Cwrdd ag Interniaid 2020-21

Eleanor Benson ac Elusen Aloud


Mentor Celfyddydau:               Rachel Dominy, Cyfarwyddydd Gweithredol, Elusen Aloud

Rheolwr Llinell:                       Hannah Beadsworth (a’r dde’r llun), Rheolwr Datblygu, Elusen Aloud

Graddiodd Eleanor o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru gydag MA mewn Rheolaeth yn y Celfyddydau yr hydref hwn. Mae ganddi radd Dosbarth 1af mewn Ieithoedd o Brifysgol Newcastle. Mae Eleanor yn teimlo’n angerddol dros ddatblygu ei sgiliau codi arian proffesiynol ac yn awyddus i chwarae ei rhan mewn cefnogi’r celfyddydau yn ystod y cyfnod allweddol hwn. Bydd yn gweithio gydag Aloud bedwar diwrnod yr wythnos, yn canolbwyntio ar ddatblygu cynllun rhoddion gan unigolion yr Elusen, yn ogystal â helpu gyda cheisiadau i Ymddiriedolaethau a Sefydliadau. Ei Mentor Celfyddydol fydd Cyfarwyddydd Gweithredol Aloud, Rachel Dominy.

Dywedodd Hannah Beadsworth, Rheolwr Datblygiad yn Elusen Aloud: “Rydyn ni mor falch i fod yn rhan o raglen Interniaeth Greadigol C&B Cymru eleni. Bydd Eleanor yn dyblu ein tîm codi arian yn Aloud ac yn chwarae rhan allweddol wrth inni archwilio strategaethau codi arian newydd ac yn ehangu ein gweithgareddau ledled Cymru. Mae gan Elusen Aloud weledigaeth fentrus ac uchelgeisiol am y dyfodol: rydyn ni’n optimistaidd iawn am y flwyddyn sydd i ddod ac yn edrych ymlaen at rannu’r cyfnod cyffrous hwn gydag Eleanor wrth iddi ymuno â’r tîm.”

Bex Betton ac Elusen Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro: Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles

      

Rheolwr Llinell:                       Simone Joslyn, Pennaeth Elusen Celfyddydau ac Iechyd BIPCF (a’r dde’r llun uchod)
Mentor Celfyddydau:               Marie Wood, Pennaeth Codi Arian Cyllid, CBCDC

Mae gan Bex BA mewn Sgriptio o Brifysgol De Cymru ac mae hi’n teimlo’n angerddol dros y diwydiant celfyddydau. Hefyd, hi yw Llysgennad Women in Games cyntaf yng Nghymru. Mae Bex yn arbennig o frwdfrydig i gael y cyfle i weithio gyda’r Bwrdd Iechyd, yn grymuso pawb i brofi buddion y celfyddydau. Bydd Bex yn gweithio pedwar diwrnod yr wythnos i’r Elusen, yn canolbwyntio ar Ymddiriedolaethau a Sefydliadau, codi arian yn y gymuned ac yn helpu i ddod â gweithgaredd celfyddydau rhithiol yn fyw i’r elusen. Ei mentor fydd Marie Wood, uwch swyddog codi arian yn CBCDC.

Dywedodd Simone Joslyn, Pennaeth Elusen Celfyddydau ac Iechyd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro: Rydw i’n falch iawn i groesawu Bex i’r tîm. Bydd ei phrofiad o weithio yn y celfyddydau, yn ogystal ag awydd i gynyddu incwm i’r celfyddydau drwy godi arian a digwyddiadau yn amhrisiadwy i’r tîm. Rydw i’n gobeithio bydd hi’n mwynhau ei hamser gyda ni i dyfu ei gwybodaeth a sgiliau am y dyfodol gyda chefnogaeth C&B Cymru.”

Greta Bettinson a Theatr Hijinx

        

Mentor Busnes:           Paula Morris, Pennaeth Marchnata, AtamisMentor Celfyddydau:   Andy Healy, Rheolwr Datblygiad, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru (CBCDC)

Rheolwr Llinell:           Sarah Horner, Prif Swyddog Gweithredol, Theatr Hijinx (ar dde’r llun uchod)

Bydd Greta yn cael ei lleoli fel intern Llinyn 2 yn Hijinx, ar ôl iddi gwblhau lleoliad Llinyn 1 yng Ngorffennaf 2020 yn CBCDC. Yn y Coleg, roedd Greta yn canolbwyntio yn bennaf ar Ymddiriedolaethau a Sefydliadau, ac yn dangos sgiliau ymchwilio ac ysgrifennu ardderchog. Bydd y profiad hwn yn hynod o werthfawr yn Hijinx ble bydd hi’n gweithio ar ysgrifennu ceisiadau am grantiau, codi arian yn y gymuned a rhoddion gan unigolion. Mae Greta yn cyfuno ei gwaith yn Hijinx gydag astudio ar gyfer MA a bydd yn parhau i adeiladu ar y perthnasau mentora y mae hi wedi’u sefydlu dros y flwyddyn ddiwethaf gyda Paula Morris ac Andy Healy.

