Cylchlythyr Wythnos Ymddiriedolwyr 2013

Hysbysfwrdd
Cylchlythyr Wythnos Ymddiriedolwyr 2013
Noddir gan Dischro Creative
Dischro Creative

Mae Wythnos Ymddiriedolwyr yn bodoli i gydnabod y cyfraniad hollbwysig a wneir gan unigolion sy’n aelodau o fyrddau elusennau. Mae C&B Cymru yn ymuno â’r dathliad hwn ar draws y Deyrnas Unedig i amlygu’r effaith y mae busnesau ledled Cymru yn ei chael ar y celfyddydau yn yr ardal hon.

Weithiau adwaenir ymddiriedolwyr fel cyfarwyddwyr neu aelodau bwrdd, a hwy sy’n gyfrifol yn y pen draw am sicrhau fod elusen yn rhedeg yn effeithiol. Yn aml, arwyr anhysbys ydynt sy’n gwirfoddoli eu hamser ac yn gweithio gyda’i gilydd i wneud y penderfyniadau sy’n wirioneddol bwysig am gyllid a gweithgareddau’r elusen a’i chynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Yn aml, mae pobl yn dod yn ymddiriedolwyr i ‘roi rhywbeth yn ôl’, ond mae manteision i’r ddwy ochr. Mae bod yn aelod o fwrdd celfyddydol yn cynnig cyfleoedd unigryw i gynyddu hyder a gwella sgiliau. Mae unigolion yn mynd â syniadau newydd, ysgogiad uwch a safbwynt ehangach yn ôl i’r gweithle.

Rôl C&B Cymru
Mae byrddau effeithiol yn deall eu rôl a’u cyfrifoldebau, yn cydweithio’n llwyddiannus, ac yn meddu ar yr ystod briodol o sgiliau. Dylai bwrdd wneud cyfraniad hollbwysig at lwyddiant ei sefydliad – os yw’n aneffeithiol bydd yn llyffetheirio twf. 

Mae C&B Cymru yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i sefydliadau celfyddydol a’u byrddau, gan eu helpu i gyflawni eu potensial trwy lywodraethu cryf ac effeithiol. 

Un o’r rhai mwyaf llwyddiannus o’r rhain yw’r Banc Bwrdd, sef cynllun sy’n penodi rheolwyr busnes a chanddynt sgiliau arbenigol i fyrddau sefydliadau celfyddydol. Caiff unigolion eu hyfforddi mewn dulliau llywodraethu arfer gorau cyn cael eu paru’n ofalus, gan ystyried sgiliau, daearyddiaeth, diddordebau a phersonoliaeth. 

Mae gennym ni nifer o leoliadau diddorol ar gael ar hyn o bryd trwy’r cynllun Banc Bwrdd. Rhoddir manylion amdanynt isod. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â bwrdd neu ddenu aelodau newydd, anfonwch e-bost i contactus@aandbcymru.org.uk i dderbyn rhagor o wybodaeth.

Stewart Spencer, Dischro Creative a Breaking Barriers Community ArtsBB
Ac yntau’n Gadeirydd busnes bach, mae ymrwymiad proffesiynol a phersonol Stewart i’r cwmni adrodd straeon digidol Breaking Barriers wedi cael effaith sylweddol ar gynaliadwyedd y sefydliad. Fe’i penodwyd i’r bwrdd yn 2012, ac ers hynny mae wedi gweithio’n agos gyda’r staff i wella effeithlonrwydd Breaking Barriers a datblygu ffrydiau incwm newydd. Cyflawnodd Stewart rôl flaenllaw hefyd wrth sicrhau ansawdd uchel gwefan newydd y sefydliad.  Mae Stewart wedi cael llawer o foddhad personol o wybod ei fod wedi cyfrannu at iechyd tymor hir y sefydliad.

Meddai: Cefais fy ysbrydoli gan gymaint y mae Breaking Barriers yn ei gyflawni yn y gymuned. Rwy’n credu y gallai llawer o fusnesau masnachol ddysgu o fentrau o’r fath, o ran y ffordd maen nhw’n ymroi eu hunain gymaint i gyflawni eu nodau. Mae’n bleser ymwneud â nhw a bod yn gysylltiedig â nhw

Corrie Newport, Black Horse a Chelfyddydau Anabledd CymruDAC
A hithau’n Uwch Reolwr yn Black Horse, mae sgiliau proffesiynol Corrie, ynghyd â’i hymrwymiad diysgog, yn ased mawr i Gelfyddydau Anabledd Cymru (CAC). Ers cael ei phenodi i’r bwrdd yn 2010, mae arweiniad ac arbenigedd Corrie mewn materion staffio a llywodraethu wedi bod yn amhrisiadwy i’r sefydliad yn ystod cyfnod o newid mawr. Mae’r cymorth hwn wedi galluogi CAC i symud ymlaen mewn ffordd gryfach a mwy cynaliadwy.

