CultureStep

CultureStep

Buddsoddi mewn Cydweithrediadau Creadigol

Wedi'i ariannu gan Hodge Foundation a The Moondance Foundation, mae CultureStep wedi'i gynllunio i annog nawdd newydd a datblygu ymgysylltiad busnes sefydledig â'r celfyddydau.

Trwy CultureStep, mae C&B Cymru yn buddsoddi mewn partneriaethau arloesol o bob math rhwng y ddau sector, gan wella prosiectau a chynyddu eu heffeithiolrwydd hirdymor.

Blaenoriaethau a Meini Prawf

Rhaid i fuddsoddiad CultureStep gael ei ddefnyddio i gryfhau a datblygu'r berthynas rhwng y partneriaid busnes a'r partneriaid celfyddydol. Rhaid i bob prosiect hefyd fod o fudd i unigolion sy'n byw yng Nghymru a mynd i'r afael ag o leiaf un o'r blaenoriaethau canlynol:

  • Celf a'r Amgylchedd: annog ymwybyddiaeth o, a dangos ymrwymiad i faterion amgylcheddol drwy'r celfyddydau.
  • Celf ac Amrywiaeth: partneru'r celfyddydau er mwyn hybu amrywiaeth mewn ethnigrwydd, rhyw, gallu corfforol, hil, credoau gwleidyddol neu grefyddol a chyfeiriadedd rhywiol.
  • Celf a Gweithwyr: annog partneriaethau sy'n cyfuno'r celfyddydau i ddatblygiad gweithwyr ac ar yr un pryd yn ysgogi amgylchedd gweithio mwy creadigol.
  • Celf ac Iechyd a Lles: cydweithio â'r celfyddydau i gynorthwyo lles meddyliol, emosiynol a / neu gorfforol.
  • Celf a Phlant: ymgysylltu ȃ phobl ifanc dan anfantais gymdeithasol yn y celfyddydau, gan wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau rhai o'r pobl ifanc anoddaf i'w cyrraedd yng Nghymru.
  • Celf a Phobl Hŷn: ymgysylltu pobl hŷn sy'n niwediadwy a difreintiedig yn y celfyddydau, gan wneud gwahaniaeth cadarnhaol i'w bywydau, gan gynnig ysbrydoliaeth i bobl sydd fel arfer yn cael eu hynysu oddi wrth deulu, ffrindiau a / neu gymdeithas.
  • Celf a Threchu Tlodi: partneru’r celfyddydau i wella bywydau pobl heb adnoddau digonol i ddarparu safon byw derbyniol sy'n eu galluogi i gymryd rhan lawn mewn cymdeithas.

Faint y Gallaf Geisio Amdano?

Gall partneriaid celfyddydol wneud cais am hyd at £1 gan CultureStep am bob £2 a fuddsoddir gan y partner busnes. Gall C&B Cymru eich cynghori ynghylch faint y mae gan eich sefydliad celfyddydau hawl i wneud cais amdano.

Penderfyniadau

Mae penderfyniadau CultureStep yn cael eu dyfarnu gan banel o dan gadeiryddiaeth Prif Weithredwr C&B Cymru. Mae gan yr aelodau ystod amrywiol o sgiliau ac arbenigedd a dealltwriaeth drylwyr o faterion perthnasol. Mae ganddynt hefyd ymwybyddiaeth drylwyr o C&B Cymru ac ymrwymiad i'w waith a'i strategaeth.

Mae'r panel yn cynnwys 7 aelod sy’n pleidleisio. Mae'r grŵp yn cyfarfod yn chwarterol ac yn gweithredu ar yr egwyddor o gyfrifoldeb ar y cyd. Mae pob aelod yn cael llais cyfartal. Panel yw:

Rachel Jones, Prif Weithredwr, C&B Cymru (Cadeirydd)
Kathy Brown, Is-lywydd Cynorthwyol, Buddsoddi Cymunedol, Barclays plc
Robert Lloyd Griffiths, Cyfarwyddwr, Institute of Directors, Wales
Denise Lord, Ymgynghorydd Codi Arian Llawrydd
Samantha Maskrey, Darkley Trust
Nigel Petrie, Cyfarwyddwr, Petrie and Company
Lynne Sheehy, Rheolwr CSR, Legal & General
Richard Tynen, Cyfarwyddwr, The Funding Centre

Dyddiadau Cyfarfod a Dyddiadau Cau 2022:

Dyddiad Cau  Dyddiad Cyfarfod

Dydd Gwener 13 Mai

Dydd Mawrth 7 Mehefin 

Dydd Gwener 24 Mehefin

Dydd Gwener 8 Gorffenaf

Dydd Gwener 23 Medi

Dydd Gwener 7 Hydref

Dydd Gwner 18 Tachwedd

Dydd Gwener 2 Rhagfyr

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais, ffoniwch C&B Cymru ar 029 2030 3023. Fel arall, gallwch anfon e-bost at contactus@aandbcymru.org.uk

"Mae Hodge Foundation wedi bod yn falch iawn o gefnogi CultureStep ers ei sefydliad yn 2014. Mae'r cynllun eithriadol hwn wedi ymgysylltu â miloedd o'r bobl fwyaf difreintiedig yng Nghymru yn uniongyrchol ac mae Hodge Foundation yn ystyried ei bartneriaeth â C&B Cymru fel un o'i straeon llwyddiant allweddol. Mae'r arian a godwyd gan C&B Cymru o fusnes yn uniongyrchol i'r celfyddydau yng Nghymru yn arddangosiad clir o allu'r elusen i ffurfio partneriaethau sydd o fudd i'r ddwy ochr rhwng y ddau sector.

Mae Ymddiriedolwyr Hodge Foundation yn cefnogi’n llwyr waith ac arbenigedd gwirioneddol werthfawr C&B Cymru, sydd, heb amheuaeth, yn elusen Gymreig unigryw iawn ."

Karen Hodge, Ymddiriedolwr, Hodge Foundation

Rhaglen C&B Cymru yw CultureStep sydd yn bosib diolch i gefnogaeth gan:


Moondance Foundation