Dywedodd Sarah Horner, Prif Swyddog Gweithredol yn Hijinx: “Rydyn ni wrth ein boddau i gynnal Interniaeth Greadigol yn Hijinx eleni. Yn yr hinsawdd bresennol mae codi arian yn hynod o heriol, ond yn parhau i fod yn hanfodol i gynaladwyedd a gwydnwch elusennau. Nid yw’n bosib pwysleisio digon pa mor bwysig bydd y gefnogaeth bydd y rôl hon yn cynnig i dîm ehangach Hijinx. Bydd yn ein galluogi ni i dyfu ein gwaith codi arian, ac amrywio ein dulliau. Hefyd, cawn ni’r cyfle i ddod â ffordd o feddwl newydd i’n gwaith – rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at groesawu aelod newydd i deulu Hijinx.”

Aled Rosser a Chwmni’r Theatr Frân Wen

Rheolwr Llinell:                       Nia Jones, Cyfarwyddydd Gweithredol, Cwmni’r Theatr Frân Wen (ar dde’r llun uchod)

Mentor Celfyddydau:               Richard Tynen, The Funding Centre

Mae gan Aled radd mewn Cerddoriaeth o Brifysgol Bangor ac mae wedi bod yn gysylltiedig â’r celfyddydau ers yn ifanc. Tra roedd yn astudio, roedd yn gweithio i’r elusen Sistema Cymru – Codi’r To fel tiwtor cerddoriaeth. Bydd yn ymgymryd â’i leoliad llawn amser drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae Aled yn ymuno â thîm bach Frân Wen yn ystod cyfnod cyffrous wrth iddynt ganolbwyntio ar brosiect ailddatblygu cyfalaf mawr y theatr ar gyfer cartref newydd y cwmni ym Mangor.  Ei Mentor Celfyddydau bydd Ymgynghorwr Codi Arian Richard Tynen, sydd yn gweithio gyda’r cwmni mewn rôl gynghorol yn barod.

Dywedodd Nia Jones, Cyfarwyddydd Gweithredol, Cwmni’r Theatr Frân Wen: “Rydym yn hynod o falch o groesawu Aled i’r tîm ar drothwy cyfnod cyffrous a thyngedfennol i ni yn Frân Wen.  Rydym yn ffyddiog y bydd yn dod ag egni a syniadau newydd i gefnogi ein strategaeth codi arian uchelgeisiol.  Mae cefnogi pobl ifanc gyda’u dyheadau creadigol wrth wraidd popeth a wnawn yn Frân Wen ac mae’n bwysig gwerthfawrogi pwysigrwydd datblygu’r genhedlaeth newydd o reolwyr celfyddydol o fewn y cyd-destun yma yn ogystal ag artistiaid.”  

Macx Roche a Theatr Genedlaethol Cymru

   


Mentor Celfyddydau:             Richard Newton, Richard Newton Consulting

Rheolwr Llinell:                     Angharad Leefe-Jones, Cyfarwyddydd Gweithredol (ar dde’r llun uchod)

Mae gan Macx BA mewn Dylunio a Chynhyrchu Theatr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a gweithiodd i Theatr Genedlaethol Cymru ar yr un pryd ag astudio. Mae ganddo ddiddordeb mewn dod o hyd i ffyrdd arloesol o godi arian i’r celfyddydau ac yn teimlo’n angerddol dros weithio drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’n credu’n gryf bod y sector yn chwarae rhan bwysig mewn hybu iechyd, addysg, adfywiad, a lles pawb. Bydd Macx yn helpu’r cwmni pedwar diwrnod yr wythnos i ddatblygu ffrydiau incwm newydd a chynaliadwy. Ymgynghorwr Codi Arian Richard Newton fydd Mentor Celfyddydau Macx

Dywedodd Angharad Leefe-Jones, Cyfarwyddydd Gweithredol Theatr Genedlaethol Cymru: “Mae’r interniaeth codi arian yn rhoi cyfle arbennig i ni fel cwmni i ddysgu ac i ddatblygu ein gwaith codi arian a cheisio gwneud y cwmni yn fwy gwydn, sy’n holl bwysig yn y sefyllfa bresennol ac wrth edrych i’r dyfodol. Rydym yn hefyd yn falch iawn o allu cynnig cyflogaeth i intern yn ystod y cyfnod anodd hwn.”

“Mae’r cyfnod nesaf hwn yn mynd i fod yn un tyngedfennol i’n sector yn sgîl argyfwng Covid-19, a bydd ennill incwm o ffynonellau megis ymddiriedolaethau a byd masnach yn allweddol i ffyniant Parhaus y celfyddydau. Rydym felly yn falch iawn o groesawu Macx Roche i’n tîm yma yn Theatr Genedlaethol Cymru, a hefyd i fod yn rhan o’r cynllun arbennig hwn, sydd nid yn unig yn cefnogi ymdrechion sefydliadau celfyddydol mewn cyfnod heriol, ond hefyd yn darparu cyfleoedd heb eu hail i’r genhedlaeth newydd o godwyr nawdd.” 

Gyda diolch arbennig i noddwyr ein rhaglen: