Cwrdd â'r Interniaid 2013/2014

Cwrdd a'r Interniaid 2013 / 2014

Cymru

Graddiodd Elizabeth Day o Brifysgol De Cymru mewn Drama Cymhwysol. Cyn cychwyn ar ei gradd, bu Elizabeth yn gweithio fel actor. Mae ganddi hefyd brofiad o weithio mewn swyddi adwerthu a gweinyddol, gan gynnwys rôl yng Nghanolfan Ymwelwyr Bae Caerdydd oedd angen sgiliau cyflwyno a gwasanaeth i gwsmeriaid da. Gosodwyd Elizabeth yn wreiddiol i mewn i Adran Datblygu Opera Cenedlaethol Cymru, lle bu'n canolbwyntio ar Ymddiriedolaethau a Sefydliadau. Ar hyn o bryd mae hi yn Sinfonia Cymru, gan gynorthwyo'r tîm gyda phob agwedd o godi arian. Mae Elizabeth yn gweithio gyda cyfreithiwr cyflogaeth a masnachwr Alison Love i feithrin ei sgiliau mewn rhwydweithio ac er mwyn cynyddu ei hyder wrth ymgysylltu a phobl. Meddai Elizabeth: “Wrth i’r interniaeth barhau, mwy yr wyf yn synnu ar y cyfleoedd sy'n cael eu cynnig i mi. Mae'n fwy na lleoliad, yn fwy na mentora ac yn fwy na hyfforddiant - mae'n ymosodiad ar raddfa lawn I ddatblygu fel person ac I wella fy sgiliau busnes a meithrin perthynas. Ni allwn i ofyn am gyfle gwell i ddechrau gyrfa ym maes codi arian celfyddydol.”


Graddiodd Jennifer Kirkham o Brifysgol Fetropolitan Caerdydd mewn Tecstiliau. Gyda phrofiad gwaith gwirfoddol a chyflogedig ar Made in Roath ac Oriel Milkwood, roedd Jennifer wrth ei bodd i fod yn gweithio gyda Ganolfan Celfyddydau Chapter. Fel rhan o dîm datblygu bach, bydd Jennifer yn cael blas ar holl feysydd codi arian ond bydd yn gweithio i gynyddu nifer y rhoddion gan unigolion, yn rheoli perthnasoedd gyda noddwyr sy'n bodoli eisoes ac yn helpu i greu cynnig newydd ar gyfer busnesau. Cafodd ei pharu gyda Rheolwr CCC Legal & General, Lynne Sheehy, fydd yn darparu mentora ac arweiniad mewn meysydd megis rhwydweithio a gwerthu, yn ogystal â rhoi cyflwyniad hanfodol i sut mae busnes yn gweithredu. Meddai Jennifer:
“Mae'r interniaeth yn gyfle anhygoel i raddedigion newydd, yr wyf wrth fy modd (ac yn lwcus iawn) i fod yn rhan o gynllun mor wych.”


Graddiodd Johanna Shepherd mewn Celfyddyd Gain o Brifysgol Fetropolitan Caerdydd. Mae ganddi gefndir gweinyddol cryf, gan gynnwys profiad o weithio fel Cynorthwy-ydd Gweithredol i Brif Swyddog Gweithredol ac yn fwyaf diweddar yn swydd llety'r Brifysgol. Gosodwyd Johanna i mewn i adran datblygu Canolfan Mileniwm Cymru, lle bydd yn canolbwyntio ar helpu i godi arian ar gyfer amrywiaeth o brosiectau Dysgu Creadigol ac allgymorth cymunedol. Mae'r Ganolfan yn bwriadu rhoi cyflwyniad i Johanna o bob math o godi arian sector preifat ac yn caniatáu iddi ganolbwyntio ar y maes neu agweddau sy’n apelio fwyaf iddi. Cafodd ei pharu gydag Ymgynghorydd Rheoli, Gwenda Williams, hyrwyddwr brwdfrydig sy’n datblygu unigolion a potensial sefydliadau. Bydd Gwenda yn gweithio gyda Johanna ar effaith bersonol, dealltwriaeth busnes a rhwydweithio. Meddai Johanna:
“Rwyf mor ddiolchgar am y cyfle yma. Mae'n fraint anhygoel i fod yn dysgu gymaint gan bobl sy'n angerddol am yr hyn y maent yn ei wneud ac maent yn arbenigwyr blaenllaw yn eu meysydd. Rwyf yn barod yn teimlo fel rhan o’r dîm Datblygu Canolfan Mileniwm Cymru, ac oherwydd ymrwymiad Y Ganolfan, Celfyddydau & Busnes Cymru a’r cyllidwyr rwyf yn awyddus i wneud y mwyaf o’r cyfle er mwyn dangos fy niolchgarwch.”


