CultureStep

CultureStep

Buddsoddi mewn Cydweithrediadau Creadigol

Wedi'i ariannu gan Hodge Foundation a The Moondance Foundation, mae CultureStep wedi'i gynllunio i annog nawdd newydd a datblygu ymgysylltiad busnes sefydledig â'r celfyddydau.

Trwy CultureStep, mae C&B Cymru yn buddsoddi mewn partneriaethau arloesol o bob math rhwng y ddau sector, gan wella prosiectau a chynyddu eu heffeithiolrwydd hirdymor.

Blaenoriaethau a Meini Prawf

Rhaid i fuddsoddiad CultureStep gael ei ddefnyddio i gryfhau a datblygu'r berthynas rhwng y partneriaid busnes a'r partneriaid celfyddydol. Rhaid i bob prosiect hefyd fod o fudd i unigolion sy'n byw yng Nghymru a mynd i'r afael ag o leiaf un o'r blaenoriaethau canlynol:

  • Celf a'r Amgylchedd: annog ymwybyddiaeth o, a dangos ymrwymiad i faterion amgylcheddol drwy'r celfyddydau.
  • Celf ac Amrywiaeth: partneru'r celfyddydau er mwyn hybu amrywiaeth mewn ethnigrwydd, rhyw, gallu corfforol, hil, credoau gwleidyddol neu grefyddol a chyfeiriadedd rhywiol.
  • Celf a Gweithwyr: annog partneriaethau sy'n cyfuno'r celfyddydau i ddatblygiad gweithwyr ac ar yr un pryd yn ysgogi amgylchedd gweithio mwy creadigol.
  • Celf ac Iechyd a Lles: cydweithio â'r celfyddydau i gynorthwyo lles meddyliol, emosiynol a / neu gorfforol.
  • Celf a Phlant: ymgysylltu ȃ phobl ifanc dan anfantais gymdeithasol yn y celfyddydau, gan wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau rhai o'r pobl ifanc anoddaf i'w cyrraedd yng Nghymru.
  • Celf a Phobl Hŷn: ymgysylltu pobl hŷn sy'n niwediadwy a difreintiedig yn y celfyddydau, gan wneud gwahaniaeth cadarnhaol i'w bywydau, gan gynnig ysbrydoliaeth i bobl sydd fel arfer yn cael eu hynysu oddi wrth deulu, ffrindiau a / neu gymdeithas.
  • Celf a Threchu Tlodi: partneru’r celfyddydau i wella bywydau pobl heb adnoddau digonol i ddarparu safon byw derbyniol sy'n eu galluogi i gymryd rhan lawn mewn cymdeithas.

Faint y Gallaf Geisio Amdano?

Gall partneriaid celfyddydol wneud cais am hyd at £1 gan CultureStep am bob £2 a fuddsoddir gan y partner busnes. Gall C&B Cymru eich cynghori ynghylch faint y mae gan eich sefydliad celfyddydau hawl i wneud cais amdano.

Penderfyniadau

Mae penderfyniadau CultureStep yn cael eu dyfarnu gan banel o dan gadeiryddiaeth Prif Weithredwr C&B Cymru. Mae gan yr aelodau ystod amrywiol o sgiliau ac arbenigedd a dealltwriaeth drylwyr o faterion perthnasol. Mae ganddynt hefyd ymwybyddiaeth drylwyr o C&B Cymru ac ymrwymiad i'w waith a'i strategaeth.

Mae'r panel yn cynnwys 8 aelod sy’n pleidleisio. Mae'r grŵp yn cyfarfod yn chwarterol ac yn gweithredu ar yr egwyddor o gyfrifoldeb ar y cyd. Mae pob aelod yn cael llais cyfartal. Panel yw:

Rachel Jones, Prif Weithredwr, C&B Cymru (Cadeirydd)
Kathy Brown, Is-lywydd Cynorthwyol, Buddsoddi Cymunedol, Barclays plc
Ian Hannah, Ymgynghorydd Busnes Llawrydd
Robert Lloyd Griffiths, Cyfarwyddwr, Institute of Directors, Wales
Denise Lord, Ymgynghorydd Codi Arian Llawrydd
Samantha Maskrey, Cadeirydd, C&B Cymru
Nigel Petrie, Cyfarwyddwr, Petrie and Company
Lynne Sheehy, Rheolwr CSR, Legal & General
Richard Tynen, Cyfarwyddwr, The Funding Centre

Dyddiadau Cyfarfod a Dyddiadau Cau 2020-21:

Oherwydd y sefyllfa bresennol gyda COVID-19 nid ydym ar hyn o bryd yn hysbysebu unrhyw ddyddiadau cau ffurfiol ar gyfer ceisiadau CultureStep. Fodd bynnag, anogir ceisiadau a chânt eu hadolygu fesul achos. Cysylltwch â ni os ydych am drafod cais trwy e-bostio contactus@aandbcymru.org.uk

Rhaglen C&B Cymru yw CultureStep sydd yn bosib diolch i gefnogaeth gan: