Celfyddydau, Busnes a'r Gymuned 2019

Celfyddydau, Busnes a'r Gymuned 2019

Noddir gan: Wales & West Utilities

Enillydd: Prifysgol Caerdydd 

Manon Rees-O'Brien, Menter Caerdydd, Helen Beddow, Prifysgol Caerdydd ac Aneirin Hughes

Llun gan Glenn Edwards

Prifysgol Caerdydd yw prif noddwr yr ŵyl iaith Gymraeg gymunedol fwyaf, Tafwyl, yn dangos ei hymrwymiad i ymgysylltu pobl ifanc â’r celfyddydau a’r iaith. Creodd y gefnogaeth, mewn partneriaeth â C&B Cymru a Choleg Caerdydd a’r Fro, 5 band roc, pop ac indi newydd o ysgolion uwchradd Caerdydd. Darparwyd gweithdai gan gerddorion a choreograffwyr blaenllaw mewn ysgolion gyfrwng Saesneg a Chymraeg. Cafodd pob band y cyfle i berfformio yn Tafwyl a helpodd y profiad ddatblygu sgiliau cerddorol ac iaith newydd. Ymwelodd dros 40,000 o bobl â’r ŵyl y llynedd a chymerodd staff a myfyrwyr Prifysgol Caerdydd ran, gyda myfyrwyr israddedig o’r Ysgol Fusnes wedi’u cyflogi fel tîm gwerthuso. Llongyfarchodd y beirniaid y bartneriaeth am allu ymgysylltu disgyblion, yn enwedig y rheini o ysgolion gyfrwng Saesneg, â cherddoriaeth Gymraeg a’r effaith a gafodd y prosiect ar gymuned ehangach Caerdydd.

Yn y Rownd Derfynol

Awdurdod Harbwr Caerdydd

Yn dilyn y prosiect llwyddiannus Under the Bridge yn Aberdaugleddau, gweithiodd Awdurdod Harbwr Caerdydd mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Actifyddion Artistig i ddarparu gweithgareddau difyr ac ysbrydoledig i bobl ifanc ym Mae Caerdydd. Dilynwyd sesiynau blasu yn amrywio o ddawnsstryd i greu ffilmiau, barddoniaeth, drymio jync a chelfyddydau cyfryngau cymysg gydag wythnos o raglen yn ystod gwyliau’r Pasg. Y ffocws oedd annog pobl ifanc i beidio ag ymgysylltu ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardal.

Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys

Sail y bartneriaeth gyda Chwmni Theatr Arad Goch oedd mynd i’r afael â’r pwnc anodd  camfanteisio rhywiol. Cyflwynodd y cwmni gynhyrchiad theatr fforwm yn Gymraeg a Saesneg mewn ysgolion uwchradd yng Ngheredigion a Sir Gaerfyrddin. Oherwydd roeddent yn trin mater mor sensitif, gweithiodd Arad Goch yn agos gyda Chomisiynydd yr Heddlu ar y sioe, sydd yn barod wedi’i weld gan dros 3,000 o bobl ifanc ac a fydd yn mynd ar daith ledled Cymru yn ddiweddarach eleni.