Graddiodd Lauren Webb mewn Celfyddyd Gain o Brifysgol Fetropolitan Caerdydd. Ar ôl gweithio mewn rolau gwasanaeth cwsmeriaid gwirfoddol a chyflogedig amrywiol, bu Lauren yn gweithio yn fwyaf diweddar fel Cydlynydd Gwirfoddolwyr ar gyfer y Proms Cymreig. Mae hi wedi cael ei gosod yn adran Datblygu Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, lle bydd yn cael cyfle i weithio ar roddi unigol a nawdd busnes. Cafodd Lauren ei pharu gyda Chyfarwyddwr yr IOD yng Nghymru, Robert Lloyd Griffiths, fydd yn gweithio gyda hi ar berffeithio ei sgiliau dylanwadu, pitsio i fusnes a rhwydweithio. Meddai Lauren:
“Pythefnos i fewn i fy rôl newydd ac mae C&B Cymru a CBCDC eisoes wedi dyrannu lefelau anorchfygol o ymdrech ac arbenigedd i’r interniaeth hwn, ac i mi yn bersonol. Yn fy marn i mae’r hygyrchedd o gyfleoedd dysgu, yn ogystal a’r rhwydweithio gydag unigolion uchel ei barch, a safon uchel y celfyddydau yr ydym yn cael eu hamlygu i nhw, yn anghymharol i fawr ddim arall y gellid ei ddisgwyl ar gyfer graddedigion diweddar.”

 

Gogledd Iwerddon

Graddiodd Sinéad Owens yn ddiweddar o Brifysgol Queens Belfast gyda BA Anrhydedd mewn Drama. Mae ganddi brofiad mewn rheoli cynhyrchiad, rheoli llwyfan, dylunio sain, coreograffi, actio, dylunio set a dylunio goleuo. Mae ganddi hefyd brofiad addysgu a chodi arian. Cafodd ei chyflwyno â’r wobr Aur yng Ngwobr Pab John Paul II yn 2009, 'Y Cwpan Trugaredd' am Gyfraniad i'r Gymuned ar gyfer 2009-2010, a Gwobr  'Rheolwr Llwyfan Gorau' yng Ngwobrau Theatr Myfyrwyr yn 2013 . Gosodwyd Sinéad gyda WheelWorks. Yma, ei swydd bydd ymchwilio a datblygu syniadau codi arian newydd ynghylch adnewyddu yr adnodd celfyddydau symudol ArtCart, cyfrannu at geisiadau codi arian cyffredinol, adroddiadau a monitro, ac yn gweithio ar dasgau gweithredol a datblygu eraill fel y bo'n briodol. Ei phrif dasg yw i weithio ochr yn ochr â'r Rheolwr, Lucy McCullagh, a staff eraill i nodi a chyflawni tasgau sy'n ymwneud â chodi arian ac anghenion gweithredol a hyrwyddo elusen celfyddydau ieuenctid bach. Meddai Sinéad:
“Rwy'n teimlo'n hynod o freintiedig a ffodus i gael fy rhoi yn y fath ofod gwaith cadarnhaol gyda chyd-weithwyr sy'n frwdfrydig ac yn angerddol am y gwaith maent yn ei wneud. Dim ond am gyfnod byr o amser ydw wedi bod yma ac rwyf eisoes wedi dysgu gymaint ac wedi cael fy ngwneud i deimlo'n rhan o dîm WheelWorks. Mae'r cyfle hwn yn anhygoel ac rwy'n ddiolchgar iawn o fod wedi cael fy newis gan Arts & Business NI.”