Meddai Corrie: Rwyf wedi elwa’n fawr o weithio gyda CAC. Mae fy sgiliau gwrando wedi gwella ac mae gennyf werthfawrogiad go iawn o ddiwydrwydd a chyfraniad aelodau CAC. Rwyf yn edmygu eu gwytnwch yn fawr. Mae gennyf hefyd well dealltwriaeth o gyfyngiadau gweithio i elusen. Un o’m prif amcanion wrth ymwneud â C&B Cymru oedd gweithio gyda grŵp mwy amrywiol o unigolion, ac mae ymwneud â CAC wedi rhoi llawer o ddealltwriaeth i mi o anabledd. Rwyf wedi tyfu fel unigolyn ac mae fy musnes fy hun wedi elwa ar hynny. Rwyf wir yn credu bod hyn wedi fy helpu i fod yn fwy tawel a digynnwrf yn y gweithle.

Ron Davison, Gamlins a MOSTYNMOSTYN
Mae’r cyfreithiwr cyflogaeth Ron Davidson yn aelod amhrisiadwy o fwrdd MOSTYN yn Llandudno. Roedd yr oriel gelf gyfoes flaenllaw am wella ei pherfformiad fel cyflogwr yn ogystal â’i gallu i reoli’r gofynion cyfreithiol a llywodraethu cynyddol gymhleth sy’n gwynebu sefydliadau celfyddydol a ariennir yn gyhoeddus. Penodwyd Ron i’r bwrdd yn 2012, ac ers hynny mae wedi rhoi llawer o gymorth i faterion personél yn ystod cyfnod o ailstrwythuro staff, yn ogystal â chymorth ymarferol i ddatblygu a chyflwyno contractau staff a thelerau ac amodau cyflogaeth. Mae’n parhau i roi arweiniad hollbwysig fel aelod o’r Pwyllgor Taliadau Cydnabyddiaeth sy’n cynghori ar system rheoli perfformiad MOSTYN yn ogystal â’i strwythur cyflogau a materion cyffredinol yn ymwneud â chyflogaeth. Mae Ron hefyd yn Gadeirydd Pwyllgor Archwilio MOSTYN sy’n sicrhau bod yr oriel yn cydymffurfio â’i gofynion cyfreithiol a chytundebol.

Dywedodd cadeirydd yr Oriel, Brian Howes: Mae Ron Davidson wedi bod yn hollbwysig i ailstrwythuro MOSTYN. Ac yntau’n weithiwr proffesiynol prysur, rydym yn ddiolchgar iawn am yr arbenigedd a’r amser a roddwyd i ni ar gam allweddol er mwyn cynnal MOSTYN yn dilyn cynifer o newidiadau. Mae wedi gwneud cyfraniad pwysig at adolygu ein polisïau a’n gweithdrefnau niferus. Mae gan Ron agwedd ddisgybledig at lywodraethu oriel ac mae bob amser yn aelod diwyd, brwdfrydig a chanmoladwy o dîm Cyngor yr Oriel.

Ymuno â Bwrdd 

Mae gan C&B Cymru lawer o gyfleoedd i weithwyr busnes proffesiynol sy’n dymuno bod yn aelod o fwrdd celfyddydol. Dyma rai ohonynt……

Gogledd-Ddwyrain Cymru
Lleoliad Celfyddydau Amlbwrpas
Lleoliad cymunedol ag ystod eang o gyfleusterau sy’n darparu llwyfan unigryw ar gyfer y celfyddydau perfformio a gweithgareddau diwylliannol. Mae’r lleoliad yn denu cymysgedd o gwmnïau proffesiynol gwadd, sefydliadau amatur lleol a sefydliadau masnach sy’n hurio’r cyfleusterau. Cynhelir cyfarfodydd bob deufis a cheisir aelodau newydd o’r bwrdd sydd â sgiliau ym meysydd cyllid, adnoddau dynol neu codi arian.

Gogledd-Orllewin Cymru
Cwmni Theatr Cymraeg
Mae gan y cwmni theatr hwn hanes hir o gynhyrchu gwaith o ansawdd uchel. Mae’n cyflwyno o leiaf tri cynhyrchiad y flwyddyn, yn amrywio o gomedïau i ddramâu a sioeau clwb. Cynhelir cyfarfodydd y bwrdd bob pedair mis trwy gyfrwng y Gymraeg. Ceisir aelodau newydd o’r bwrdd sydd â sgiliau ym meysydd marchnata a chysylltiadau cyhoeddus, gwerthu a hyfforddiant a datblygiad.
 
