Arts & Business i gyd wedi bod yn fuddiol. Mwynheais y cwrs ‘Gweithio gyda’r Cyfryngau’ gyda Golley Slater yn arbennig, yn ogystal â chwrs am Noddi gyda Rachel Jones. Mae pob digwyddiad wedi rhoi’r cyfle i mi weithio ar fy sgiliau cyfathrebu yn ogystal â bod yn gyfle i mi adeiladu rhwydwaith o fewn cylch celfyddydol Caerdydd. Mae Clwb Busnes Caerdydd a Fforwm Datblygu Caerdydd hefyd wedi bod yn ddefnyddiol o ran yr agwedd yma hefyd.

Roedd cael cynnig contract 12 mis yn Rubicon yn hwb arall i’m hyder a’m harweiniodd i ddechrau fy swydd llawn amser fel Swyddog Codi Arian yn Rubicon Dance ar ddechrau mis Ebrill. Mae hyn i gyd o ganlyniad yr interniaeth creadigol. Mae gennyf nawr y cyfle i barhau i weithio ar fy natblygiad proffesiynol. Byddaf yn parhau i godi arian i’r sefydliad, ond byddaf hefyd yn gweithio ar brosiectau eraill megis marchnata a trefnu digwyddiadau. Fy nigwyddiad cyntaf bydd ein Diwrnod Dawns Gwanwyn sy’n rhan o Ŵyl Gwanwyn Age Cymru. Mae gennym hefyd Noson Gwis Codi Arian gyda’r Gate ym mis Mehefin gyda’r elw yn mynd tuag at ein prosiect gyfalaf. Rwyf hefyd yn edrych ymlaen i fod yn rhan o ddatblygiad y wefan newydd. Dyma agwedd o’r rôl rwyf wir yn ei fwynhau – yr amrywiaeth o gyfrifoldebau sydd gennyf gyda’r swydd; mae bob diwrnod yn wahanol!

I unrhyw un sydd â diddordeb yn y celfyddydau, mae’r rhaglen yma yn ffordd wych i ddatblygu sgiliau creadigol mewn ffordd ymarferol, a hynny mewn awyrgylch broffesiynol, brysur. Rwyf wedi mwynhau fy amser fel intern yn arw ac rwy’n teimlo’n lwcus i wedi cael bod yn rhan o raglen mor arbennig gyda gymaint o gyfleoedd a phobl hyfryd. Mae sicrhau cyllid ar gyfer y celfyddydau yn awr yn agos iawn i’ng nghalon, oherwydd yn y pen draw mae’n golygu sicrhau dyfodol y celfyddydau yng Nghymru. Yn ystod y cyfnod hwn o ansefydlogrwydd a chaledwch, mae sicrhau’r dyfodol hwn yn rôl mwy allweddol nag erioed.

Diolch o galon i Arts & Business Cymru ac i Rubicon Dance!