Mae Roisin Daley wedi cwblhau gradd israddedig mewn Hanes Celf ym Mhrifysgol Manceinion a gradd meistr mewn Rheolaeth Celfyddydol o Brifysgol Queen’s, Belfast. Mae hi wedi gweithio mewn nifer o sefydliadau celfyddydol Belfast, gan gynnwys Queen Street Studios, Golden Thread Gallery a'r Black Box. Trwy gyfrwng Interniaeth Creadigol Arts & Business NI, gosodwyd Roisin mewn Young at Art, un o’r prif elusennau celfyddydol i blant yng Ngogledd Iwerddon, lle bydd yn gweithio ar godi arian o dan arewiniad y Cyfarwyddwr, Ali Fitzgibbon. Meddai Roisin:
“Rwyf wrth fy modd i fod yn rhan o Interniaeth Creadigol Arts & Business NI. Mae'n gyfle gwych ac eisoes rwyf wedi dysgu gymaint. Rwy'n teimlo fod y rhaglen hon yn brofiad amhrisiadwy, ac rwyf yn ddiolchgar iawn am yn brofiad sydd wedi cadarnhau fy newis o yrfa yn y celfyddydau.” 


Graddiodd Ciara McCafferty mewn Drama gyda Cymdeithaseg o Brifysgol Queen’s, Belfast. Yn 20 oed cyd-sefydlodd Ciara ei chwmni theatr ei hun, Chatterbox Productions, sydd wedi cael dwy daith lwyddiannus i Ŵyl Fringe Caeredin yn 2011 a 2012. Y llynedd, cwblhaodd ei Thystysgrif City and Guilds Lefel III mewn Technegau Cyfryngau a chafodd ei derbyn i Gronfa Talent Cynhyrchu BBC 2013 yn ddiweddar. Mae hi wedi gweithio fel rheolwr llwyfan a thechnegydd llawrydd. Mae Ciara wrth ei bodd i fod yn ymuno â'r tîm yn Prime Cut Productions mewn pryd ar gyfer finale ei Taith Ewropeaidd o 'The Conquest of Happiness', prosiect ar y cyd â East West Theatre Company, Bosnia and West a MladinskoTheatre, Slofenia, yn ôl yn eu tref enedigol o Belfast. Bydd Ciara yn gweithio ar gyllid prosiect ar gyfer llinynnau Datblygiad Artistig ac Ymgysylltu â'r Gymuned Prime Cut. Mae hi'n edrych ymlaen at y posibilrwydd o weithio nid yn unig ar gynigion ar gyfer ymddiriedolaethau a sefydliadau, ond hefyd ar gyllid craidd a chyllid yr UE. Meddai Ciara:
“Fedra’i ddim aros i ymuno â'r tîm yn Prime Cut ac chael mynediad at waith mewnol cwmni theatr hynod lwyddiannus. Mae'n amser cyffrous iawn i Prime Cut ac felly yr wyf yn barod ar gyfer yr heriau y gall y profiad gwaith gwych yma gynnig i mi.”


Graddiodd Faye Hobson mewn Ffotograffiaeth o Brifysgol Falmouth. Mae ganddi gefndir cryf yn y celfyddydau, ar ôl gweithio gyda Gŵyl Photo Belfast, Gŵyl Aelwyd a Belfast Exposed Photography Gallery. Yn ddiweddar, ymunodd Faye â bwrdd Platform Arts, oriel dan arweiniad artist a grŵp stiwdio yn Belfast. Yn ogystal â'i chefndir artistig, mae ganddi hefyd gefndir cryf mewn busnes ac mae wedi cwblhau Diploma Uwch mewn Ymarfer Rheoli. Gosodwyd Faye yn Adran Datblygu Busnes Y MAC, lle bydd hi'n gyfrifol am rhedeg y swyddogaeth llogi lleoliad o ddydd i ddydd. Bydd hi hefyd yn gwneud cyfraniad mewn meysydd megis cynlluniau rhoddi unigol a chorfforaethol, casglu data ac ymchwil marchnad. Meddai Faye:
“Rwy'n edrych ymlaen yn fawr i gael fy mhartneru gyda sefydliad celfyddydol mor ysbrydoledig a bywiog. Mae'r MAC yn ymdrechu i fod o'r radd flaenaf ym mhopeth y mae'n ei wneud; yn fy mhythefnos cyntaf yma rwyf wedi gweld hyn yn cael ei adlewyrchu yn angerdd ac ymroddiad pob aelod o'r tîm. Rwyf eisoes wedi ennill profiad unigryw a gwerthfawr, ymhell tu hwnt i'r lefel sydd fel arfer yn cael ei gynnig i raddedigion newydd, ac yr wyf yn edrych ymlaen at y profiadau newydd yn ystod y deg mis nesaf sydd i ddod.”