CultureStep

CultureStep

Buddsoddi mewn Cydweithrediadau Creadigol

Cynllun buddsoddi yw CultureStep a gynlluniwyd i annog nawdd newydd a datblygu ymgysylltiad busnes sefydledig â'r celfyddydau.

Pam Buddsoddi?

Gall partneru'r celfyddydau alluogi busnesau i gwrdd ag amcanion craidd mewn ffyrdd creadigol a phellgyrhaeddol, a nod CultureStep yw sicrhau'r effaith fwyaf posibl i bawb sy'n gysylltiedig. Fe'i cynlluniwyd i helpu cwmnïau i gyfathrebu'n uniongyrchol â'u marchnadoedd targed, ymgysylltu'n effeithiol â'r cymunedau y maent yn gweithredu ynddynt a manteisio ar gyfleoedd datblygu staff diriaethol a phendant.

Sut Mae’n Gweithio

Mae CultureStep yn buddsoddi mewn partneriaethau arloesol o bob math rhwng y ddau sector, gan wella prosiectau a chynyddu eu heffeithiolrwydd hirdymor.

Rhaid i bob prosiect hefyd fod o fudd i unigolion sy'n byw yng Nghymru a mynd i'r afael ag o leiaf un o'r blaenoriaethau canlynol:

  • Celf a'r Amgylchedd: annog ymwybyddiaeth o, a dangos ymrwymiad i faterion amgylcheddol drwy'r celfyddydau.
  • Celf ac Amrywiaeth: partneru'r celfyddydau er mwyn hybu amrywiaeth mewn ethnigrwydd, rhyw, gallu corfforol, hil, credoau gwleidyddol neu grefyddol a chyfeiriadedd rhywiol.
  • Celf a Gweithwyr: annog partneriaethau sy'n cyfuno'r celfyddydau i ddatblygiad gweithwyr ac ar yr un pryd yn ysgogi amgylchedd gweithio mwy creadigol.
  • Celf ac Iechyd a Lles: cydweithio â'r celfyddydau i gynorthwyo lles meddyliol, emosiynol a / neu gorfforol.
  • Celf a Phlant: ymgysylltu ȃ phobl ifanc dan anfantais gymdeithasol yn y celfyddydau, gan wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau rhai o'r pobl ifanc anoddaf i'w cyrraedd yng Nghymru.
  • Celf a Phobl Hŷn: ymgysylltu pobl hŷn sy'n niwediadwy a difreintiedig yn y celfyddydau, gan wneud gwahaniaeth cadarnhaol i'w bywydau, gan gynnig ysbrydoliaeth i bobl sydd fel arfer yn cael eu hynysu oddi wrth deulu, ffrindiau a / neu gymdeithas.
  • Celf a Threchu Tlodi: partneru’r celfyddydau i wella bywydau pobl heb adnoddau digonol i ddarparu safon byw derbyniol sy'n eu galluogi i gymryd rhan lawn mewn cymdeithas.

Penderfyniadau

Mae penderfyniadau CultureStep yn cael eu dyfarnu gan banel o dan gadeiryddiaeth Prif Weithredwr C&B Cymru. Mae gan yr aelodau ystod amrywiol o sgiliau ac arbenigedd a dealltwriaeth drylwyr o faterion perthnasol. Mae ganddynt hefyd ymwybyddiaeth drylwyr o C&B Cymru ac ymrwymiad i'w waith a'i strategaeth.

Mae'r panel yn cynnwys 8 aelod sy’n pleidleisio. Mae'r grŵp yn cyfarfod yn chwarterol ac yn gweithredu ar yr egwyddor o gyfrifoldeb ar y cyd. Mae pob aelod yn cael llais cyfartal. Panel 2018-19 yw:

Rachel Jones, Prif Weithredwr, C&B Cymru (Cadeirydd)
Kathy Brown, Is-lywydd Cynorthwyol, Buddsoddi Cymunedol, Barclays plc
Ian Hannah, Ymgynghorydd Busnes Llawrydd
Robert Lloyd Griffiths, Cyfarwyddwr, Institute of Directors, Wales
Denise Lord, Ymgynghorydd Codi Arian Llawrydd
Samantha Maskrey, Darkley Trust
Nigel Petrie, Cyfarwyddwr, Petrie and Company
Lynne Sheehy, Rheolwr CSR, Legal & General
Richard Tynen, Cyfarwyddwr, The Funding Centre

Dyddiadau Cyfarfod a Dyddiadau Cau 2020-21:

Dyddiad Cau Dyddiad Cyfarfod

Dydd Gwener 29 Ionawr 2021         

Dydd Gwener 12 Chwefror 2021

Dydd Gwener 12 Mawrth 2021

Dydd Gwener 26 Mawrth 2021 

Dysgwch fwy am sut y gall eich busnes elwa o CultureStep trwy gysylltu â C&B Cymru ar 029 2030 3023 neu drwy e-bostio contactus@aandbcymru.org.uk.

Rhaglen C&B Cymru yw CultureStep sydd yn bosib diolch i gefnogaeth gan: