Celfyddydau, Busnes a'r Gymuned 2018

Celfyddydau, Busnes a'r Gymuned 2018

Noddir gan Wales & West Utilities

Enillydd: Charter Housing 

Bron Lloyd, Charter Housing, Pauline Burt, Ffilm Cymru Wales a Di Botcher

Llun gan Glenn Edwards

Dymunodd Charter Housing gynyddu gweithgaredd a lles economaidd ei denantiaid a ffurfiodd partneriaeth gyda Ffilm Cymru Wales ar gynllun hyfforddi newydd-ddyfodiaid, Foot in the Door. Mae’r cynllun arloesol yn galluogi unigolion o ardaloedd sy’n ddifreintiedig yn gymdeithasol ac yn economaidd i ddeall pa mor hawdd gall eu sgiliau gael eu trosglwyddo i ffilm, teledu a’r celfyddydau perfformiadol. Gweithiodd y partneriaid yn agos i adnabod a dewis hyfforddeion, gyda Charter yn cefnogi datblygiad personol y cyfranogwyr yn ogystal ag agweddau ymarferol fel trafnidiaeth a gofal plant. Gweithiodd hyfforddeion gyda sgiliau fel saernïaeth, trin gwallt a gweinyddiaeth ar y ffilm Apostle, gyda’r seren Michael Sheen. 
 
Ers y peilot cychwynnol, mae dwy gymdeithas dai eraill, wedi’u hannog gan Charter, wedi ffurfio partneriaethau gyda Foot in the Door, sydd wedi galluogi Ffilm Cymru i gynnig 20 lleoliad pellach ar gyfres deledu S4C Craith. Mae dros 100 o bobl yng Ngogledd, De a Chanolbarth Cymru wedi cofrestru eu diddordeb mewn cymryd rhan ac mae cynlluniau i ddatblygu’r cynllun ymhellach ar y gweill.
 
 

Yn y Rownd Derfynol

Fforwm Gofal Cymru

Noddodd Fforwm Gofal Cymru, sy’n cynrychioli dros 450 o ddarparwyr gofal iechyd a chymdeithasol, brosiect rhyng-genedlaethol Elusen Aloud, Home for Christmas, mewn wyth  cartref gofal yng Ngogledd a De Cymru. Cynhaliodd corau Only Boys Aloud lleol ymarferion yn y cartrefi am bythefnos, yn croesawu’r trigolion i gymryd rhan, cyn perfformio cyngerdd iddynt a’u teuluoedd. Cytunodd y beirniaid fod y prosiect wedi annog rhyngweithiad cymunedol ac wedi cyfoethogi bywydau.

Pŵer Niwclear Horizon

Mae nawdd Horizon o brosiect Profi Pontio yn ei bumed flwyddyn. Yn canolbwyntio ar ddisgyblion Blwyddyn 12 o Wynedd ac Ynys Môn a gall wynebu heriau fel diffyg hyder neu gefnogaeth, mae Profi yn datblygu eu potensial trwy theatr a chelf. Mae bron i 250 o bobl ifanc
wedi elwa ohono hyd yn hyn, yn gwella eu sgiliau bywyd a’u rhagolygon cyflogaeth. Mae Profi nawr yn rhan annatod o Strategaeth Addysg Horizon a gwnaeth effaith parhaus y prosiect  argraff arbennig ar y beirniaid.