CultureStep

CultureStep

Wedi ei gyllido gan Sefydliad Hodge a Sefydliad Moondance, mae CultureStep wedi ei gynllunio i ddatblygu nawdd newydd ac i a gynyddu ymgysylltiadau busnes sefydledig â'r celfyddydau.

Trwy CultureStep, nod C&B Cymru yw i fuddsoddi mewn partneriaethau arloesol o bob math rhwng y ddau sector, gan gyfoethogi prosiectau a chynyddu eu heffeithiolrwydd yn y tymor hir.

Blaenoriaethau a Meini Prawf

Rhaid i bob prosiect CultureStep fynd i’r afael ag o leiaf un o’r blaenoriaethau canlynol:

• Celf a Phlant: ymgysylltu ȃ phobl ifanc dan anfantais gymdeithasol yn y celfyddydau, gan wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau rhai o'r pobl ifanc anoddaf i'w cyrraedd yng Nghymru.

• Celf a Phobl Hŷn: ymgysylltu pobl hŷn sy'n niwediadwy a difreintiedig yn y celfyddydau, gan wneud gwahaniaeth cadarnhaol i'w bywydau, gan gynnig ysbrydoliaeth i bobl sydd fel arfer yn cael eu hynysu oddi wrth deulu, ffrindiau a / neu gymdeithas.

• Celf a Threchu Tlodi: partneru’r celfyddydau i wella bywydau pobl sy’n byw mewn tlodi*.  

• Celf ac Iechyd: cydweithio â'r celfyddydau i gynorthwyo lles meddyliol, emosiynol a / neu gorfforol.

• Celf a'r Amgylchedd: annog ymwybyddiaeth o, a dangos ymrwymiad i faterion amgylcheddol drwy'r celfyddydau.

* Mae Celf a Threchu Thlodi yn canolbwyntio ar bobl nad oes ganddynt adnoddau digonol i ddarparu safon byw derbyniol sy'n eu galluogi i gymryd rhan lawn mewn cymdeithas. Anogir prosiectau sy'n anelu at wella ansawdd bywyd unigolion a theuluoedd sy'n wynebu anfantais o'r fath.

Ym mhob achos, rhaid i'r partner busnes allu dangos ei fod yn bwriadu:

1. Cyflawni amcanion busnes nad eir i'r afael yn flaenorol drwy bartneriaeth celfyddydol NEU

2. Ymestyn ei pherthynas â'r celfyddydau mewn modd diriaethol a sylweddol i gyflawni amcanion craidd.

Penderfyniadau

Mae penderfyniadau CultureStep yn cael eu dyfarnu gan banel o dan gadeiryddiaeth Prif Weithredwr C&B Cymru. Mae gan yr aelodau ystod amrywiol o sgiliau ac arbenigedd a dealltwriaeth drylwyr o faterion perthnasol. Mae ganddynt hefyd ymwybyddiaeth drylwyr o C&B Cymru ac ymrwymiad i'w waith a'i strategaeth.

Mae'r panel yn cynnwys 8 aelod sy’n pleidleisio. Mae'r grŵp yn cyfarfod yn chwarterol ac yn gweithredu ar yr egwyddor o gyfrifoldeb ar y cyd. Mae pob aelod yn cael llais cyfartal. Panel 2017-18 yw:

Rachel Jones, Prif Weithredwr, C&B Cymru (Cadeirydd)
Kathy Brown, Is-lywydd Cynorthwyol, Buddsoddi Cymunedol, Barclays plc
Ian Hannah, Ymgynghorydd Busnes Llawrydd
Robert Lloyd Griffiths, Cyfarwyddwr, Institute of Directors, Wales
Denise Lord, Ymgynghorydd Codi Arian Llawrydd
Samantha Maskrey
Nigel Petrie, Cyfarwyddwr, Petrie and Company
Lynne Sheehy, Rheolwr CSR, Legal & General
Richard Tynen, Cyfarwyddwr, The Funding Centre

Dyddiadau Cyfarfod a Dyddiadau Cau 2018-19

Dyddiad Cau

Dyddiad Cyfarfod

15 Chwefror 2018     

1 Mawrth 2018

21 Mehefin 2018

5 Gorffennaf 2018

8 Tachwedd 2018

22 Tachwedd 2018

21 Chwefror 2019 

Mawrth 2019

Am Ganllawiau cyflawn CultureStep, cliciwch yma os gwelwch yn dda.
Os oes gennych brosiect penodol yr hoffech drafod gyda C&B Cymru, ebostiwch contactus@aandbcymru.org.uk os gwelwch yn dda.