Canolbarth a Gorllewin Cymru
Sefydliad Aelodaeth Pobl Ifanc
Mae’r mudiad ieuenctid deinamig hwn yn trefnu amrywiaeth o weithgareddau trwy gyfrwng y Gymraeg ledled y wlad. Mae’r Bwrdd Datblygu Busnes yn cyfarfod yn Aberystwyth ar fore dydd Sadwrn dwywaith y flwyddyn gyda rhith-gysylltiad yn y cyfamser. Ceisir aelodau newydd o’r bwrdd sydd â gwybodaeth ym meysydd cyllid, twristiaeth, technegau gwerthu neu TG.
 
Sefydliad Cynorthwyo Celfyddydol
Mae’r sefydliad hwn, sydd wedi’i leoli yn Sir Gaerfyrddin, yn darparu prosiectau celfyddydol tymor hir, perfformiadau, celf gyhoeddus, cyfnodau preswyl, arddangosfeydd a gweithdai untro. Mae gan y cwmni brofiad helaeth o ddatblygu rhaglenni celfyddydol ym meysydd iechyd a lles, adfywio a chynhwysiant cymdeithasol, ac mae’n ceisio cynhyrchu gwaith sy’n bodloni anghenion cleientiaid yn llawn. Cynhelir cyfarfodydd y bwrdd bob deufis trwy gyfrwng y Saesneg. Ceisir sgiliau mewn cyfrifyddiaeth / cyllid a rheolaeth gyffredinol.
 
De Cymru
Adnodd Celfyddydau Cymunedol
Ffurfiwyd y sefydliad hwn ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn ystod streiciau’r glowyr ar ddechrau’r 1980au. Roedd y sefydliad yn cynnig celfyddydau cymunedol fel ffordd o helpu pobl i ddogfennu eu bywydau ar adeg o galedi a newid mawr. Heddiw, mae’r cwmni’n darparu cyfoeth o raglenni a gwasanaethau creadigol i’r gymuned gan ddefnyddio celfyddydau perfformio a gweledol gan gynnwys cyfryngau digidol a ffilm. Cynhelir cyfarfodydd y bwrdd bob deufis ym Metws trwy gyfrwng y Saesneg. Ceisir sgiliau yn cynnwys arbenigedd mewn rheoli prosiect cyfalaf ac adleoli, rheoli a rhoi newid ar waith a rheolaeth fusnes gyffredinol. 
 
Sefydliad Cerddoriaeth Gyfoes
Mae’r sefydliad hwn, sydd newydd ei ffurfio yng Nghaerdydd, yn bodoli i greu ffyrdd newydd ac arloesol o gyflwyno gwaith y cyfansoddwyr mwyaf dawnus ac addawol yng Nghymru. Mae’r cyfarfodydd, sy’n dechrau am 5pm, yn cael eu cynnal bob deufis trwy gyfrwng y Saesneg yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Mae’r sgiliau a geisir yn cynnwys entrepreneuriaeth, arbenigedd mewn cyfryngau digidol a chyllid.

Gair gan ein Noddwr
Mae Dischro Creative, sef un o frandiau Dischromatics, yn darparu gwasanaethau dylunio a fideo ar gyfer marchnata, hyrwyddo a manwerthu. Mae gweithio gyda chleientiaid sy’n amrywio o Sony i Theatr Riverfront wedi sicrhau ein bod ni’n gwybod sut i ddarparu’r ateb iawn i weithio o fewn unrhyw gyllideb. Rydym ni’n cynhyrchu fideos i’w defnyddio ar wefannau, cyfryngau cymdeithasol a DVDs, yn ogystal â chynnig gwasanaethau dylunio deunydd marchnata. Mae ein chwaer-gwmni, sef Dischromedia, yn cynnig gwasanaethau label recordio, lleoliad recordio, dyblygu cryno ddisgiau cerddoriaeth, rheoli digwyddiadau, marchnata, cysylltiadau cyhoeddus a dosbarthu ar gyfer artistiaid addawol. I dderbyn rhagor o wybodaeth, cysylltwch â studio@dischrocreative.co.uk.
 
I dderbyn rhagor o wybodaeth am waith C&B Cymru anfonwch e-bost i contactus@aandbcymru.org.uk os gwelwch yn dda.
 
Diolch am ddarllen y cylchlythyr yma
Tîm Celfyddydau a Busnes Cymru

ACW